Mobbning och kränkande behandling

Alla våra verksamheter har planer för hur mobbning och kränkande behandling ska hanteras på skolan och förskolan.

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld.

Nätmobbning kan också förekomma på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram eller via e-post och sms.

Det är tydligt i skollagen hur de vuxna på skolan ska agera om någon blir mobbad eller utsätts för kränkande behandling. Är du eller någon du känner utsatt för mobbning eller kränkande behandling ska du vända dig till din mentor eller klasslärare.

Vaxholms stads arbete för likabehandling

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad har arbetat fram en plan för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen syftar till att tydliggöra barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning av skolornas arbete med att främja barns och elevers lika möjligheter att utvecklas, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen syftar också till att ge översikt över de insatser Vaxholms stad som huvudman kommer att genomföra under kommande år för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Barn- och utbildningsnämndens målsättning är att alla verksamheter ska vara trygga, trivsamma och kreativa samt utgå från humanistiska och demokratiska värderingar. Barn och elever ska ges möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande över miljöns och utbildningens utformning samt sitt eget lärande.