Artikeln publicerades 22 februari 2023

Information från senaste mötet i KF

Här följer en kort sammanfattning av samtliga ärenden vid kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 13 februari. Flera av ärendena i våra nämnder följs upp med nyheter där Vaxholms stad regelbundet informerar; i nyhetsflödet på webben, i stadens tidning Viktigt i Vaxholm, på stadens facebooksida och på vår informationssida som vi publicerar i varje nummer av tidningen Waxholmslotsen.

Mer information

Redan i kallelsen kan du ta del av alla bakomliggande handlingar inför de beslut nämnden tar. Kallelser och protokoll hittar du här.

Undrar du något om ärendena är du välkommen att kontakta kansliet via E-post kansliet@vaxholm.se eller telefon 08–541 708 00, eller så får du hjälp vidare så att du får del av handlingar, mer info via politiker eller tjänstemän.

Vill du diskutera ärenden med politiken så hittar du alla kontaktuppgifter till förtroendevalda i förtroendemannaregistret Länk till annan webbplats..

Texterna är kraftigt förkortade och redaktionellt bearbetade utifrån den information som återfinns i protokoll och kallelser. Om något fel råkat slinka in i webbtexten så är det den fakta som står i nämndhandlingarna som gäller.

§ 2 Förslag om utökad budget för ÖVAR

Enligt tidigare beslut i KF Österåker och Vaxholm 2020 godkändes utbyggnaden av Margretelunds avloppsrening med en aktivslam process för Etapp I och 2 med en total budget om 941 miljoner kronor. Efter det har flera kostnadsändringar tillkommit.

De större förändringar, från förstudie och beslutad budget Q2 2020 till SK4 dec 2022 som har medfört kostnadsändringar är:

 • Sämre markförhållande än antaget genom utökade geotekniska undersökningar
 • Nytt systemval MBR
 • Revidering av biologisk behandling med erfarenheter från Henriksdal
 • Optimering av högflödesrening och ökad kapacitet biologi (125'PE)
 • Omgivningspåverkan och arkitektonisk utformning
 • Omvärlds läge, prisökningar och leveranstider
 • Ny slambehandling (AquaGreen)
 • Byggherrekostnader förstudie
 • Ny kraftanslutning

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Godkänna utökad investering enligt förslag på 255-519 mkr (Total budget 1196–1460 mkr).
2. Om kommunal borgen för upptagande av lån på motsvarande 1196–1460 mkr, fördelat på Österåkers kommun (81,5%) 975–1190 mkr och Vaxholms stad (18,5%) 221–270 mkr.

Läs mer:

På sidan 4 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. hittar du bakgrunden till förslaget.

§ 3 Förslag på investeringsbeslut för fjärrvärme i ÖVAR

Den 28 juni 2018 gav Roslagsvattens styrelse Roslagsvattens VD i uppdrag att driva en till projektet ÖVA för anslutning till Käppala alternativ plan för spillvattenbehandling omfattande miljötillstånd, teknisk lösning och ekonomisk kalkyl. Uppdraget har sedermera utvecklats till projektet och bolaget ÖVAR.

När fjärrvärmeanläggningen är tagen i produktion kommer ÖVAR-projektet och det nybyggda Roslagsverket med råge leva upp till styrelsens vision och projektbeställningen som en "nettoproducent av energi" och kunna leverera storleksordningen dubbelt så mycket värmeenergi till samhället som verkets egen förbrukning av elektrisk energi.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Godkänna investering för fjärrvärme i ÖVAR till ett belopp om 125 MSEK.
2. Om kommunal borgen för upptagande av lån på motsvarande 125 mkr, fördelat Österåkers kommun (81,5%) 102 mkr och Vaxholms stad (18,5%) 23 mkr.

Läs mer:

På sidan 6 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. hittar du bakgrunden till förslaget.

§ 4 Förslag till ny avfallstaxa 2023

I fastslagen budget från styrelsemöte i juni var ökningen av entreprenörs index 4%, förslaget nedan är att öka kostnaderna med ytterligare 7% till samma nivå som entreprenörsindex visar för 2023 11% totalt.

För att kompensera för dessa ökade kostnader med totalt 1,2 mkr behöver avfallstaxan öka.

Grundavgiften för småhus ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Det är en miljöstyrande taxa för att få fler hushåll att sortera ut sitt matavfall. Miljöstyrningen har gett goda resultat sista året då många har gått över till att sortera ut sitt matavfall. Samtidig har det lett till att det är färre som betalar för osorterat avfall som tidigare subventionerat insamlingen av matavfall.
Utfallet blir att avgiften för de som sorterar ut matavfall måste höjas. Avgiften för det vanligaste abonnemanget (exklusive grundavgift) behöver höjas med 15,3 %.

I 2022 års taxa började den kraftiga subventionering som tidigare gjorts för abonnemangen i skärgården reduceras. Subventioneringen är fortfarande så stor att det inte ses som lämpligt att ta bort hela på ett eller två år sikt. Målet är att årligen minska subventioneringen till att slutligen bli noll. Det vanligaste
abonnemanget (exklusive grundavgift) för helår ökar med 20 %.

Grundavgiften för flerfamiljshus ligger kvar på samma nivå som tidigare. Vanligaste abonnemang med hämtning i kärl ökar med 33,2 %.
Grundavgiften för enskilda avlopp ligger kvar på samma nivå som tidigare. Tömningsavgiften för ett enskilt avlopp med 3m3 på fastlandet ökar med 18,8 %. En fastighet på fastlandet som har två (2)
tömningar får en höjning av sin totala årliga avgift med 12,9 % (300 kr).

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Förslag till ny avfallstaxa med nya priser antas.
2. Förslag till ny avfallstaxa ska börja gälla från och med den 1 april 2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Läs mer:

På sidan 8 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 5 Revidering av VA-taxa

På grund av kraftigt ökade kostnader för framförallt el och räntor behöver brukningstaxan höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning med 5,0% från 1 januari 2023.

För att kompensera för ökade kostnader med totalt 3,0 mkr behöver brukningstaxan öka med 8,0%.

Trots ytterligare höjning av brukningstaxan beräknas resultatet för 2023 bli -3,8 mkr.

Kommunfullmäktiges beslut: Höja brukningstaxan för 2023 med ytterligare 8,0%, att införas 1 april 2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Läs mer:

På sidan 10 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet.

§ 6 Förslag om kommunal borgen för upptagande av lån för projekt

I samband med att Vaxholms kommun planerar att bygga gångväg längst med Rindövägen har Roslagsvatten blivit tillfrågade att gå med i projektet för att förnya huvudvattenledningen på berörd sträcka.

Projektet för GC-väg sträcker sig över tre etapper, varav etapp 1 redan genomförts. Etapp 3+2 är enligt Vaxholms kommuns nuvarande tidsplan aktuella att starta 2023 och dessa etapper följer exakt samma sträcka som Ros lagsvattens huvudledning i 1520 meter. Nuvarande plan avser att genomföra etapp 3 före etapp 2.
Projektet bedöms i dagsläget i sin helhet till 15,2 mkr för Vaxholmsvattens del, varav 9,5 mkr för etapp 3 och 5, 7 mkr för etapp 2.
Med ett godkänt budgetöverskridande för att finansiera projektet kan Roslagsvatten påbörja projektering för etapp 3+2 och därmed föreslå Vaxholms kommun en förlängd tidsplan för projektet. Ett idag rimligt förslag är att etapp 3 genomförs 2023 och etapp 2 genomförs 2024. Det är vad detta budgetöverskridande är grundat på.

Kommunfullmäktiges beslut: Ja till kommunal borgen för upptagande av lån på motsvarande budgetöverskridande à 9,5 mkr för projekt reinvestering huvudvattenledning Rindö. 

Läs mer:

På sidan 11 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. hittar du mer bakgrundsinformation. 

§ 7 Program för mål och uppföljning av privata utförare 2023–2026

Om verksamheten innefattar myndighetsutövning får den överlämnas endast om det i lag finns stöd för det.
Fullmäktige är skyldiga att alltid kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal utförs av privata utförare och ska genom avtalet med utföraren säkra tillgång till information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i den privata verksamheten (10 kap. 8–9 §§ kommunallagen).
Dessutom ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det anges hur målen och riktlinjerna ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses (5 kap. 3§ kommunallagen).

Kommunstyrelsens beslut: Program för mål och uppföljning av privata utförare 2023–2026 antas.

Läs mer:

På sidan 13 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. finns programmet i sin helhet.

§ 8 Regelemente för överförmyndarnämnden – revidering

Vaxholms stad har gemensam överförmyndarnämnd med Värmdö kommun och avtalssamverkan med Nacka kommun gällande nämndens myndighetsutövning.

Förslag till reviderat reglemente har tagits fram där endast mindre förtydliganden gjorts avseende samverkan och lagstiftad verksamhet. Reviderat reglemente ska antas av kommunfullmäktige i Vaxholms stad respektive Värmdö kommun.

Kommunfullmäktiges beslut: Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden antas.

Läs mer:

På sidan 15 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. finns mer bakgrundsinformation.

§ 9 Ansvarig utgivare kommunfullmäktiges webbsändning

Kommunfullmäktiges sammanträden i Vaxholm direktsänds via internet och finns tillgängliga i efterhand på Vaxholms stads hemsida.

Yttrandefrihetsgrundlagens (YGL) bestämmelser kräver att den som sänder till allmänheten utser en person som är ansvarig för sändningens innehåll. Ansvarig utgivare utses av
den som bedriver sändningsverksamheten, i detta fall Vaxholms stad genom kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Hanna Backström {M) utses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges
sammanträden.
2. Var och en som framträder i kommunfullmäktiges direktsändning ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott denna kan begå.

Läs mer:

På sidan 17 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. finns mer bakgrundsinformation.

§ 10 Svar på uppföljande granskning av föreningsbidrag från nämnden för teknik, fritid och kultur

Revisonen frågat efter hur nämnden för teknik, fritid och kultur avser att leva upp till rekommendationen om att säkerställa tillräckliga kontroller att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.

Vaxholms stad har två typer av bidrag till föreningslivet: kommunalt aktivitetsbidrag och lokalbidrag.

Kontroller genomförs innan bidragen betalas ut. Båda bidragen utbetalas i efterskott efter redovisning.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet.

Läs mer:

På sidan 18 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. finns mer bakgrundsinformation och granskningen i sin helhet.

§ 11 Svar på revisionsrapport (Förstudie) om Vaxholms stads arbete med IT-säkerhet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en förstudie av
kommunens arbete med IT-säkerhet.

Kommunledningskontoret delar i stora drag den bedömning som PwC har gjort i förstudien. Kommunen har pågående och slutförda aktiviteter som på sikt förväntas ta hand om de risker som revisionen funnit.

Kommunfullmäktiges beslut: Informationen noteras till protokollet. 

Läs mer:

På sidan 20 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. finns mer bakgrundsinformation och förstudien i sin helhet.

§ 12 Svar på motion gällande "Vad kan vi göra för att få mer solenergi i Vaxholm?"

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att besvara en motion inkommen från Lars Arb Zackrisson (-) till kommunfullmäktige 19 september 2022.

Motionen rör dels installationer av solceller på samtliga kommunala fastigheter. I den delen har nämnden för teknik, fritid och kultur svarat.
I motionen framförs också en önskan att kommunen genomför en kampanj för att informera och uppmuntra villaägare och bostadsrättsföreningar med flera om vilka regler som gäller och hur man kan gå tillväga för att installera nya solcellsanläggningar, vilket besvaras i detta tjänsteutlåtande. 

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen anses besvarad.

Läs mer:

På sidan 21 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf)  Pdf, 6 MB.finns mer bakgrundsinformation.

§ 13 Svar på motion gällande konstverk på cirkulationsplats vid Engarn

Vänsterpartiet yrkar i en motion att den konstnärliga utsmyckningen på cirkulationsplatsen vid Engarn ska utgöras av en stol som hedrar inredningsarkitekt Åke Axelssons livsgärning.

Förvaltningen menar att det inte planeras någon konstnärlig gestaltning vid platsen, utan att den bara gestaltas landskapsmässigt. En första tanke om gestaltningen presenterades på PLU-seminariet 2021-03- 18 och granskningshandlingar från Trafikverket på föreslaget landskap presenterades på PLU 2021-08- 25.
Trafikplatsen är planerad att utformas med hänsyn till hög trafiksäkerhet, låg driftskostnad, en
gestaltning som är behaglig alla årstider, platsbunden inspiration och en lokal, robust, god miljö. 

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Motion gällande konstverk på cirkulationsplatsen vid Engarn avslås.
2. Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att identifiera annan lämplig plats för en konstnärlig utsmyckning som hedrar Åke Axelssons livsgärning.

Läs mer:

På sidan 23 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. I kallelsen till KF (pdf)  Pdf, 6 MB.finns motionen i sin helhet.

§ 14 Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) gällande Smidigare hantering av allmänna handlingar

Lars Arb Zackrisson(-) yrkar i rubricerad motion att kommunens rutiner kring allmänna handlingar uppdateras enligt följande:

 • ett säkert digitalt system för att mejla allmänna handlingar införskaffas
 • en särskild flik läggs upp på kommunens hemsida där var på ett enkelt sätt kan begära att få ut allmänna handlingar
 • att den digitala hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar som regel ska vara kostnadsfri.

Förvaltningen ser ett behov och planerar att utreda möjligheten till att hantera både begäran av och utlämnade av allmänna handlingar genom ene-tjänst som är mer kompatibel till dataskydd-och sekretesslagstiftning än nuvarande system med e-post.

Gällande taxorna instämmer förvaltningen med att dessa kan behöva uppdateras. Förvaltningen betonar att självkostnadsprincipen bör beaktas och att en avgift vid vissa fall bör utgå vid utlämnandet av allmänna handlingar digitalt.

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Läs mer:

På sidan 24 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. kan du ta del av den inlämnade motionen.

§ 15 Inkomna motioner

Följande motioner anmäldes:

 • Motion av Adrian Brunkhorst (C) samt Fredrik Östman (C) gällande snabbspår för bygglov avseende solenergianläggningar (solceller).
 • Motion av Pernilla lrevång (C) gällande skolgårdslyft för mera lek och rörelse.
 • Motion av Fredrik Östman (C) samt Pernilla lrevång (C) gällande senare skolstart i kommunal högstadieskola.

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionerna godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Läs mer:

På sidan 26 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. kan du ta del av de inlämnade motionerna.

§ 16 Inkomna interpellationer

En interpellation anmäldes:
Interpellation från Pernilla lrevång (C) om ishall.

Kommunfullmäktiges beslut: Interpellationen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande.

Läs mer:

På sidan 27 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. kan du ta del av den anmälda interpellationen.

§ 17 Enkla frågor

Frågor inkomna till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-13 besvaras.

 • Mailis Dahlberg (C) har till socialnämndens ordförande ställt en fråga gällande särskilt boende i egen regi.
 • Fredrik Östman (C) har till kommunstyrelsens ordförande ställt en fråga gällande detaljplan för Domaren 15 och 18.
 • Pernilla lrevång (C) har till ordförande i nämnden för teknik, fritid och kultur ställt en fråga gällande toaletter på Resarö bollplan.
 • Adrian Brunkhorst (C) har till kommunstyrelsens ordförande ställt en fråga gällande tomträtt i markförsäljni ngspolicy.

Efter att respektive frågeställare läst upp frågorna besvarades de av kommunstyrelsens ordförande Tina Runhem (M), av ordförande i nämnden för teknik, fritid och kultur Bengt Sandell (S) samt av socialnämndens ordförande Michael Baumgarten (L).

Läs mer:

På sidan 28 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du läsa mer om ärendet. I kallelsen till KF (pdf) Pdf, 6 MB. kan du ta del av den inlämnade frågorna.

§ 18 Val och entlediganden

En rad val och entlediganden gjordes, bland annat i kommunfullmäktiges valberedning och stadsbyggnadsnämnden. Flera styrelser för kommunala bolag nominerades bland annat för Vaxholmsvatten, ÖVAR, Smeden 3 AB och Rindö Skoltomt.

Läs mer:

På sidan 31 i KF-protokollet (pdf) Pdf, 9.7 MB. kan du ta del av alla de val och entlediganden som KF tog beslut om vid sammanträdet.

Sammanträdestider

Möten i Vaxholms kommunfullmäktige är öppna för allmänheten. På vår sida med årets mötesschema för politiska sammanträden hittar du information om vilken dag och tid mötena hålls.

Där kan du även hålla koll på entuella ändringar i planeringen.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Du kan följa möten i KF live här på vår webbplats. Du kan även där se sändningarna från KF i efterhand.

Naturbild med snö och sol på Kullön i Vaxholm