Artikeln publicerades 28 februari 2023

Vad gäller: när ska hundar vara kopplade?

Vaxholms stad får ofta synpunkter på och frågor om var och när hundar ska hållas kopplade. Vi publicerar därför en genomlysning av några av de regler, lagar och föreskrifter som gäller kring hundar och koppel. Längst ner på sidan hittar du mer information om var du kan fördjupa dig och läsa mer.

Det råder ibland olika meningar om vad som gäller kring när hundar ska vara kopplade. Vaxholms stads tekniska enhet får ofta synpunkter och frågor kring ämnet. Frågorna kommer från såväl hundägare som vill göra rätt, som från personer som är oroliga eller av olika anledningar inte vill möta okopplade hundar.

Regler kring hundar och koppel

Att vara djurägare innebär ett stort ansvar. Varje djurägare behöver känna till vilka regler som gäller för att djuret ska bli väl omhändertaget och vilka krav som ställs från samhället. Dina skyldigheter som hundägare styrs av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

Lagen reglerar bland annat att:

 • 1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
 • 16 § Under tiden 1 mars–20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.

Lagen finns för att skydda de vilda djuren

Under den tid som det händer som mest i naturen, 1 mars till 20 augusti, reglerar lagen att hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Tolkningen som de flesta hund-, jakt- och naturrelaterade organisationer gör är att lagen inte betyder att hunden alltid måste vara kopplad, men att du som hundägare måste ha kontroll över hunden som om den hade ett koppel. I praktiken innebär det att det är få hundägare som kan uppnå lagens hårda krav utan att hunden hålls i koppel.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen

På sin webbplatts skriver Naturvårdsverket:

”Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti. I praktiken ska hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.”

Även utanför den tid när djurlivet i naturen är som mest känsligt är det viktigt att alltid ha hunden under uppsikt. Känner du inte dig helt säker på inkallningen av din hund är rådet att du tar det säkra före det osäkra och behåller hunden kopplad.

Det finns undantag för hundar i samband med jakt, spårning och för hundar som vallar. Länsstyrelsen kan också ge undantag för träning av till exempel polishundar, brukshundar och vakthundar.

Kommunen, nationalparker och naturreservat har egna hundregler

Utöver lagen finns regler kring koppeltvång och även hundförbud på vissa platser. Dessa regler kan variera från kommun till kommun. När du rör dig mellan kommuner kan du via deras webbplatser hålla dig informerad om vilka föreskrifter som gäller just där.

Vilka regler gäller i Vaxholm

I Vaxholms stads lokala ordningsföreskrifter anges vad som gäller för hundar. Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser i hela kommunen och att hundar inte får vistas på begravningsplatser eller lekplats som är offentlig plats. Ledarhund och polishund i tjänst är undantagna från reglerna.

Vad är en allmän plats

Som allmänna platser räknas till exempel allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplan redovisas som allmän plats. Exempel på offentliga platser som nämns i Vaxholms ordningsföreskrifter är:

 • hela Vaxön
 • Tenöbadet
 • spår och leder på Tenölandet
 • vandringsleden blå leden Tenö-Kulla vägskäl
 • Överbybadet Resarö
 • bollplan Överby
 • motionsspår Rindö
 • friluftsbadet Grönviken Rindö
 • friluftsbadet Lilla myrholmsmaren Tynningö.

Varje kommuner får även föreskriva att till exempel idrottsplatser, badplatser och campingplatser ska jämställas med offentlig plats. Vilka dessa platser är i Vaxholms redovisas i ordningsföreskrifterna, och de är bland annat:

 • idrottsplatser
 • anläggningar för lek (inklusive bollplan)
 • friluftsområden
 • kyrkogårdar och begravningsplatser
 • parkanläggningar och skidbackar som är tillgängliga för allmänheten.

Hundar på Bogesundslandet och i landets nationalparker

Vårt näraliggande naturreservat Bogesundslandet erbjuder attraktiv friluftsmiljö med både bad, ridstigar och vandringsleder. För att skydda Bogesundslandets naturreservat finns regler du måste följa. I dem står att det är förbjudet att medföra okopplad hund i reservatet.

I alla Sveriges nationalparker ska hundar alltid vara kopplade, oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Det är med andra ord förbjudet att ta med en hund som inte är kopplad i ett fysiskt koppel.

Nationalparker har föreskrifter där du hittar vad som gäller för just det området. I naturreservat finns oftast informationen på anslagstavlorna vid entrén till reservatet eller vandringsleden, på reservatets och kommunens webbplats.

Olika regler i köpcentrum, restauranger och butiker

Reglerna för om hundar är välkomna till restauranger, butiker eller köpcentrum ser lite olika ut från plats till plats, så det behöver man kolla upp inför besöket.

Bild på två glada valpar i koppel.