Till Startsidan  


  
 
Nya plan- och bygglagen - gäller från 2 maj 2011

Här är de viktigaste förändringarna i den nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och den nya plan- och byggförordningen (2011:338).
 • Bygglovsgranskningen blir mer omfattande än tidigare och omfattar nu även tillgänglighet och ändamålsenlighet.
 • Bygganmälan ska inte längre göras för åtgärder som kräver bygglov.
 • Efter det att bygglov har beviljats kallar Stadsbyggnadsnämnden till ett tekniskt samråd om det behövs. Då fastställs bl.a. en kontrollplan för arbetena.
 • För att få sätta igång med arbetena krävs att Stadsbyggnadsnämnden har givit ett startbesked.                                                                                          Läs mer om startbesked här
 • Stadsbyggnadsnämnden kommer i många fall att göra platsbesök under byggtiden (tillsyn).
 • När byggnationen börjar bli klar ska slutsamråd hållas i allmänhet på byggarbetsplatsen.
 • För att man ska få ta byggnaden i bruk måste Stadsbyggnadsnämnden ha gett ett slutbesked.                                                                                            Läs mer om Slutbesked här
 • För åtgärder som inte kräver bygglov ska en anmälan göras. Det gäller i stort sett samma åtgärder som tidigare bara krävde bygganmälan men inte bygglov. Läs mer om anmälans pliktig åtgärd här.
 • För rivningslov och marklov gäller ungefär samma hantering som för bygglov.
 • Beslut om lov ska kungöras och vinner därmed också laga kraft efter en viss tid, normalt fyra veckor om lovet inte överklagas.
 • Maximalt 10 veckors handläggning från att ärendet är komplett.
Här kan du läsa mer om nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Länk till Boverket
 

Allmänt
Landets kommuner ansvarar för att den bebyggelse som uppförs i respektive kommun lokaliseras på lämplig plats samt uppfyller de krav och normer som finns med avseende på säkerhet, hälsa och miljö m.m. All bebyggelse ska i princip prövas lämplig utifrån grannars och allmän synpunkt innan den får komma till. Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder enligt plan- och bygglagen lämnas av stadsbyggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Se vidare:

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen vid minsta tveksamhet kring bygglovshanteringen - det underlättar för alla parter!

 
Vem bär det yttersta ansvaret?
Det är viktigt för dig som byggherre/sökande att komma ihåg att det är alltid du som bär det yttersta ansvaret för byggets kvalitet och säkerhet!
 
 
Avgifter
Avgift tas ut enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Avgift tas ut även när en ansökan tas tillbaka, vid avslag och negativt förhandsbesked.

Blanketter (öpnnas i nytt fönster)
Följande blanketter kan beställas/hämtas hos stadsbyggnadsförvaltningen eller skrivas ut från kommunens hemsida:

Samtliga blanketter som kräver underskrift måste skrivas ut och undertecknas innan de skickas per post.

Observera att det för vissa ärenden utgår en avgift redan vid ansökan. Detta gäller t ex vid ansökan om bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked.

Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd
Lagen om byggfelsförsäkring har ändrats och fr o m 2005-01-01 krävs i regel byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd vid uppförande samt om- och tillbyggnad av småhus för åretruntboende och fritidshus. Lag (2004:552). Byggnadsarbete får inte påbörjas förrän ett bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd har uppvisats för byggnadsnämnden. Vid mindre om- och tillbyggnader prövar byggnadsnämnden om behov av försäkring föreligger.
 
 
 


Ansvarig för sidan: Stadsbyggnadsförvaltningen

Senast ändrad: 2013-11-22 14:22Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadschef
Susanne Edén
 
E-post till stadsbyggnadsförvaltningen

Växel: 08 - 541 708 00

Postadress
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27
Vaxholm


Bygglov:

Skicka gärna mejl till oss,
vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Vill du komma i kontakt med din handläggare, mejla
stadsbyggnad@vaxholm.se
eller ring under telefontiden:
måndag 10-11:45
tisdag 10-11:45
onsdag 10-11:45
 
Alla besök förbokas.


 - Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -