Till Startsidan  


  
Funktionskontroll av ventilationssystem, OVK
 

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. I bland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Idag finns bra kunskaper om varför det blir problem. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inomhusluften.

Den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med problemen är i allmänhet att förbättra ventilationen. Undersökningar visar att bristande skötsel och underhåll i många fall har försämrat funktionen i ventilationssystemen. Om vi i framtiden inte sköter ventilationssystemen riktigt och anpassar drift och underhåll till våra vanor, kommer fler hus att bli problemhus. Fler människor kommer i onödan att drabbas av hälsoproblem.

Detta är i korthet bakgrunden till att riksdag och regering, i stor politisk enighet, tagit beslut om att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll.

Fastighetsägare har skyldighet att låta genomföra funktionskontrollen
Om ägare till byggnad som ska kontrolleras inte följer reglerna om funktionskontroll, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan stadsbyggnadsförvaltningen med stöd av bestämmelserna i Plan- och bygglagen 10 kap bl a förlägga ägaren att vidta åtgärder och vid behov förena föreläggandet med vite. Det bör också påpekas att kommunen kan ingripa även med stöd av miljöhänvisning till Miljöbalken, om det föreligger olägenhet för människas hälsa.

Byggnader som ska kontrolleras

Byggnader Intervall för återkommande besiktning
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande samt 
flerbostadshus/kontorbyggnader med FT- och FTX-ventilation
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggander F-, FX och S-ventilation 6 år

För en- och tvåbostadshus med mekanisk till- och frånluftsventilation skall endast första besiktning utföras innan ventilationssystemet tas i bruk.

FT = från- och tilluftsventilation F = frånluftsventilation S = självdrag

Undantag från kontrollen är:

  • en- och tvåbostadshus med självdrag eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförlig näring.
  • industribyggnader
  • byggnader avsedda för totalförsvaret som är av hemlig natur

Ventilationskontrollen ska utföras av sakkunnig som fått godkännade (riksbehörighet) av Boverket eller godkännande av kommunen (lokal behörighet).

Informationsmaterial kan beställas hos Boverket

 
Sotning och brandskyddskontroll
 
Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) i kraft. Storstockholms Brandförsvar på uppdrag av Vaxholms stad ansvarar för att lagen följs.
Gällande villahushållen reglerar lagen sotningsverksamheten i två skilda moment- sotning respektive obligatorisk brandskyddskontroll. Lagen ger villaägaren möjlighet att sota själv, eller låta någon annan än den kommunen anvisat att utföra sotningen. Detta förutsätter dock att villaägaren ansöker hos storstockholms brandsförvarför. Brandskyddskontroll ska genomföras av en skorstensfejare som kontrollerar värmeanläggningen i sin helhet, hela skorstensstocken, utrustningar för säker tillträde till taket och takskyddsanordningen. Skorstensfejaren ska vara utsedd av kommunen och ha en särskild utbildning.
 
 
 
 


Ansvarig för sidan: Stadsbyggnadsförvaltningen

Senast ändrad: 2013-05-13 13:55Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadschef
Susanne Edén
 
E-post till stadsbyggnadsförvaltningen

Växel: 08 - 541 708 00

Postadress
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27
Vaxholm


Bygglov:

Skicka gärna mejl till oss,
vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Vill du komma i kontakt med din handläggare, mejla
stadsbyggnad@vaxholm.se
eller ring under telefontiden:
måndag 10-11:45
tisdag 10-11:45
onsdag 10-11:45
 
Alla besök förbokas.


 - Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -