Artikeln publicerades 26 juni 2024

Vaxholms kulturmiljöprogram

Kommunfullmäktige antog vid sitt senaste möte i juni ett kommunövergripande kulturmiljöprogram. Det ska fungera som kunskapsunderlag för bevarande av värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriska värden i Vaxholms stad.

Kartbild över områden med kulturhistoriska värden

Vad är kulturmiljö?

Med kulturmiljö menas de avtryck och spår som människan genom tiderna lämnat. Avtrycken berättar om de historiska skeenden som lett fram till dagens landskap. Samhällsförändringar och människors livsvillkor och levnadssätt under olika tider kan följas i landskapets fysiska strukturer. Det kan gälla allt från enskilda byggnader till stora landskapsavsnitt och tidsmässigt spänna över allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer.

Hur kan kulturmiljöprogrammet användas?

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att kommunen ska ha ett uppdaterat och relevant kommuntäckande kunskapsunderlag och strategier som kan vägleda arbetet med hur kulturmiljöer och kulturhistoriska värden kan bevaras, utvecklas och användas.

Det är inte ett juridiskt bindande dokument utan bör ses som ett vägledande kunskapsunderlag för bevarandet av värdefulla kulturmiljöer i Vaxholm.

Det kan användas som ett stöd för kommunens handläggare i det dagliga arbetet med plan- och bygglovsärenden. Även fastighetsägare kan ha användning av kulturmiljöprogrammet både i sin förvaltning och som stöd vid nybyggnation.

Programmet är kommuntäckande och omfattar en mängd kulturmiljöer av olika typer och karaktär.

Läs kulturmiljöprogrammet

Här kan du läsa mer och ta del av kulturmiljöprogrammet