Till Startsidan  


  
Offentlighetsprincipen
 
Allmänna handlingars offentlighet
Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen infördes i lagstiftningen år 1766 och är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle.
 
Hur rör offentlighetsprincipen mig?
För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter av olika slag.
Syftet med principen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän utför sitt uppdrag. På detta sätt ges du också möjlighet till påverkan.
 
Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Enligt TF är en handling varje ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel”. Vanligen är det brev, protokoll, beslut m.m. Det kan också vara e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier till exempel.
En handling hos en kommun kan vara allmän, eller inte allmän. Handlingar som inte är allmänna är exempelvis tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Enligt TF klassas en handling som allmän när den inkommit eller upprättats av kommunen och samtidigt förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, med andra ord hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

 
Vad innebär sekretess?
Handlingsoffentligheten får endast begränsas av bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen eller i annan lag som offentlighet- och sekretesslagen hänvisar till. En handling kan innehålla både hemliga och offentliga uppgifter och allmänheten har rätt att ta del av de delar som inte är belagda med sekretess. Varje gång en handlig begärs utlämnad är kommunen skyldig att pröva om handlingen kan lämnas ut.
 
 
Var finns handlingarna?
Vaxholms stad måste i likhet med andra myndigheter registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så, att man lätt kan hitta den handling man söker. Det vanligaste sättet att registrera handlingar i ett diarium, som då också är en allmän handling. Varje myndighet inom kommunen ska ha en dokumenthanteringsplan där det framgår vilka allmänna handlingar som finns i respektive verksamhet och var de hanteras. Dokumenthanteringsplanerna ger uppgift om huruvida handlingarna bevaras för all framtid eller om de ska gallras (dvs. förstöras) efter ett visst antal år.

Aktuella handlingar finns oftast hos den myndighet som handlägger ärendet medan äldre handlingar finns i kommunarkivet.
 
Hur fort kan jag få ut handlingarna?
Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut i princip omedelbart om du personligen besöker kommunen. Du kan också beställa material per telefon, e-post eller brev.
 
Får jag ta med mig handlingarna hem?
Du får inte ta med dig handlingarna hem. Du har däremot rätt att läsa handlingarna på plats och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller få en kopia av dem. Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut en avgift per kopia.
 
Får jag vara anonym?
Enligt lagen behöver du inte uppge vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du behöver inte heller tala om varför du vill ta del av handlingarna.
 
Om jag får ett nej?
Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den inte är allmän handling eller är sekretessbelagd, har du enligt lagen rätt att få ett skriftligt besked om detta. Om du anser att kommunen gjort en felaktig bedömning av frågan har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.
 
Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen, PUL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandling av personuppgifter.

Vaxholms stad behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
 
Att tänka på
Även all din egen korrespondens (brev, e-post och fax) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Att du själv skriver ”hemlig” eller ”konfidentiell” på handlingen innebär inte per automatik att den blir sekretessbelagd.
 
Mer information finns i lagen
I Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen, Personuppgiftslagen och Offentlighet- och sekretesslagen finns mer information om offentlighet och sekretess.

Svensk författningssamling (SFS)
 


Ansvarig för sidan: Kansliet

Senast ändrad: 2009-08-25 14:22
- Vaxholms stad | Besök: Eriksövägen 27 | Tel: 08-541 708 00, fax: 08 - 541 331 74 | Faktura- och postadress -