Artikeln publicerades 20 december 2023

Trygga Vaxholmare i SCBs medborgarundersökning

Vaxholm får åter höga betyg för trygghet när invånarna ger sin syn i årets medborgarundersökning från SCB. Utbudet av laddstationer för elbilar får låga betyg medan förra årets låga siffror för bemötande, information och inflytande har förbättrats. 78 procent skulle rekommendera människor som inte bor i Vaxholm att flytta hit.

Varje år sedan 2005 genomför SCB (Statistiska Centralbyrån) i samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner) och deltagande kommuner en medborgarundersökning. Syftet är att mäta hur invånarna ser på sin kommun och vad de tycker fungerar bra eller mindre bra. Exempel på områden som tas upp i enkäten är trygghet i samhället, jämlikhet och integration, idrott och friluftsliv samt bemötande, information och inflytande i kommunen.

Enkäten skickades till 1001 personer i Vaxholm (18 år och uppåt), 366 personer svarade.

Procentsiffrorna från undersökningen har avrundats till närmaste heltal.

Gott resultat för trygghet och trivsel

Många vaxholmare ger högt betyg på frågan ”Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?”, 98 procent, jämfört med 92 procent för riket i genomsnitt. Det ger Vaxholm en elfteplats jämfört med de andra kommunerna i undersökningen.

Trygghetsbetyget är liksom i tidigare undersökningar högt i Vaxholm. Bland annat uppskattas Vaxholms bibliotek och det rika utbudet av friluftsområden. De svarande tycker inte att inbrott, våldsbrott eller hot om våld är frågor som oroar dem. 96 procent av de svarande känner sig trygga i kommunen även när det är mörkt ute. 98 procent anser att risken för våldsbrott är liten i Vaxholm och 97 procent upplever få problem med personer som är påverkade av alkohol eller narkotika i kommunen.

På frågan ”Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute?” svarar 96 procent av Vaxholmarna med höga betyg. Det är den näst högsta siffran av alla kommuner i undersökningen (rikssnittet är 78).

78 procent av Vaxholmarna svarar att de skulle rekommendera människor som inte bor i kommunen att flytta hit.

Laddstationer och politisk insyn

Det område där Vaxholm skiljer ut sig med lägre betyg än de andra kommunerna är utbudet av laddstationer till elbilar (bara 10 procent tycker att utbudet är bra). Utbudet av platser för unga att träffas får också lågt resultat (bara 29 procent).

Frågor kring politik och insyn i kommunen får generellt låga betyg i alla kommuner, även i Vaxholm.

Invånarna ger inte höga betyg till möjligheten att påverka politiska beslut (28 procent), politikernas lyhördhet mot invånarna (22 procent), transparens i hur politiska beslut fattas (25 procent). Bara 24 procent upplever att besluten som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade.

På frågan ”Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter? Svarade 23 procent ja. Det är en siffra i nivå med genomsnittet i Sverige och innebär en förbättring och fördubbling för Vaxholm jämfört med förra året då siffran låg på 12 procent.

Underlag till förbättringar

Resultatet av medborgarundersökningen används som underlag i Vaxholms stads utvecklingsarbete och förbättringsåtgärder tas fram för utifrån medborgarnas synpunkter i enkäten. Tidigare medborgarundersökningar har till exempel lett till flera åtgärder för att öka invånarnas inflytande och insyn, vilket alltså visat sig ge resultat.

Vaxholms stad arbetar också till exempel för att förbättra utbudet av laddstationer. Under året har kommunen tagit fram olika platser där intresserade företag kan få möjlighet att etablera laddstolpar. Ett avtal är klart med Milepost som under året kommer att etablera sex platser för laddning på Parkgatan 5, intill Officersparken.

Mer information

Läs Medborgarundersökningen i sin helhet:

SCB.se Medborgarundersökningen Länk till annan webbplats.