Till Startsidan  


  
 
Välkommen till stadsbyggnadsförvaltningen

Här hittar du information om bygglov, anmälanspliktiga åtgärder, översiktsplaner och detaljplaner, kartor och mätning, adressättning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), regionalt samarbete, kulturmiljö och naturfrågor.


AKTUELL INFORMATION

Regeringen har föreslagit att ett antal åtgärder ska kunna göras utan bygglov, bl.a.  s.k. Attefallshus. Något beslut är ännu inte fattat och stadsbyggnadsförvaltningen har inga möjligheter att svara på frågor utöver vad som redovisas nedan.

Förslaget går kortfattat ut på att kravet på bygglov för tre åtgärder ersätts med ett krav på startbesked, fortfarande gäller att stadsbyggnadsnämnden ska ha fattat ett beslut innan du får börja bygga.

I första hand hänvisas till den information som finns från Regeringen

Information på Regeringens hemsida
Där hittar du även Regeringens proposition 2013/14:127

Lite förenklat kan det sägas att bygglovsansökan ersätts med en anmälan och att bygglovet ersätts med ett startbesked. Skillnaden ligger huvudsakligen i att åtgärden får strida mot detaljplanen och att komplementbyggnad ( i detta fall) också får vara bostad. Samma krav kommer att gälla för bl.a. utformning, anpassning och omgivningspåverkan som om åtgärden krävt bygglov.

Bygglovfriheten gäller inte för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller inom ett sådant område med motsvarande värde.

De handlingar som behöver lämnas in tillsammans med ett startbesked kommer till stor del vara desamma som till motsvarande bygglov.

Avgift kommer att tas ut för handlägga anmälan och utfärda startbesked.

De tre åtgärderna där krav på bygglov ersätts med krav på startbesked är kortfattat:

  • Komplementbostadshus eller komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter byggnadsarea i anslutning till en- eller tvåbostadshus
  • Tillbyggnad om 15 kvadratmeter bruttoarea till en- eller tvåbostadshus
  • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Utöver detta föreslås att varken bygglov eller anmälan ska krävas för att på en- eller tvåbostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Även för takkuporna gäller att bygglovsfriheten inte gäller om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. Inte heller går det alltid att i förväg peka ut motsvarande områden.

I ett antal detaljplaner har dock kommunfullmäktige beslutat om planbestämmelser som anger att hela planområdet är ett område särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, enligt dåvarande 3 kap. 12 § plan- och bygglagen vilket numera motsvaras av 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

 Stadsbyggnadsförvaltningen har inte haft möjlighet att inventera alla kommunens detaljplaner men för nedan uppräknade detaljplaner kan det redan nu sägas att inga av de föreslagna lovbefriade åtgärderna får utföras, varken de som kräver startbesked eller ej. Detta p.g.a. hela planområdet anses omfattas av dåvarande 3 kap. 12 § plan- och bygglagen.

Nr 358, 366, 376, 377, 380, 381, 385, 393. 395.

Kommunens detaljplaner hittar du på denna sida.

Om startbesked inte kommer att kunna utfärdas vägrar stadsbyggnadsnämnden startbesked, ett beslut som kan överklagas till länsstyrelsen.

Förslaget från Regeringen är planerat att beslutas i Riksdagen 2014-06-04. Därefter ska Regeringen besluta om ändringar av plan- och byggförordningen, vilket kan ta några veckor och är nödvändigt för stadsbyggnadsförvaltningen ska kunna ta fram handläggningsrutiner för dessa ärenden.

Mycket tyder på att stadsbyggnadsförvaltningen inte kommer att ha möjlighet att ta fram nödvändiga rutiner innan semesterperioden börjar. I sådant fall kommer inga startbesked att utfärdas innan semesterperioden är slut i månadsskiftet juli-augusti.

Någon mer information kan inte ges i dagsläget.

 

Vaxholm destination från Strömkajen
 
Aktuellt
 
Energigivande studiebesök på Skogslundens förskola i Österåker – Sveriges första passiv-husförskola
2013-11-11
Stadsbyggnadsförvaltningen och Energi- & klimatrådgivningen i Vaxholm har besökt Skogslundens förskola i Österåker. Fastigheten byggdes på uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget Armada.
Läs mer
Skarpö får kommunalt vatten och avlopp
2013-10-11
Igår torsdag började utbyggnaden av sjöledning mellan Vaxön och Kammarholmen för att kunna bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet på Skarpö.
Läs mer
Bogesundslandet har blivit naturreservat
2013-10-10
Länsstyrelsen har fattat beslut om bildande av Bogesundslandets naturreservat inom Vaxholms stad. Enligt länsstyrelsen är syftet med reservatsbildningen att bevara ett stort och välbesökt friluftsområde, men också för att vårda de avsnitt av värdefull natur som finns i området.
Läs mer
Nya bostäder på gång
2013-10-10
Första spadtaget till byggnation av Kullö terrass, med 72 bostäder på Kullön, beräknas kunna tas under våren. Även på Vaxö och Rindö planeras nya bostäder.
Läs mer
Nytt gemensamt arbetssätt på stadsbyggnadsförvaltningen
2013-07-10
Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår just nu en omorganisation där vi växer och får ett utökat ansvars-/verksamhetsområde.
Läs mer
Till arkivet


Ansvarig för sidan: Stadsbyggnadsförvaltningen

Senast ändrad: 2014-04-03 09:02Kontakt
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadschef
Susanne Edén
 
E-post till stadsbyggnadsförvaltningen

Växel: 08 - 541 708 00

Postadress
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm

Besöksadress
Kommunhuset
Eriksövägen 27
Vaxholm


Bygglov:

Skicka gärna mejl till oss,
vi läser och besvarar mejlen kontinuerligt.

Vill du komma i kontakt med din handläggare, mejla
stadsbyggnad@vaxholm.se
eller ring under telefontiden:
måndag 10-11:45
tisdag 10-11:45
onsdag 10-11:45
fredag 10-11:45

Alla besök förbokas.- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -