Till Startsidan  


  
Strandskyddsdispens
 


Strandskydd

Sedan början av 1950-talet har det funnits särskilda bestämmelser om byggande vid stränder. De nu gällande strandskyddsbestämmelser finns i miljöbalken som gäller från 1998 (SFS 1988:808). Enligt 7 kapitlet i miljöbalken omfattar strandskyddet land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat ända upp till 300 meter.

Vad är syftet med strandskydd?
Strandskydd2Strandskyddet huvudsakliga uppgifter är att värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom strandskyddsområde:

  1. nya byggnader uppföras,
  2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
  Tomtplatsavgränsning
  I de fall dispens lämnas ska stadsbyggnadsnämnden alt. länsstyrelsen också besluta om tomtplatsavgränsning (7 kap 18 f § miljöbalken), dvs avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt används för det avsedda ändamålet. 


  Kan man få dispens från strandskyddsbestämmelserna?
  Endast om särskilda skäl föreligger kan undantag från strandskyddsbestämmelserna medges. Vad som utgör särskilda skäl framgår av 7 kap 18 c § miljöbalken, se nedan.
  Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation. Detta innebär således att även ”friggebodar”, som ju får uppföras utan bygglov minst 4,5 meter från tomtgräns, inte får uppföras inom strandskyddsområdet utan att dispens från strandskyddsbestämmelserna erhållits.

  Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna görs hos stadsbyggnadsnämnden. Till ansökan ska du bifoga en situationsplan där exempelvis bryggan eller friggeboden är inritad och måttsatt.

  Utdrag ur Miljöbalken 7 kap 18 c §.
  Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
  redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gär att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

   


  Ansvarig för sidan: Stadsbyggnadsförvaltningen

  Senast ändrad: 2013-07-25 11:44  Kontakt
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Stadsbyggnadschef
  Susanne Edén
   
  E-post till stadsbyggnadsförvaltningen

  Växel: 08 - 541 708 00

  Postadress
  Vaxholms stad
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  185 83 Vaxholm

  Besöksadress
  Kommunhuset
  Eriksövägen 27
  Vaxholm


  Bygglov:

  Skicka gärna mejl till oss,
  vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

  Vill du komma i kontakt med din handläggare, mejla
  stadsbyggnad@vaxholm.se
  eller ring under telefontiden:
  måndag 10-11:45
  tisdag 10-11:45
  onsdag 10-11:45
   
  Alla besök förbokas.


     - Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -