Artikeln publicerades 6 november 2023

Vikande andel unga påverkar organisationen

En viktig information i kommunens planering är befolkningsprognosen, där förändringar visar var i verksamheterna behoven av kommunens tjänster ökar eller minskar de närmaste åren. För Vaxholm visar befolkningsprognosen en tydlig brant kurva med fler äldre och färre barn i grundskoleåldern de kommande åren. Utvecklingen med en vikande andel unga ställer krav på att verksamheterna anpassas till det förändrade behovet. Vaxholms stad har inlett ett arbete som sannolikt kommer innebära att ett antal medarbetare berörs av arbetsbrist från och med sommaren 2024.

För barn- och utbildningsnämndens verksamheter innebär befolkningsutveckling konkret att antalet elever i Vaxholms för- och grundskolor minskar med totalt 310 barn under åren 2020 – 2025.
I grundskolan handlar det om en minskning med cirka 220 elever och i förskolan minskar elevunderlaget samma period med ungefär 90 barn.

Olika yrkeskategorier inom för- och grundskola berörs

Utifrån den förändrade volymen ser Vaxholms stads utbildningsförvaltning över både organisation och bemanning inför läsåret 2024/2025. Med ett vikande elevunderlag kommer det troligtvis att finnas ett behov av att minska bemanningen. Översynen görs inom olika yrkeskategorier och sker inom alla Vaxholms grund- och förskolor. Exakt hur många medarbetare som berörs kommer bli helt tydligt när processen med möjliga omplaceringar har genomförts.

Varför sker förändringen hösten 2024?

Inom utbildningsförvaltningen sker årligen en planering och anpassning av verksamheterna utifrån elevunderlaget. Men skillnaden nu och framåt är att minskningen vad gäller antal elever är så stor att det krävs lite större förändringar.

Arbetet med den förändrade organisationen ska vara klart innan sommaren 2024. Medarbetare som kan komma att beröras av förändringen är informerade. Under våren, när eventuella förändringar som påverkar barn och elever blir klara, kommer de att kommuniceras till vårdnadshavare.

Att hantera minskade volymer är utmanande samtidigt som det är nödvändigt för att bibehålla den höga kvaliteten i Vaxholms utbildningsverksamheter. Att Vaxholms skolor ska ha trygga elever och hög kvalitet som fortsatt står stark i jämförelser med andra är ett självklart fokus framåt.

Om du undrar något

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Vaxholms stads skolchef Myrna Selenius eller förvaltningschef André Wallin via barn- och utbildningsförvaltningens e-post: utbildning@vaxholm.se