Artikeln publicerades 23 november 2022

Stockholmsenkäten: så mår Vaxholms unga

Årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att en majoritet av Vaxholms ungdomar känner sig trygga, trivs i skolan och trivs i Vaxholm. Däremot ökar tillgängligheten på droger och användandet av tobaksfritt snus. Andelen flickor som dricker alkohol fortsätter att öka och psykiska besvär ligger högt. 52 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna tittar på porr dagligen eller någon gång per vecka.

Stockholmsenkäten görs vart annat år och undersöker ungdomars vanor och hur de uppfattar sina liv. Den riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Resultatet från årets upplaga visar att elever i Vaxholm känner sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll. Det uppgav 90 procent av pojkarna och 80 procent av flickorna i årskurs 9, vilket är högst i länet.

Eleverna verkar även trivas mycket bra i sitt bostadsområde. Andelen som trivs bra är de högsta sedan mätningarna började år 2008, både bland flickor och pojkar i årskurs 9.

Ökad tillgång till droger

Även om Vaxholms unga känner sig trygga så ökar tillgängligheten på droger. Den psykiska ohälsan har också ökat något, fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har dålig kontakt med sina föräldrar.

Andelen ungdomar i länet som har testat narkotika är hög. I årskurs 9 uppger 14 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika. I Vaxholm ligger motsvarande siffra på 16 procent av pojkarna respektive 6 procent av flickorna. I gymnasiets år 2 anger 24 procent av Vaxholms elever att de har testat narkotika, vilket är något lägre än länssnittet.

– Tyvärr är det många ungdomar som uppger att de har använt narkotika, säger Madeleine Larsson, hållbarhetschef i Vaxholm. Samtidigt är det 38 procent i årskurs 9 som uppger att de har haft möjlighet att testa men avstått, det är den högsta siffran sedan mätningarna började 2008.

– Den vanligaste drogen bland ungdomarna är cannabis och det har blivit enklare att hitta en försäljare, säger Vaxholms kommunpolis Alexander Antonian. Vi arbetar på lokal nivå med att identifiera och lagföra narkotikaaktörer, vi har bland annat genomfört narkotikasök med hund på flertalet skolor i vårt lokalpolisområde.

Snus i olika smaker

Användningen av snus har ökat, både bland pojkar och flickor. I årskurs 9 anger 16 procent av pojkarna och 8 procent av flikorna att de snusar dagligen eller ibland, jämfört med 4 respektive 0 procent år 2010. Samma tendens finns i länet i stort.

– Vi har ett litet underlag i Vaxholm och det är vanskligt att prata trender, säger Madeleine Larsson. Men vi kan se att det har hänt något sedan vi började med mätningarna. Ökningen av andelen snusare kan vara kopplad till att det så kallade tobaksfria snuset har blivit mer populärt. Snuset är vitt och marknadsförs i en mängd olika smaker som kan locka ungdomar. Trots att produkterna är tobaksfria innehåller de oftast nikotin, som är beroendeframkallande.

Deppig känsla

2020 års Stockholmsenkät visar också ett ökat dåligt mående bland Stockholms elever. I Vaxholm är försämringen särskilt tydlig bland flickor i årskurs nio. 29 procent uppger att de väldigt ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. Motsvarande siffra 2008 var 14 procent.

Flickor uppger generellt att de mår sämre än pojkar, men också pojkarnas mående har långsamt försämrats över tid. I årets enkät svarar var tionde pojke i årskurs nio, att de väldigt ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför.

Flera kommuner, däribland Vaxholm, valde i år att ställa extrafrågor om sexuella trakasserier. Var tredje flicka och var tionde pojke uppger att de utsatts för sexuella trakasserier i både gymnasiet och årskurs 9.

Några resultat ur Stockholmsenkäten i Vaxholm 2020:

  • I Vaxholm brukar 17 procent i årskurs 9 och 29 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak. Skillnaderna är stora mellan könen, flickor röker i högre utsträckning och pojkar snusar.
  • Bland niondeklassarna uppger 51 procent av pojkarna och 45 procent av flikorna att de helt avstår alkohol. Det är en minskning sedan den senaste mätningen men en ökning med nästan det dubbla sedan 2008. På gymnasiet avstår var fjärde elev från alkohol.
  • 74 procent i årskurs 9 uppger att de vet att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 12 procent uppger att de får tag på alkoholen från föräldrar utan lov.
  • Drygt 20 procent av pojkarna och 4 procent av flickorna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
  • Färre elever i Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot eller våld eller burit vapen jämfört med länssnittet. Dock är det fler unga som anger att de klottrat, 13 procent jämfört med 11 procent i länet.
  • 91 procent av pojkarna och 82 procent av flickorna anger att de trivs bra i sin skola, jämfört med länssnittet på 90 respektive 84 procent.
  • Ungefär var femte flicka och var fjärde pojke, i årskurs 9, uppger att de har en svag anknytning till eller svag uppmärksamhet från sina föräldrar. Samtidigt verkar coronapandemin ha stärkt ungdomars relation till sin familj.

– Ungdomar behöver vuxennärvaro både i hemmet och i det offentliga rummet. Det gäller för oss vuxna att fortsätta rusta ungdomarna så att de får kunskap och mod att fatta informationsgrundade beslut om sin egen hälsa, säger Madeleine Larsson.

Hon uppmanar föräldrar att prata med sina barn om normer. På ungdomsmottagningens hemsida finns bra information att läsa tillsammans med tonårsbarn om jämställdhet, normer och allas lika värde.

Så arbetar ungdomsstödet

Ungdomsstödet Vaxholm arbetar utifrån en politiskt beslutad drogförebyggande strategi med fokus på tidiga insatser för att motverka bland annat tobaks- och alkoholbruk.

Ungdomsstödet arbetar också med att stärka ungdomarnas respekt för andra, att kunna stå emot grupptryck och öka sin självrespekt. Dessutom görs ett kontinuerligt arbete kring normer, etik och moral för att ge ungdomarna motståndskraft mot droger.

Ungdomsstödet erbjuder också cannabisavvänjningsprogram för de ungdomar som använt eller provat någon typ av cannabis.

Förutom ungdomsstödet arbetar också fritidsgården med ungdomarna för att elever som går i högstadiet och på gymnasiet erbjuds en meningsfull och hälsofrämjande fritid i socialt stödjande miljöer fria från droger.

Om Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten frågar ungdomar om alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har över 24 000 ungdomar i 355 skolor besvarat enkäten.

Alla föräldrar i Vaxholm som har ungdomar på högstadiet kommer under hösten få en folder vilken sammanfattar Stockholmenkätens resultat utskickat via unikum.