Artikeln publicerades 6 september 2016

Vaxholms ungdomar allt nyktrare

I Vaxholm är det rekordmånga ungdomar som helt avstår från att dricka alkohol. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2008. Även tobaksanvändningen i Vaxholm minskar. Narkotikaanvändningen bland kommunens unga ligger däremot i linje eller högre än genomsnittet för Stockholm. Bland Vaxholms ungdomar är det mer än var femte elev på gymnasiet och i årskurs 9 cirka 12 procent som uppger att de någon gång provat narkotika.Stockholmsenkäten har genomförts bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i 23 av länets 26 kommuner. Resultaten för både Vaxholm och länet visar att allt fler unga uppger att de inte dricker alkohol. Andelen nyktra elever i nian har ökat från 29 procent år 2008 till 60 procent år 2016. För ungdomar som går andra året på gymnasiet har andelen nyktra elever ökat från 8 procent till 23 procent under samma period.

Den positiva trenden med ett minskat drickande som noteras både i Vaxholms kommun, Stockholms län och i hela landet kan ge vinster både på kort och lång sikt.

–De mest omedelbara effekterna är att fler unga undviker att råka ut för alkoholrelaterade situationer som kan leda till skador, övergrepp och obehag. Bland alkoholpåverkade ungdomar ökar risken för att de till exempel hamnar i bråk, har oönskat sex eller kör på fyllan, säger Madeleine Larsson som är strateg för social hållbarhet inom Vaxholms stad.

–Vi ser även att det är rekordmånga föräldrar i år som inte låter sina ungdomar dricka. Vi ser det som ett resultat bland annat av det gedigna drogförebyggande arbete vi drivit i kommunen sedan en tid tillbaka, säger Madeleine Larsson.

Även tobaksanvändningen i kommunen har sjunkit, främst bland rökare, medan tobakskonsumtionen bland snusare är mer konstant. Den totala andelen tobaksanvändare är fortfarande hög. Var tredje elev på gymnasiet och var tionde i årskurs 9 i Vaxholm uppger att de brukar tobak.

Fortsatt fokus på ungdomars drogkonsumtion

Vaxholms stad arbetar medvetet med att försöka begränsa tillgängligheten till tobak och tillsynsarbetet är prioriterat.

–Vi ser förbättringar, men det finns fortfarande mycket att göra. Målet är att förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Tobaksrökning är det enskilt största folkhälsoproblemet som är möjligt att förebygga. Rökningen i Sverige orsakar 12 000 för tidiga dödsfall och samhällskostnader på minst 30 miljarder kronor per år, säger Madeleine Larsson.

När det gäller narkotikaanvändningen är trenden inte lika entydig. Användningen bland Vaxholms unga är högre än genomsnittet för både länet och riket. Mer än var femte elev i gymnasiets andra år och var tionde elev i årskurs 9 har provat narkotika. Cannabis är den klart vanligaste formen av narkotika - samtliga elever som uppgett att de använt narkotika har använt cannabis.

Drogförebyggande strategi

Vaxholms stad antog i juni 2016 en ny strategi för det drogförebyggande arbetet.

–Resultaten indikerar en fortsatt hög drogkonsumtion bland unga i Vaxholm. Det finns ett fortsatt behov av att aktivt arbeta för att främja skyddsfaktorer som goda relationer mellan föräldrar och barn, trivsel i skola och att minska riskfaktorer som exempelvis tillgänglighet till droger, säger Madeleine Larsson.

Föräldrars inställning påverkar beteendet

Är det naivt att tro att det går att lära ungdomar dricka socialt? Ja, i alla fall om man ska tro på den omfattande forskning som finns idag. Forskningen visar att föräldrars inställning har stor betydelse för ungdomars drogbeteende. Ungdomar till föräldrar med tillåtande inställning till alkohol dricker mer än ungdomar som har föräldrar med en mer restriktiv hållning.

Alla föräldrar i Vaxholm som har ungdomar i årskurs 7 upp till andra året på gymnasiet får under hösten en sammanfattning av resultaten i sin brevlåda. Och i november arrangeras ett seminarium kring cannabis.

Mer om resultatet

I Stockholmsenkätens resultat för Vaxholm 2016 märks bland annat:

  • I Vaxholm använder 11 procent i årskurs 9 och 32 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak regelbundet. Det är en minskning som överensstämmer med nationella mätningars resultat.
  • Drygt en femtedel av unga rökande i Vaxholm köper sin tobak själva i butik.
  • Allt fler ungdomar uppger att de inte dricker alkohol. Bland niondeklassarna är nykterhet en tydlig norm, där 51 procent av pojkarna och 70 procent av flickorna helt avstår. På gymnasiet är det nästan var fjärde elev som avstår från alkohol.
  • Andelen vaxholmsföräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol är den högsta sedan mätningarna började år 2008.
  • Nästan var tredje elev i år 2 och 15 procent av eleverna i årkurs nio dricker minst en helflaska vin (eller motsvarande alkoholmängd) minst en gång i månaden.
  • 16 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna i årskurs nio har provat narkotika. I gymnasiets år två har 23 procent av pojkarna och 20 procent av flickorna provat narkotika. Var femte elev av dem som inte provat har haft möjligheten att göra det både i högstadiet och i år två på gymnasiet.

Bakgrund

Stockholmenkäten genomförs vartannat år i 22 av länets 26 kommuner. Undersökningen syftar till att följa utvecklingen av ungdomars vanor, attityder och levnadsvillkor över tid. Enkäten innehåller 350 frågor och besvaras anonymt under en lektionstimme. Mer än 25 000 ungdomar besvarade den i länet i år?

Mer information

Madeleine Larsson, strateg för social hållbarhet, Vaxholms stad

Tel: 08 - 522 426 42

E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se

Ta del av rapporten här

Rapportbilaga 1PDF

Rapportbilaga 2PDF

Rapportbilaga 2PDF