Kvalitet och utveckling

Vi arbetar med ständiga förbättringar genom att planera, följa upp, analysera och dokumentera. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande.

Vår ambition är att synliggöra för vårdnadshavare och elever vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera och dokumentera skapar vi förutsättningar för att utveckla utbildningen, lärmiljöerna och elevhälsoarbetet. I vårt systematiska arbete har vi lagt fokus på:

  • Innehåll, det vill säga vad som styr verksamhetens mål, krav och riktlinjer utifrån skollag, förordningar, läroplaner samt verksamhetsmål på kommunal och lokal nivå.
  • Processer som tydliggör samverkan, dialog, insatser och ansvarsfördelning.
  • Metoder som gör det möjligt att mäta resultat, exempelvis enkäter, observationer och dokumentation. Våra metoder skapar en strategi för förbättring, från analys till utveckling via handlingar och åtgärder.

Årlig elevhälsoagenda och trygghetsplan

I skolans elevhälsoagenda och trygghetsplan, som årligen uppdateras, är det möjligt att ta del av utvärderingar från brukarundersökning och skolans trygghetsundersökning. Resultat och utvärderingar från undersökningar delges även vårdnadshavare under samrådsmöten.

Mer information på Vklass

Elevers kunskapsutveckling går att följa i vår skolportal Vklass där även planeringar för respektive ämne finns.