Till Startsidan  


  
Agenda konkurrens för Vaxholms stad
 

 


Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-15 § 8

Avsnitt 1
Kommunen skapar garantier för att gällande lagstiftning är känd inom vår förvaltning och också följs.

Bakgrund:
Tre lagkomplex styr konkurrensfrågorna i kommunerna nämligen
* Lagen om offentlig upphandling
* Konkurrenslagen
* Kommunallagen
Kommunallagens krav behandlas i avsnitt 4. Konkurrenskommissionens erfarenhet är att många kommuner saknar kunskap om eller tar lätt på kraven i "Lagen om offentlig upphandling".


Felaktiga upphandlingsprocesser drabbar i första hand anbudsgivarna, men kan också leda till att kommunen gör en sämre affär. Även kommunernas anseende och långsiktiga intressen kan skadas. Därför är det viktigt att lagarnas tillämpning tas upp i kommunens konkurrensstrategi.


Praxis på området skapas genom rekommendationer från Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU) och domar från förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar.


Så här avser vår kommun skapa förutsättningar för att lagar och praxis följs effektivt:

1.
Kommunen skapar rutiner för handläggningen av upphandlingsärenden inom olika delar av vår förvaltning.


2.
Kommunen utbildar all berörd personal om lagstiftningen på området och om kommunens rutiner.
Grundläggande kunskap om lagstiftningen och dess tillämpning skall finnas på samtliga förvaltningar inom kommunen.


3.
Kommunen informerar löpande berörd personal om ändringar i lagstiftningen, om viktiga domar på området samt om rekommendationer från Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU)
4.Kommunen följer rekommendationerna från Nämnden för Offentlig Upphandling.
NOU utkommer regelbundet med rekommendationer om offentlig upphandling. Bland dessa kan t ex nämnas rekommendationer för direktupphandling samt för avtalstider.
5.Kommunen granskar, genom sin revision eller på annat sätt, årligen handläggningen av upphandlings- och konkurrensfrågor i kommunen och avger en särskild rapport över granskningen.


Avsnitt 2
Kommunen ser till att konkurrens på lika villkor gäller vid upphandling.

Bakgrund:
Kommunens näringspolitik och konkurrensstrategi skall syfta till att seriösa företag i konkurrens på lika villkor blir till fördel både för kommunens och näringslivets utveckling. Om en kommun vill garantera konkurrens på lika villkor, måste den frivilligt åta sig att att utnyttja det utrymme Lagen om Offentlig Upphandling ger för att ställa krav på anbudsgivarna.
Kravet på konkurrens på lika villkor ställs också mot kommunens egna bolag och produktionsenheter. Detta fordrar en speciell intern policy för redovisning, kalkyler, anbudsgivning och anbudsvärdering.


Så här avser vår kommun uppfylla kravet om konkurrens på lika villkor:

1.Vid stora och komplicerade upphandlingar beaktar kommunen möjligheten att dela upp upphandlingen i mindre delar för att utnyttja konkurrens även från mindre företag.
2.Kommunen utarbetar fullständiga upphandlingsunderlag som innehåller alla de krav och villkor som sedan läggs till grund för valet mellan anbudsgivare.
3.Kommunen ställer höga krav på entreprenörer och deras underentreprenörer och utesluter dem som inte uppfyller kraven från vidare deltagande i upphandlingen.
Lagrummen för dessa krav finns i Lagen om Offentlig Upphandling, 1 kap 17 § och 6 kap 9 §.
* Anbudsgivaren får inte vara i konkurs, under tvångsförvaltning, ackord eller ha ställt in sina betalningar. Anbudsgivare får heller inte vara föremål för ansökan om någon av dessa tvångsåtgärder.
* Anbudsgivare får inte ha näringsförbud.
* Anbudsgivare får inte ha gjort sig skyldig till allvarligt fel eller vara dömd för brott i yrkesutövningen.
* Anbudsgivare skall fullgöra sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter.
* Anbudsgivare skall vara registrerad i företagsregister samt vara registrerad för moms, skatt och arbetsgivaravgifter.
4.Kommunen ser till att personer som kan komma att medverka i anbud från egenregienhet eller kommunalt bolag inte deltar i utarbetandet av förfrågningsunderlag eller i handläggning och prövning av inkomna anbud.
Detta gäller förvaltningschef, styrelseledamot, VD eller annan kommunal tjänsteman hos anbudsgivare.
5.Kommunen fastställer tydliga rutiner för anbudsöppning som tryggar förtroendet för anbudsprocessen.
6.Kommunen avbryter en upphandling endast p g a väl dokumenterade skäl.
7.Kommunen behandlar anbud som avges av egenregienhet på samma sätt som anbud avgivet av extern anbudsgivare.
8.Kommunen utarbetar riktlinjer för kalkyler som garanterar ett anbud som avges av egenregienhet grundas på en fullständig redovisning av samtliga kostnader som faller på enheten.
9.Även under löpande avtalstid skall kommunen ha möjlighet att rikta åtgärder mot entreprenörer eller underentreprenörer som grovt åsidosätter sina skyldigheter beträffande skatter och sociala avgifter.
Formuleringar i förfrågningsunderlag till anbudsgivare samt i de avtal kommunen tecknar ger oss möjlighet att omedelbart häva avtalet med entreprenörer som inte uppfyller dessa krav. Kommunen har även möjlighet att avstänga underentreprenörer som inte uppfyller dessa krav.


Avsnitt 3
Kommunen vill i ökad utsträckning konkurrensutsätta kommunal serviceproduktion.

Bakgrund:
Kommunens verksamheter kan indelas i myndighetsutövning och serviceproduktion. Myndighetsutövning bör inte konkurrensutsättas. Däremot kan serviceproduktion, om kommunen så önskar, utsättas för konkurrens. Uppfattningen om vilka typer av produktion som bör utsättas för konkurrens varierar visserligen mellan kommunerna liksom förutsättningarna för konkurrens.
Det finns i huvudsak två metoder att konkurrensutsätta. Den ena är entreprenadmodellen där kommunen efter upphandling köper varor eller tjänster från en eller flera entreprenörer. Denna metod lämpar sig bäst för upphandling av teknisk verksamhet. Den andra kundvalsmodellen är där medborgarna får välja mellan olika serviceproducenter. Kundvalsmodellen lämpar sig bäst för personliga tjänster t ex skola, barnomsorg och äldrevård.


Så här arbetar vår kommun med konkurrensutsättning:

1.Kommunen har eller kommer att penetrera de olika verksamheterna och definiera vad som är myndighetsutövning och vad som är service.
2.Kommunen har eller kommer att genomföra alt diskutera upphandling av följande tjänster:
* Gatuarbeten
* Parkservice
* Städning
* Övrig fastighetsservice
3.Kommunen har genomfört eller kommer att genomföra upphandling av följande tjänster:
* Äldre- och handikappomsorg
* Barnomsorg
* Måltidsverksamhet


Avsnitt 4
Kommunen skall inte driva egen verksamhet - eller bolagsverksamhet - på marknader där det finns fungerande konkurrens mellan privata näringsidkare.


Bakgrund:
Kommunallagen stadgar bl a följande:
* Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting, eller någon annan.
* Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet enbart om det sker utan vinstintresse och inriktas på allmännyttiga anläggningar eller tjänster för medlemmarna.
* Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i deras område, men individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får inte lämnas utan att det finns synnerliga skäl.


Så här följer vår kommun bestämmelserna i kommunallagen:

 1.Våra kommunala förvaltningar eller bolag verkar inte på marknader utanför det kommunala ansvarsområdet där det finns fungerande konkurrens mellan privata näringsidkare.
2.Kommunen är särskilt uppmärksam på att inte snedvrida konkurrensen genom åtgärder som utgör eller kan uppfattas utgöra stöd till enskild näringsidkare.


Avsnitt 5
Kommunen påtar sig att ha en fortlöpande dialog om Agenda konkurrens med företagarföreningarna i Vaxholms stad samt inom de egna förvaltningarna.
Detta för att hela tiden hålla Agenda Konkurrens som ett levande dokument.

 
 


Ansvarig för sidan: Ylva Rasch

Senast ändrad: 2007-09-12 09:26
Frukostseminarium 2014
Vaxholms stad ordnar regelbundet frukostseminarier för det lokala näringslivet. Inplanerade datum 2014 är följande:

21/2   
11/4   
13/6   
19/9  
21/11
 
Plats:
Waxholms stadshotell

Tid: 07.30

Frågor:
kontakta Marie Wiklund, kommunhef, Vaxholms stad
E-postCapital of Scand_part of_180

Are you interested in business opportunities in Scandinavia?
- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -