Artikeln publicerades 6 november 2023

Skogsförvaltare på plats i Vaxholm

I oktober tecknade Vaxholms stad avtal med skogsvårdsföretaget Naturskog som ska förvalta skogarna på kommunens mark. Fokus kommer framför allt att ligga på att ta hand om riskträd men företaget ska också förvalta och utveckla Vaxholms skogar så att de fortsätter att bidra till en god livsmiljö.

Avtalet med Naturskog görs för att följa de riktlinjer för att förvalta skogsmark som antogs av kommunstyrelsen 2020.

Förvaltningen ska inriktas mot att bevara, utveckla och tillgängliggöra skogens rekreations-, natur- och kulturmiljövärden. Syftet är att tillgodose människors behov av skogar för en god livsmiljö, rekreation och upplevelser.

Arbetet kommer att följa kommunens skogsbruksplan. Kommunens skogar kommer att rensas i prioriterad ordning med början på Vaxön i november. Därefter fortsätter arbetet på övriga öar.

Fokus på riskträd

– Vi kommer framför allt att jobba med det vi kallar ”riskträd”. det vill säga träd som riskerar att falla, säger Eric Rickberg på Naturskog.

Förutom att fälla riskträd görs också rensning för att släppa in lagom mycket ljus och för att träden inte ska sprida sjukdomar eller konkurrera ut varandra utan kunna växa och må bra. I vissa fall lämnas gamla fallna träd kvar för att skapa en levnadsmiljö för fåglar, smådjur och insekter.

Vackra skogar

– Vi arbetar i många kommuner och det jag sett av Vaxholms skogar hittills är att de är vackra, ofta med ett bergigt landskap och med hög biologisk mångfald, säger Eric Rickberg. Här finns äldre grova träd som ekar och andra ädelträd och bra boplatser för många olika arter.

När det är aktuellt med en insats i ett skogsåmråde kommer närboende och verksamheter att informeras. Vänligen respektera eventuella avspärrningar i samband med avverkning.

Naturskog kommer även att ha möjlighet att flisa nedtagna träd och materialet kan sedan användas inom verksamheten i Vaxholm.

Mer information

För frågor kontakta tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.