Artikeln publicerades 29 februari 2024

Vaxholm tryggast i länsstyrelsens kartläggning

Den grova brottsligheten, i form av skjutningar och sprängningar, är fortsatt allvarlig i Stockholms län, det visar Länsstyrelsens senaste kartläggning. Men skillnaden är stor mellan olika kommuner. Vaxholm är den kommun i Stockholm som har allra lägst andel livskvalitetsbrott och få vaxholmare upplever otrygghet.

Varje år sammanställer Länsstyrelsen en regional lägesbild över livsvillkor, brottslighet, narkotikabrott och otrygghet i länet. Kartläggningen baseras på brottsstatistik, länsstyrelsens medborgarundersökning och Polisens och kommunens regionala trygghetsmätning. Syftet är att identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer.

Grov brottslighet oroar

Lägesbilden för Stockholms län 2023 visar att den grova brottsligheten, skjutningar och sprängningar, ligger på en oroande nivå och har fått en stor påverkan på samhället.

Antalet skjutningar har visserligen minskat sedan 2020, men allvarlighetsgraden har ökat. Särskilt oroande är att allt fler minderåriga pojkar utför skjutningar och sprängningar samt att fler utomstående drabbas.

Antalet livskvalitetsbrott, det vill säga brott och ordningsstörningar som påverkar tryggheten i vardagen, har också ökat något under 2023. Ökningen handlar främst om fler registrerade skadegörelsebrott. Sett över flera år är dock trenden att livskvalitetsbrotten minskar.

Stor skillnad mellan kommunerna

Länsstyrelsens kartläggning visar på stora skillnader mellan länets 26 kommuner, exempelvis har Stockholms stad flest livskvalitetsbrott per 10 000 invånare medan Vaxholm har lägst.

Drygt 40 procent av länets invånare uppgav att de någon gång de senaste tolv månaderna upplevt rädsla eller otrygghet i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid. Otryggheten varierar mellan kommuner och är generellt högre bland unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Högst andel som känner sig otrygga finns bland boende i Botkyrka medan andelen är lägst i Vaxholm.

Många är oroade över brottslighetens utveckling. I länet i stort uttryckte 52 procent oro över brottsligheten i samhället. 44 procent trodde att tryggheten i Stockholms län kommer att försämras.

– Den ökade oron över brottslighetens utveckling måste vi ta på stort allvar, säger Mikael Jeppson, samordningschef på Länsstyrelsen. Den påverkar tilltron till myndigheter och tilliten till samhället. Därför är det viktigt att vi fördjupar samverkan mellan myndigheter och följer utvecklingen noga.

Lägesbilden i sin helhet

Här kan du läsa Länsstyrelsens kartläggning i sin helhet:

Länsstyrelsen Stockholm, Ny kartläggning av brottslighet och otrygghet i Stockholm län Länk till annan webbplats.

Mer information

Läs mer om Vaxholms resultat i trygghetsundersökningar:

Vaxholmsborna tryggast och lyckligast i länet

Trygga Vaxholmare i SCBs medborgarundersökning