Till Startsidan  


  
Gator och trafik
 

Vaxholms stad har ansvar för gator inom samlad bebyggelse med kommunalt huvudmannaskap. Det är framförallt gatorna på Vaxön och inom mindre områden på Resarö och Rindö.

Trafikverket ansvarar för länsväg 274, Resarövägen, Ytterbyvägen, Skarpövägen, gamla Vaxholmsvägen (Bogesundsvägen), Tynningövägen och Norra Tynningövägen.

Övriga vägar är enskilda och sköts oftast av en samfällighetsförening eller vägförening. I några fall är det fastighetsägarna i området kring vägen som sköter om den utan någon bildad förening.

 
Åtgärdsvalsstudie väg 274
Vaxholms stad, Österåkers kommun, Trafikverket region Stockholm och Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting har gemensamt tagit fram en Åtgärdsvalsstudie för väg 274 mellan E18 och Rindö. Nedan visas en sammanfattning av studien som ges av den vision och de mål som nås genom att arbeta med identifierade åtgärdsområden.
 
Åtgärdsvalsstudien genomfördes 2012/2013 och i januari 2014 har samtliga deltagande parter skrivit under en överenskommelse i syfte att aktivt och gemensamt arbeta för nedanstående vision, mål och åtgärdsområden.
 
Vision
- Stråket och korsningar har en utformning som bidrar till en god trafiksäkerhet och hastighetsefterlevnad

- Utformningen av väg 274 är funktionsanpassad för att gradvis övergång till stadsmässig karaktär in mot Vaxön

- Vägmiljön i sin helhet är trafiksäker med ett sammanhängande cykelstråk

- Restiden för hela resan med kollektivtrafik är konkurrenskraftig
 
Mål
- Öka kollektivtrafikens konkurrenskraft

- Öka attraktionskraften för resor till fots och med cykel

- Öka trafiksäkerheten på sträckan för samtliga trafikanter

- Minska väg 274:as barriäreffekt
 
Åtgärdsområden
- Samordningsåtgärder i tidiga skeden, årliga planeringsmöten samt projektmöten vid behov

- Cykeltrafik, regionalt cykelstråk mellan Vaxholm och Arninge

- Kollektivtrafik, kortare restider på väg 274 genom bättre bytespunkter

- Vaxön, skapa ett gemensamt förhållningssätt på väg 274:s funktioner över Vaxön och Kullön

- Färjetrafik, förbättrings- och utvecklingsmöjligheter Vaxön-Rindö och Rindö-Värmdö
 
Senaste nytt
 
Till arkivet


Ansvarig för sidan: Tekniska enheten

Senast ändrad: 2014-06-23 09:00Kontakt
Tekniska enheten
Tel. 08 - 541 708 00
E-post

Postadress
Vaxholms stad
Tekniska enheten
185 83 Vaxholm


Gatubelysning
ONE Nordic
Tel. 020 - 67 00 67


Drift och underhåll kommunala gator och vägar
Vaxön & Rindö:
Green Landscaping
Jour-tel. 070 - 108 77 97
 
Resarö & Kullön:
SVEABdrift
Jour-tel. 08 - 530 398 21- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -