Artikeln publicerades 22 september 2023

Resaröbor vill ha trafiksäkerhet

Under våren genomfördes en webbenkät om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Frågorna handlade om vad som är bra och mindre bra och vad som kan förbättras på platsen främst kring trafiksäkerheten. 56 procent av de cirka 300 personer som svarade på enkäten vill att trafiksäkerheten kan förbättras i Resarö mitt.

Cirka 300 personer svarade på den webbenkäten som Vaxholms stad bjöd in till under våren. 90 procent av de svarande uppgav att de bor på Resarö. De flesta som svarade (80 procent) är 30–65 år.

På frågan om vad de uppskattar med Resarö mitt var livsmedelsbutiken det vanligaste svaret. Enkätens deltagare uppskattar också gestaltningen och kulturmiljön på Resarö som beskrevs som småskalig med skärgårdskaraktär, låga byggnader, närhet till naturen och en känsla av lantlig småstad. Flera av deltagarna upplever Resarö mitt som en viktig social mötesplats där boende på ön kan träffas.

Riskfylld lämning och hämtning

Cirka 56 procent av enkätdeltagarna tycker att trafiksäkerheten kan förbättras på platsen. Framför allt lyftes hämtning och lämning runt skolan som ett säkerhetsproblem (33 procent av de svarande). Även utveckling av service, social mötesplats och grönvärden lyftes fram som förbättringsmöjligheter. De svarande fick också ge förslag på vad kommunen kan göra för att förbättra lämning och hämtning vid skolan.

Svaren och förslagen till förbättringar kommer nu att finnas med som underlag för kommunens fortsatta arbete.

Tack till er som kom till öppet hus

Tisdag 19 september höll Vaxholms stad öppet hus i Resarö skola. Ämnet för kvällen var stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt. Besökare kunde prata med kommunens tjänstepersoner och tekniska konsulter bland annat om detaljplanens genomförande, gestaltning och markanvisning och planerade trafikåtgärder.

Ett trettiotal besökare kom till Resarö skola under kvällen och Vaxholms stad tackar för intressanta samtal och värdefulla inspel som besökarna bidrog med. Feedback och synpunkter som kom in under det öppna huset är nu en del i underlaget för kommunens fortsätta arbete.

Mer information

Läs mer om webbenkäten:

Sammanställning av enkät om Resarö mitt

Läs mer om stadsbyggnadsprojektet Resarö mitt:

Vaxholm.se, Resarö mitt