Artikeln publicerades 18 juni 2022

Ärenden och beslut vid KS möte 2 juni

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08 – 541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstepersoner.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats..

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 74 Resultatrapport: Modellkommuner - utvecklingsarbete för jämställd välfärd

Modellkommuner är ett projekt som pågår under ett och ett halvt år och har fokus på jämställdhetsintegrering. Det bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner för ömsesidigt lärande.

Syftet är att säkerställa jämställda välfärdstjänster med förväntat resultat på bland annat konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, analys av könsuppdelad statistik.

Under projekttiden har Vaxholms stad bland annat genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning. Vaxholms stad har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Informationen noteras till protokollet.
 2. Noteras till protokollet att nämnden tagit del av film om jämställt bemötandet

Läs mer:

§ 75 Internhyresmodell för socialnämndens lokaler

Ett förslag på internhyresmodell för socialnämndens lokaler har lämnats på remiss till socialnämnden inför kommunstyrelsens slutgiltiga beslut.

Modellen ger en tydligare överblick av faktiska lokalkostnader. Det ger bättre förutsättningar för effektiv resursplanering av lokaler utifrån behov.

Kommunstyrelsens beslut: Föreslagen internhyresmodell för socialförvaltningens lokaler antas.

Läs mer:

§ 76 Rekommendation att anta HÖK gällande samverkan kring vård och omsorg mellan kommunerna i länet och regionen

Storsthlm har tillsammans med region Stockholm tagit fram ett förslag till huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län (HÖK).

Förslaget fastställer principer för:

 • parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig och effektiv vård och omsorg.
 • struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen.
 • hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och
 • hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp.

Länets kommuner har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Kommunstyrelsens beslut: Huvudöverenskommelsen för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län, HÖK, antas.

Läs mer:

§ 77 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1, 2022

Alla beslut om insatser enligt Sol (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 1 i år och som inte har verkställts inom tre månader rapporteras enligt rutin till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer.

Rapporten överensstämmer med det förvaltningen har rapporterat till lVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 78 Lokalförsörjningsplan skolor Vaxholms stad 2022 - 2032

Lokalförsörjningsplanens syfte är att bidra till barn- och utbildningsnämndens överblick över befolkningens åldersstruktur i relation till kommunens grundskolors kapacitet och tillfällig bygglov. Planen ska bidra till att kommunens lokaler nyttjas effektivt.

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen i samband med att den årliga befolkningsprognosen blir offentlig.

Att särskilt beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven:

 • Resarö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löpte ut juni
 • Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut i februari 2023 och en pågående tillbyggnad för slöjdsalar som fortskrider enligt
 • Montessoriskolan på Vaxön har en paviljong med tidsbegränsat bygglov. En ansökan om permanent lov har lämnats

Dessutom behöver förvaltningen arbeta med att behålla de elever som väljer andra skolor i närliggande kommuner för att bidra till en positiv utveckling av nettokostnadsavvikelsen.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 79 Lokalförsörjningsplan förskolor 2022 - 2032

Lokalförsörjningsplanens syfte är att bidra till barn- och utbildningsnämndens överblick över befolkningens åldersstruktur i relation till kommunens grundskolors kapacitet och tillfällig bygglov. Planen ska bidra till att kommunens lokaler nyttjas effektivt.

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen i samband med att den årliga befolkningsprognosen blir offentlig.

Vaxholm stad har sammantaget god platstillgång fram till år 2032 och möter invånarnas behov av barnomsorg i kommunen.

I samband med att en ny förskola färdigställs på Norrberget 2025 sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en längre period. Mot slutet av den följande tioårsperioden sammanfaller kapaciteten med de förväntade behoven. Förhållandet behöver följas löpande för att lokalerna ska kunna utnyttjas effektivt.

Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm stad kan man säkerställa behovet hos invånarna och följa regelverket. Platsgarantin kvarstår, men vårdnadshavare kan inte alltid få sitt förstahandsval av förskola.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 80 Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att, utifrån Resarö skolas och måltidsenhetens behov, föreslå vad som kan rymmas inom befintliga byggnader. Förvaltningen har i samråd med skolan och måltidsenheten tagit fram ett underlag.

Skolans organisation behöver anpassas liksom befintliga lokaler då Skutans lokaler avvecklas och antalet klassrum för förskoleklass och fritidshemblir blir tre färre än tidigare.

Underlaget "lokalprogram för Resarö skola" har tagits fram i samråd med exploateringsenheten, Resarö skola, förvaltningen och en upphandlad arkitekt. Arkitektens förslag inrymmer skolans behov inom befintliga byggnader, även vid avvecklingen av Skutan. Förslaget visar att det är möjligt att möta skolans behov av ytor till elevhälsan och undervisning, och att det även är möjligt att genomföra en renovering av matsalen som ger en ökning av golvytan, vilket är ett behov som måltidsenheten har.

Kommunstyrelsens beslut: Lokalprogram för Resarö skola överlämnas till exploateringsenheten som inriktning för uppstartsbeslut KS 2021 174.

Läs mer:

§ 81 Lokalprogram för ishallen

Förvaltningen har tidigare utrett ishallens behov av upprustning. I budget för 2022 - 2024 beslutades om en långsiktig investeringsbudget om 90 miljoner kronor under åren 2023-2024. Vid möte i kommunstyrelsen i mars i år beslutades om att tilldela ytterligare medel under 2022 för att utredningsarbetet ska kunna inledas.

Fastighetsenheten har tillsammans med exploateringsenheten tagit fram ett lokalprogram för ishallen i samråd med föreningarna.

Kommunstyrelsens beslut: Antaget lokalprogram för ny ishall - informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 82 Svar på motion från nämnden för teknik, fritid och kultur gällande kulturhus och bibliotek i rådhuset

Motionen är ett förslag om att tillsätta en oberoende utredning av möjligheterna att förlägga kultur och biblioteksverksamhet i rådhuset.

Kommunstyrelsen har begärt ett remissvar från nämnden för teknik, fritid och kultur. Från bibliotekets sida anses inte rådhuset lämpligt. Vidare utredningar anses därför inte nödvändiga i frågan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.

Läs mer:

§ 83 Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-enheten

Ärenden inom nämndens tillsynsverksamhet har under andra halvåret 2021 ökat kraftigt och antalet var vid årets slut cirka 150 procent högre än under de senaste åren. Resultatet har blivit längre väntetider för beslut i strandskyddsärenden.

För närvarande är det cirka ett års väntetid för nyinkomna ärenden, och väntetiden förväntas fortsatt stiga.

För att hantera situationen är det nödvändigt med en tillfällig förstärkning med en handläggningsresurs under 2022. En framställan om detta behöver göras till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, i det fall omfördelning av resurser inte är möjliga inom förvaltningens beslutade budget, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av strandskyddsverksamheten med en extra handläggarresurs till och med utgången av 2022.

Läs mer:

§ 84 Godkänna samt teckna exploateringsavtal för Domaren 15, dp 416

Detaljplanen är lokaliserad i stadskärnan på östra Vaxön och möjliggör cirka elva nya bostäder i ett flerbostadshus. Fastigheten Domaren 15 ägs av Fastighets AB Domaren 15 AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget att ta fram ett förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18. Under arbetets gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15.

Innan detaljplanen antas behöver ett exploateringsavtal godkännas och tecknas för detaljplanen. Exploateringsavtalet reglerar kostnads- och ansvarsdelningen för genomförandet och säkerställer det rätta fullgörandet av detaljplanen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 416 för Domaren 15 godkänns samt avtal tecknas.

Läs mer:

§ 85 Detaljplan för domaren 15, DP 416 - antagande

Planområdet ligger centralt på Vaxön, mellan Hamngatan och Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ägs av Fastighets AB Domaren 15 AB. Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt flerbostadshus inom fastigheten. Planförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18. Under arbetets gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15.

Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus som rymmer cirka 11 lägenheter. Parkering för den nya byggrätten och för grannfastigheten Domaren 18 bedöms vara möjlig att lösa inom fastigheten Domaren 15:s garage under mark och i markplan. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för centrumändamål.

Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö.

Planförslaget har varit utställt på granskning 18 mars - 9 april 2021. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna yttranden, och de ändringar som utförts finns sammanställda att ta del av i granskningsutlåtandet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Detaljplan för Domaren 15, dp 416, antas.

Läs mer:

§ 86 Särskilt boende (SÄBO) Norrberget, återrapport

Ärendebeskrivning: Vid kommunstyrelsens möte i november 2021beslutades att:

 1. Med hänsyn tagen till socialnämndens remissvar, godkänns fortsatt arbete genom att besluta om ett inriktningsbeslut gällande projekt SÄBO för 60 boenden på Lägerhöjden.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta för att minska totalkostnaden för projektet och att minska kostnadsökningen för nämnden såväl som för boende i det kommande särskilda boendet, med bibehållen kvalitet, samt i övrigt beakta de synpunkter som socialnämnden angett i sin remiss till ärendet.
 3. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med begäran om ett genomförandebeslut.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 87 Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen - status pågående arbete med handlingsplan

En genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen genomfördes 2021 som ett stöd i utvecklingsarbetet. Utredningen innefattade de samhällsbyggande enheterna. En genomlysning har tidigare genomförts även av andra enheter inom förvaltningen.

Kommunstyrelsen fick en återrapport av den handlingsplan som genomlysningen resulterat i. Den innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp och för varje enskild enhet. Den övergripande sammanfattning anger att det är en växande verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ struktur för en kvalitativ och effektiv verksamhet.

Det finns ett ömsesidigt behov hos både politisk- och förvaltningsorganisation av ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 88 Reservera mark för brandstation på Kullö

Vaxholms stad har skickat en förfrågan till Storstockholms brandförsvar, SSBF, som utrett frågan om behov av ny brandstation. Bakgrunden är att Vaxholms stad uppvaktas av olika intressenter som önskar köpa eller hyra fastigheten Kullö 1:18 för annan verksamhet.

I SSBF bedömning (PM finns som bilaga till kallelsen) sammanfattas läget med en tidshorisont till 2040.

SSBF ser inte att det utifrån riskbildsförändringen finns behov av att förändra SSBF:s förmåga på ett sådant sätt att det motiverar en byggnation på den erbjudna tomten på Kullö. Däremot ser SSBF en rad fördelar och samordningsvinster med en nybyggnation av brandstation på Kullö vid en samprojektering tillsammans med Vaxholms stad.

Vaxholms stads bedömning utifrån inkommet PM är att det i nuläget inte går att skriva bort behovet av plats för ny brandstation. Bedömningen SSBF gör är att det fram till 2040 inte finns ett behov kopplat till riskbild, men SSBF anger samtidigt att nuvarande lokaler har funktionella brister. Nuvarande plats har små möjligheter till utveckling av verksamhetslokalerna, vilket redan innebär utmaningar.

Ett samnyttjande av lokalen mellan SSBF, Vaxholms stad och privata aktörer skulle medföra ytterligare mervärden. Upptrappning i omvärlden ställer allt högre krav på kommunernas säkerhetsarbete, där ett samnyttjande av en yta på brandstationen skulle kunna nyttjas av kommunens som en plats för krisorganisation med bland annat reservkraftsförmåga och säkerhetsklassade konferensrum.

Kommunen har en begränsad marktillgång och avsedd yta på Kullön skulle väl möta ett behov för brandstation, både utifrån platsens strategiska läge och godkänd detaljplan. Vaxholms stads bedömning är att en sådan strategisk plats fortsatt bör behållas för att säkra kommunens eventuellt kommande behov av ny brandstation.

Kommunstyrelsens beslut: Ärendet återremitteras för att invänta att en handelsutredning är klar.

Läs mer:

§ 89 Genomförande av kajprojektet

I genomförande av kajprojekt har det funnits oklarheter om vilken instans som äger rätt att besluta. Syftet med ärendet är att tydliggöra vem som äger beslut om den mark som ingår i kajprojektets genomförande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Inom arbetsområdet för kajprojektet ska ansvaret som nämnden för teknik, fritid och kultur har inom markförvaltnings överlåtas till kommunstyrelsen som äger projektet.
 • Arbetsområdet ska utgöra den geografiska yta som projektet behöver för dess genomförande och vara avgränsad i tid.
 • Arbetsområdet exakta gränser beslutas av kommunstyrelsen senast i samband med byggstart av respektive etapp.

Läs mer:

§ 90 Godkännande upphandlingsdirektiv för etapp 2 och 3 inom investeringsprojektet för Vaxholms kajer

Vaxholm stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket. Upphandlingsdirektivet som ärendet behandlar innebär att förvaltningen kan upphandla etapp 2 och 3 i kajprojektet.

Kommunstyrelsens beslut: Upphandlingsdirektiv för etapp 2 och 3 i Vaxholms kajer, enligt bilaga, godkänns.

Läs mer:

§ 91 Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer

Utbredningen av kajområdet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen genom att skapa en sammanhållen yta. Kajområdet ska bidra till att behålla och utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.

Dokumentet "Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer" visar ritningar med områdets utbredning. Bilaga 1 visar exempel på möbler, belysningsarmaturer, planteringar och markbeläggning.

Kommunstyrelsens beslut: Utbredningen av kajområdet Vaxholms kajer godkänns.

Bilaga 1. Exempel på offentlig möblering Vaxholms kajer 2022-05-11, ligger inte till grund för liggande beslut.

Läs mer:

§ 92 Remissvar: Regional masshanteringsplan Stockholms län

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Stockholm, Trafikverket och kommunförbundet Storsthlm tagit fram ett förslag till masshanteringsplan med effektmål och tidsatta åtgärder med tilldelade ansvar och en analys av regionens utmaningar. Vaxholms stad har besvarat en remiss om planen.

Vaxholms stad är en liten kommun som vill vara med i samverkan och bidra efter förmåga. Kommunen stödjer ambitionen med planen och en fortsatt samverkan, men ställer sig inte bakom den regionala masshanteringsplanens mål och åtgärder i dess nuvarande form.

Vaxholms stads yttrande innehåller synpunkter bland annat på datainsamling, kartläggning, ansvarsuppdelning och planens förväntningar på kommunerna och kostnaderna kopplade till dessa. En del av kommunens synpunkter handlar om Vaxholms stads förutsättningar att möta planens förväntningar.

Vissa av åtgärdsförslagen bedöms kunna bli allt för betungande. Andra åtgärder bedöms inte vara möjliga att genomföra för en kommun av Vaxholms storlek.

Bedömningen är att det inte är lämpligt att kommunen ställer sig bakom masshanteringsplanen i dess nuvarande form.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrandet regional masshanteringsplan godkänns.

Läs mer:

§ 93 Antagande: Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022 - 2024

Synpunkter som framförts under samrådet kring Vaxholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning har beaktats. De har avvägts mot kommunens förutsättningar att genomföra insatsen samt förändringar i omvärlden sedan samrådet.

I protokollet samt i relaterde bilagor kan du ta del av vilka förändringar som genomförts.

 • Kommunstyrelsens beslut: Samrådsredogörelse Riktlinjer för bostadsförsörjning godkänns.
 • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022-2024 antas.

Läs mer:

§ 94 Ändring av deltaljplanen Tullbommen, dp 164

Vaxholm har stor betydelse för sjöfarten och livet i skärgården. Vaxholm är en av skärgårdens replipunkter, så kajernas funktion och verksamheter har ett stort samhällsintresse.

I Vaxholm råder brist på båtplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra småbåtsverksamheter. Inom planområdet finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. Läget är centralt och strategiskt och en ny gästhamn och småbåtsverksamheter blir nya vattennära målpunkter.

Gällande detaljplan för Tullbommen anger V "Vattenområde som icke får överbyggas" för största delen av vattenområdet, vilket innebär att till exempel bryggor inte får anläggas. Genom att ändra en del av planen från V till Vb "Vattenområde som får överbyggas", får småbåts- och vattenverksamheter av olika slag möjlighet att utvecklas.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle medföra övervägande positiva konsekvenser för platsen, stadslivet och sjöfarten att ändra eller ta fram en ny detaljplan för området.

Kommunstyrelsens beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan för vattenområdet för Kv. Tullbommen med flera Dp 164.

Läs mer:

§ 95 Detaljplan för del av Lägret, dp 422 - antagande

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Del av Lägret, enligt beslut i kommunstyrelsen maj 2018. Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka. Området ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, parker och allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad.

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936 och parkering som idag inte är planenlig.

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för allmän plats PARK med användningen P-PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81.

Planförslaget möjliggör att området fortsatt kan användas som idag, som park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett förändrat behov av parkering om p-platser byggs i centrala Vaxholm. Användningen PARK medger bollplan.

Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet.

Planförslaget har varit utställt på granskning 17 november - 8 december 2021. Under granskningen inkom totalt 25 yttranden. Planhandlingarna har reviderats efter inkomna yttranden. I granskingsutlåtandet framgår vilka ändringar som utförts och där finns även alla yttranden att ta del av.

Konsekvensen av planändringen blir att området, förutom park, även kan användas som parkering. När detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden för teknik, fritid och kultur som är den nämnd som beslutar om hur stadens allmänna platser förvaltas.

Kommunstyrelsens beslut: Detaljplan för del av Lägret, Dp 422, antas.

Läs mer:

§ 96 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/23 (T23)

Inför trafikförändringar som planeras träda i kraft i december 2022, då tidtabellen skiftas, har trafikförvaltningen remitterat förslagna trafikförändringar. Vaxholms stad ges där möjlighet att yttra sig om bland annat förslag på turtäthet, trafikeringstid och linjesträckningar.

För busstrafiken till och från Vaxholm föreslås bland annat förändrad turtäthet, sittplatskapacitet och ändhållplats. För sjötrafiken föreslås flera olika trafikförändringsalternativ för pendelbåtlinje 83, bland annat olika förslag på förändrad linjesträckning, avkortning av linjen samt trafikering av ny brygga.

I Vaxholms yttrande, som finns att ta del av i bilagan, lyfts synpunkter och prioriteringar på förslagen till trafikförändringar för sjö- och busstrafik. Vaxholms stad framför i yttrandet ytterligare synpunkter och förslag på förbättringar som skulle bidra till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens beslut: Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) godkänns med följande förändringar/tillägg.

 • Sidan 2 i yttrandet under rubriken "670/670X", meningen "Kommunen är däremot negativ till försämrad turtäthet i rusningen". ändras till "Kommunen är däremot negativ till försämrad turtäthet i rusningen, till Danderyds sjukhus såväl som till Tekniska högskolan".
 • Sidan 4 under rubriken "Linje 688" görs ett tillägg med meningen: "Kommunen anser att passningen mellan buss 670 och 688 behöver förbättras".

Läs mer:

§ 97 Start-PM för hastighetsplan

I syfte att uppfylla kraven i det stadsmiljöavtal som Trafikverket i juni 2021 beslutade bevilja Vaxholms stad, för utvecklingen av Vaxholms kajer, har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett start-PM för att arbeta med en Hastighetsplan för Vaxholm. Det är en av flera motprestationer som ingår i avtalet med Trafikverket.

I start-PM:et beskrivs projektets syfte, mål, delmål, omfattning, avgränsningar, budget och tidplan.

Det huvudsakliga målet med hastighetsplanen är att skapa ett underlag som ökar kunskapen om trafiksäkerhetsarbetet och ska fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen. Planen kommer att tas fram under 2022 och 2023.

Kommunstyrelsens beslut: Start-PM för hastighetsplan godkänns.

Läs mer:

§ 98 Lokala åtgärdsprogam Vaxholm

År 2017 fick Vaxholms stad i uppdrag av KS att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram. Uppdraget baserades på EU:s ramdirektiv för vatten som syftar till en långsiktig hållbar förvaltning av våra vattenresurser och ett samordnat arbete inom hela EU.

Kommunens åtgärdsprogram är ett styrdokument som beskriver norra och södra Vaxholmsfjärden och Kodjupet med ett ekologiskt och områdesspecifikt fokus. Syfte är att visa nuläget för de tre utvalda vattenförekomsterna och skapa förutsättningar för att på sikt enhetligt hantera vattenfrågan.

Kommunstyrelsens beslut: Lokala åtgärdsprogram för Vaxholms stad antas.

Läs mer:

§ 99 Medverkan i Leader Stockholmsbygd 2023 - 2027

I juni 2021 beslutade KS om Vaxholms stads inträde i strategiprocessen för Leader Stockholmsbygd under programperioden 2023 - 2027. Vaxholms stads medverkan i projektet gör det möjligt för enskilda aktörer att ansöka om medel för lokala utvecklingsprojekt.

Under 2022 skrivs strategin fram.

Kommunstyrelsens beslut: Fortsatt medverkan i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering med 165 000 kr årligen mellan 2023 - 2027 godkänns.

Läs mer:

§ 100 Samverkansprojekt: hållbart båtliv

Värmdö kommun gav 2022 ett förslag om ett samverkasprojekt med mål att ta fram material om ett hållbart båtliv för användning inom flera kommuner. Samverkansprojektet finansieras till hälften av LONA (lokala naturvårdssatsningen) och resterande kostnader delar medverkande parter på.

Kommunstyrelsens beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 101 Svar till förtroendevalda revisorer; frågor om hantering och kontroll av bisysslor

Vaxholm stads förtroendevalda revisorer har ställt frågor till kommunstyrelsen om kontroll av medarbetares eventuella bisysslor. Syftet är att få underlag för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig.

Bland frågor och svar framkommer att kommunstyrelsens bedömning är att den interna kontrollen av bisysslor i allt väsentligt är tillräcklig, men att det finns en utvecklingspotential i att digitalisera den idag helt manuella hanteringen.

Skrivelsen finns som bilaga till ärendet och i protokollet finns frågorna och svaren att ta del av.

Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsens svar godkänns och överlämnas till revisionen.

Läs mer:

§ 102 Tertialbokslut 1, 2022, kommunstyrelsen

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har beslutat att tertialbokslut 1 ska reduceras i omfattning. Tertialbokslut kommer dock även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering och innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.

Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsens tertilalbokslut 1 2022 godkänns.

Läs mer:

§ 103 Tertialbokslut 1, 2022, Vaxholms stad

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 2022 för Vaxholms stad.

Kommunfullmäktige har beslutat att tertialbokslut 1 ska reduceras i omfattning. Tertialbokslut kommer dock även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering och innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.

Kommunstyrelsens beslut: Tertilalbokslut 1 2022 Vaxholms stad godkänns.

Läs mer:

§ 104 Ramärendet 2023 - 2025

Kommunens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen tar beslut i den första före sommaruppehållet; det så kallade ramärendet. Ärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering.

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2023 - 2025.

Det ligger som underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2023 - 2025. Förslaget behandlas politiskt under hösten 2022.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Ramärendet för åren 2023-2025 godkänns.
 2. Ekonomichefen får göra redaktionella förändringar.

Läs mer:

§ 105 Vaxholms stads finansiella verksamheter 2022-04-30

Enligt finanspolicyn ska kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige om stadens finansiella verksamhet.

Informationen som lämnas sammanffattas under följande rubriker och finns att ta del av i protokollet:

 • Aktuell likviditetssituation
 • Placeringsportföljens volym, instrument och motparter
 • Utlåning till bolag
 • Skuldportföljens volym och motparter
 • Skuldportföljens kapitalbindning
 • Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta
 • Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter
 • Leasing
 • Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
 • Pensioner
 • Övrigt - Beslut om avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Information noteras till protokollet.
 • Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv mellan den 1 juni fram till inbetalningen av Norrbergets exploateringsintäkt i september godkänns.

Läs mer:

§ 106 Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB

Vaxholmsvatten AB har inkommit med en förfrågan om att bekräfta taket för befintligt kommunal borgen om 166 050 000 kronor.

Vaxholms kommunfullmäktige har redan fattat flera separata borgensbeslut som uppgår till detta belopp. Att ärendet är uppe för nytt beslut är för att bekräfta samtliga tidigare borgensbeslut så att det blir tydligt för Kommuninvest vilket belopp det är som gäller.

I dagslägen nyttjar Vaxholmsvatten AB 97 983 500 kronor av borgensbesluten. Samtliga lån är upptagna i Nordea. I framtiden kommer omsättningen av befintliga lån och nyupplåning kunna ske genom Kommuninvest.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 050 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Läs mer:

§ 107 Obesvarade motioner 2022-06-13

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska obesvarade motioner årligen redovisas till kommunfullmäktige på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad hade per 2022-06-13 tre obesvarade motioner vilka redovisas för kommunstyrelsen med rubrik och planerad tid för besvarande.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: Redovisning av obesvarade motioner per 2022-06-13 noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 108 Information från slutrevisionsmöte för år 2021

Inför att revisorerna avger revisionsberättelse om årsredovisningen genomförs ett slutrevisionsmöte. Där deltar kommunens förtroendevalda revisorer och respektive nämnds och styrelsens presidium.

Slutrevisionsmötet för 2021 års revisionsberättelse genomfördes i mars 2022. Där redogjorde nämndernas/styrelsens presidium om nämndernas/styrelsens verksamhet från föregående år med fokus på de delar som är av vikt för revisionsberättelsen.

Revisorerna har även inför mötet ställt ett antal specifika frågor som de önskar få svar på. Revisorerna önskar att samtliga ledamöter och ersättare i nämnden/styrelsen får ta del av presidiernas svar på revisorernas frågor.

Som bilagor finns revisorernas frågor och de svar som nämnderna/styrelsen lämnade vid slutrevisionsmötet.

Kommunstyrelsens beslut: Information från nämndernas/styrelsens slutrevisonsmöte för år 2021noteras till protokollet.

Läs mer:

§ 109 Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2022

Sedan 2012 delar Vaxholms stad ut förtjänsttecken en gång per år för att hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat kommunen i en vidare bemärkelse.

Medborgare i kommunen eller någon annan med god kännedom om personens betydande prestationer för kommunen kan nominera personer till förtjänsttecknet.

Förtjänsttecknet, blommor och diplom överlämnas av kommunfullmäktiges ordförande vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

I år har två nomineringar inkommit.

Kommunstyrelsens beslut: Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022.

Läs mer:

§ 110 Ansvar för uppgifter enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter till södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor

I mars i år lämnade regeringen proposition 2021/22:200 "Hårdare regler för nya nikotinprodukter" till riksdagen. Propositionen innehåller ett förslag på ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Om det antas kommer förslaget att reglera handel, marknadsföring och tillverkning av tobaksfria nikotinprodukter och gälla från 1 augusti 2022.

Enligt den föreslagna lagen ska försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument i stort regleras på samma sätt som handeln med e-cigaretter. Idag är det den gemensamma nämnden Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds som ansvar för Täby kommuns och Vaxholms stads del.

För att Täby och Vaxholm ska kunna ge fullgod vägledning till aktuella företagare, och för att företagarna ska kunna fullgöra sin anmälningsplikt, bedöms det rimligt att föregå riksdagens beslut gällande lagförslaget.

Kommunfullmäktige föreslås därför ge Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt den föreslagna lagstiftningen och införa den uppgiften i nämndens reglemente, under förutsättning att riksdagen beslutar att anta lagen samt att Täby kommun fattar samma beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd får i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, samt att uppgifterna ska införas i nämndens reglemente, under förutsättning att riksdagen under år 2022 beslutar att anta en sådan ny lag som regeringen föreslagit samt att Täby kommun fattar ett likalydande beslut.

Läs mer:

§ 111 Riktlinjer för kamerabevakning i Vaxholms stad

Händelser och utveckling i samhället har medfört att antalet önskemål från kommunens olika verksamheter om kamerabevakning har ökat. Möjligheten att bedriva kamerabevakning styrs i huvudsak av de två lagarna kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Kamerabevakning ska alltid ses som ett komplement till andra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

Vaxholms stads huvudfokus ska vara att arbeta med samverkan med olika myndigheter och frivilliga krafter för att uppnå trygghetsskapande effekt inom kommunen. Vaxholms stad ska vara en kommun som värnar den personliga integriteten men ska också vara aktiv i det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet.

Syftet med föreslagna riktlinjer är att tydliggöra Vaxholms stads förhållningsätt vad gäller användning av kamerabevakning. De ska även ge vägledning till respektive förvaltning innan beslut tas om kamerabevakning som en del i det trygghetsskapande arbetet.

Målet är att utifrån ett systematiskt och brottsförebyggande arbete, öka tryggheten och minska risken för brott.

Kommunstyrelsens beslut: Riktlinjer för kameraövervakning i Vaxholms stad antas.

Läs mer:

§ 112 Flaggning i Vaxholms stad

Vaxholms stads nuvarande flaggregler är från 2007 och reglerar att kommunen ska flagga på vissa röda dagar och under andra specifika tillfällen, till exempel EU- och FN-dagen. Utöver de tillfällen som specificeras i flaggreglerna krävs beslut om flaggning i varje enskilt fall. Kommunstyrelsens ordförande önskar att kommunen flaggar med regnbågsflaggan under Pride 2022 och därför har ärendet lyfts till kommunstyrelsen.

Tidigare i år har kommunstyrelsen beslutat att flagga med Ukrainas flagga tills vidare med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande regler för flaggning och återkomma med eventuella förslag till revideringar.

Kommunstyrelsens beslut:

 1. Vaxholms stad ska flagga med regnbågsflagga under Pride 2022.
 2. Förvaltningen får i uppdrag att se över nuvarande regler för flaggning i Vaxholms stad och vid behov återkomma med förslag till revideringar.

Läs mer:

§ 113 Nämndinitiativ (M): Tillfällig avgiftsbefrielse 2022 för tillsyn enligt alkohollagen

Vid dagens sammanträde lämnar Moderaterna in nämndinitiativ; tillfällig avgiftsbefrielse 2022 för tillsyn enligt alkohollagen.

Kommunstyrelsens beslut: Nämndinitiativet avslås.

§ 114 Redovisning av delegeringsbeslut

Vid kommunstyrelsen redovisas anmälda delegeringsbeslut, det vill säga beslut som fattas av någon på delegation av nämnden.

Kommunstyrelsens beslut: Anmälda delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Läs mer:

Sammanträdestider

Flera ärenden från kommunstyrelsen går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Vilken dag och tid mötet hålls hittar du information om på vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Här kan du följa möten i KF live. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm