Till Startsidan  


  
Avgifter
 
Stadsbyggnadsnämndens avgifter tas ut enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat efter beslut. Avgift tas ut även när en ansökan tas tillbaka, vid avslag, avvisning eller beslut vid negativt förhandsbesked. Kontakta någon av bygglovhandläggarna om du vill få en uppskattning av avgiften för den åtgärd du planerar att ansöka om. Gäller det kartbeställning, utstakning eller lägeskontroll kontaktas personal på kartor och mätning.
 
För stadsbyggnadsnämndens verksamhet gäller för 2013 att 
grundbeloppet (G) = 50 kr.
 
Exempel på avgifter enligt taxan:
 
Beställning av nybyggnadskarta.
Nyupprättande av nybyggnadskarta kostar enligt tabell 9:
170 G = 170 x 50 kr = 8 500 kr (ej momspliktig produkt) 
 
Finutstakning och lägeskontroll enbostadshus 
Fyra stycken mätpunkter som utförs av stadsbyggnadsförvaltningen samt lägeskontroll efter byggnation enligt tabell 12b: 8 000 kr.
 
Installation av eldstad och rökkanal i enbostadshus eller fritidshus. Avgift enligt 6.8 (tabell 4 b): 35 G = 35 x 50 = 1 750 kr
 
Nybyggnad av enbostadshus, 200 m2 bruttoarea BTA, planenligt inom detaljplan, inom kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Bygglovavgift, planavgift och avgift för åtgärder enligt 10 kap. PBL (2010:900); ett arbetsplatsbesök, och ett slutsamråd på byggplatsen (två personer) = 56 600 kr
 
Tillbyggnad av enbostadshus, 40 m2 bruttoarea BTA, planenligt inom detaljplan Bygglovavgift, planavgift och avgift för åtgärder enligt 10 kap. PBL (2010:900); inget tekniskt samråd, inget arbetsplatsbesök och inget slutsamråd på byggplatsen = 10 000 kr
 
Nybyggnad av komplementbyggnad (ex garage, gäststuga mm), 50 m2 bruttoarea BTA, planenligt inom detaljplan. Bygglovavgift, planavgift, avgift för åtgärder enligt 10 kap. PBL (2010:900); inget tekniskt samråd, inget arbetsplatsbesök och inget slutsamråd på byggplatsen. = 13 000 kr
 
 
 
 
 


Ansvarig för sidan: Stadsbyggnadsförvaltningen

Senast ändrad: 2014-07-22 14:15Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadschef
Susanne Edén
 
E-post till stadsbyggnadsförvaltningen

Växel: 08 - 541 708 00

Postadress
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27
Vaxholm


Bygglov:

Skicka gärna mejl till oss,
vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Vill du komma i kontakt med din handläggare, mejla
stadsbyggnad@vaxholm.se
eller ring under telefontiden:
måndag 10-11:45
tisdag 10-11:45
onsdag 10-11:45
 
Alla besök förbokas.


 - Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -