Artikeln publicerades 5 juli 2022

Information från kommunfullmäktiges junimöte

Här följer en sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 13 juni 2022. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Lotsen.

Nästa möte i kommunfullmäktige hålls 19 september.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08–541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats..

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 22 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt tid och plats för justeringen, fastställande av föredragningslistan

Kommunfullmäktiges beslut: Närvarande ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare redovisas i uppropslista (bilaga 1 till protokollet).

Till protokolljusterare utses Mailis Dahlberg (C) och Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP).

Läs mer:

På sidan 3 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 23 Utdelning av Vaxholms stads förtjänsttecken 2022

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2022-06-03 § 110 tilldelas Birgitta Nyhlen, Eva Westberg och Ulla Magne Vaxholms stads förtjänsttecken år 2022.

Motivering: Birgitta Nyhlen, Eva Westberg och Ulla Magne tilldelas Vaxholms stads förtjänsttecken 2022 för deras insatser inom Väntjänsten som har till syfte att vara ett komplement till kommunens hemtjänst och motverka ensamhet. De har ideellt arbetat till stöd och glädje för äldre invånare i Vaxholm. Som exempel kan lyftas ett stort antal medföljar- och besöksuppdrag till sjukhus, tandläkare, optiker med mera. De har också anordnat festliga luncher såsom påsk- och julaftonsluncher på Träffpunkt Kanonen samt anordnat aktiviteter på de särskilda boendena, bland annat båtutflykter.

Läs mer:

Du hittar ärendet på sidan 4 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB..

§ 24 Information revisionsplan 2022

Revisionens ordförande, Anders Haglund, informerar kommunfullmäktige om revisionsplanen för 2022.

Läs mer:

På sidan 5 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa om ärendet.

§ 25 Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad

Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 2022 för Vaxholms stad. Kommunfullmäktige har beslutat, KF 2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. 

Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, exploateringsredovisn ing, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.

Kommunfullmäktiges beslut: Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad godkänns.

Läs mer:

På sidan 6 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer. på sidan 3 i kallelsen till KF (pdf) Pdf, 199.8 MB. kan du ta del av ärendet och tertialbokslutet.

§ 26 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30

Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet. Informationen nedan avser situationen per 2022-04-30.

Kommunfullmäktiges beslut:

  1. Informationen noteras till protokollet.
  2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv mellan den 1 juni fram till inbetalningen av Norrbergets exploateringsintäkt i september godkänns.

Läs mer:

På sidan 7–9 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 199.8 MB. kan du ta del av XXX

§ 27 Genomförande av kajprojektet

Kommunfullmäktiges beslut:

  1. Inom arbetsområdet för kajprojektet ska ansvaret som nämnden för teknik, fritid och kultur har inom markförvaltnings överlåtas till kommunstyrelsen som äger projektet.
  2. Arbetsområdet ska utgöra den geografiska yta som projektet behöver för dess genomförande och vara avgränsad i tid.
  3. Arbetsområdet exakta gränser beslutas av kommunstyrelsen senast i samband med byggstart av respektive etapp.

Läs mer:

På sidan 10 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 35 i kallelsen till KF (pdf) Pdf, 199.8 MB. kan du ta del av förarbeten till ärendet.

§ 28 Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 - Antagande

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Del av Lägret, enligt beslut av kommunstyrelsen (KS) den 3 maj 2018 §39.

Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras med motivering enligt yrkande från Sara Strandborg (V), bilaga 3 till protokollet.

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936, samt parkering som idag inte är planenlig.

Syftet med planförslaget är att området, förutom park, även kan användas som parkering.

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och kyrka. Marken inom området ägs av Vaxholms stad.

Läs mer:

På sidan 11–12 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet, bilaga 3 med återremissyrkandet finns på sidan 27.

§ 29 Antagande, Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022–2024

De synpunkter som framförts under samrådet har beaktats och avvägts mot kommunens förutsättningar samt förändringar i omvärlden sedan samrådet. KF kunde därför anta riktlinjerna.

Kommunfullmäktiges beslut: Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2022–2024 antas.

Läs mer:

På sidan 13–19 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 30 Strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-enheten

Ärendebalansen inom nämndens tillsynsverksamhet har under andra halvåret 2021 ökat kraftigt och var vid årets slut ca 150 procent högre än under de senaste åren. Det innebär att väntetiden för att få beslut i ett strandskyddsärende för närvarande är upp emot ett år för nyinkomna ärenden.

En temporär förstärkning med ytterligare en handläggningsresurs är därför nödvändig under resten av 2022 för att hantera situationen, antingen genom en visstidsanställning av ytterligare en strandskyddshandläggare eller upphandling av motsvarande konsulttjänst.

Kommunfullmäktiges beslut: Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, i det fall omfördelning av resurser inte är möjliga inom förvaltningens beslutade budget, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av strandskyddsverksamheten med en extra handläggarresurs till och med utgången av 2022.

Läs mer:

På sidan 15 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 645 i kallelsen till KF (pdf) Pdf, 199.8 MB. kan du ta del av bakgrunden.

§ 31 Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB

Vaxholmsvatten AB har inkommit med en förfrågan om att bekräfta taket för befintligt kommunal borgen om 166 050 000 kr. Anledningen till att Vaxholms kommunfullmäktige tar ett nytt beslut är att bekräfta samtliga tidigare borgensbeslut så att det blir tydligt för i det här fallet Kommuninvest om vilket belopp det är som gäller.

Kommunfullmäktiges beslut: Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 050 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Läs mer:

På sidan 16 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 199.8 MB. kan du ta del av XXX.

§ 32 Ansvar för uppgifter enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

I mars överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om "Hårdare regeler för nya nikotinprodukter". Enligt förslaget ska lagen gälla från 1 augusti 2022. Kommunfullmäktige föreslås därför redan nu ge Södra Ros/agens miljö- och hälsoskyddsnämnd i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt den föreslagna lagstiftningen, under förutsättning att riksdagen beslutar att anta lagen.

Enligt den föreslagna lagen ska försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument förenas med anmälningsplikt och kommuner ges ansvar att sköta tillsynen av detaljhandeln av produkterna. Förslaget innebär att tobaksfria nikotinprodukter i stort regleras på samma sätt som handeln med e-cigaretter i lagen om tobak och liknande produkter, vilket idag är den gemensamma nämnden Södra Ros/agens miljö- och hälsoskyddsnämnds ansvar för Täby kommun och Vaxholms stads del.

Kommunfullmäktiges beslut: Södra Ros/agens miljö-och hälsoskyddsnämnd får i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter samt att uppgifterna ska införas i nämndens reglemente som en ny 2 § p. 9 och 3 § p. 9, under förutsättning att riksdagen under år 2022 beslutar att anta en sådan ny lag som regeringen föreslagit samt att Täby kommun fattar ett likalydande beslut.

Läs mer:

På sidan 17 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 199.8 MB. kan du ta del av arendet på sidan 655.

§ 33 Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) om Kulturhus och bibliotek i Rådhuset

Förslag om att tillsätta en oberoende utredning av möjligheterna att förlägga kultur och biblioteksverksamhet i Rådhuset har inkommit via Motion av Lars Arb Zackrisson(-) gällande kulturhus och bibliotek i Rådhuset (KS 2022/14.889}.

Motionen avslås av KF.

Kommunstyrelsen har därför begärt ett remissvar från nämnden för teknik, fritid och kultur. Från bibliotekets sida anses inte Rådhuset lämpligt, bland annat på grund av att verksamheten behöver skötas i flera plan. Denna lösning anses olämplig dels på grund av att det innebär en högre bemanning och dels för att det påverkar tryggheten i biblioteket på ett negativt sätt.

Vidare utredningar anses därför inte nödvändiga i frågan.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med skriftligt tillägg enligt bilaga 6 till protokollet.

Läs mer:

På sidan 18 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. och i bilagor på sid 29 och 30 kan du läsa mer om ärendet.

§ 34 Obesvarade motioner per 2022-06-13

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning(§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2022-06-13 tre obesvarade motioner att redovisa:

  1. Motion av Lars Arb Zackrisson(-) gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens informationsskrift "Viktigt i Vaxholm" (inkommen vid KF 2022-02-14). Beräknas besvaras under hösten 2022.
  2. Motion av Lars Arb Zackrisson(-) gällande kulturhus och bibliotek i Rådhuset (inkommen vid KF 2022- 02-14). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13.
  3. Motion av Lars Arb Zackrisson(-) gällande kallbadhus i Vaxholm (inkommen vid KF 2022-04-25). Beräknas besvaras under hösten 2022.

Kommunfullmäktiges beslut: Redovisning av obesvarade motioner per 2022-06-13 noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 20 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 35 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2022

Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad förvaltningen har rapporterat till lVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser enligt Sol (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 1 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS finns ett (1) icke verkställt beslut inom tre månader. Insatsen avser bifall 9 § 5 LSS avlösarservice. Utföraren har svårigheter att rekrytera. Tilltänkta avlösare har tackat nej till uppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 21 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 36 Inkomna motioner

Följande motion anmäls: Motion av Kjetil Rindal (KO) gällande schaktmassor på våtmark.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Läs mer:

På sidan 22 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du läsa mer om ärendet. På sidan 675 i kallelsen till KF (pdf) Pdf, 199.8 MB. kan du läsa motionen.

§ 37 Val och entlediganden

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om val och entlediganden av ersättare till i barn- och utbildningsnämnden och uppdrag som revisorer.

Ta del av hela listan med kommunfullmäktiges beslut om val och entlediganden i KF-protokollet.

Läs mer:

På sidan 23 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 13.1 MB. kan du ta del av de val och entlediganden som KF tog beslut om vid sammanträdet.

Sammanträdestider

Möten i Vaxholms kommunfullmäktige är öppna för allmänheten. På vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden hittar du information om vilken dag och tid mötena hålls.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Du kan följa möten i KF live här på vår webbplats. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm