Stöd, hälsa och trygghet

Rindö skola strävar efter en arbetsmiljö där alla möten präglas av tillitsfulla relationer och ett tillåtande klimat . Allt arbete inom skolan och elevhälsan utgår från våra värdeord lärande i samspel, engagemang och respekt.

Elevhälsan, bestående av rektor, skolsyster, speciallärare och skolkurator, används som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det används också i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Med ett hälsofrämjande förhållningssätt utgår allt elevstödsarbete från skolans värdegrund och genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i förhållande till individen.

Vår vision och policy är nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling och mobbning. Vi arbetar målmedvetet för att alla våra elever ska känna sig trygga och få en bra skolgång. Trygghetsgruppen på skolan, bestående av rektor, skolkurator och pedagoger arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling och ingriper omgående om någon elev behandlas illa.

Läs mer om detta i Rindö skolas trygghetsplan.

Rindö skolas trygghetsplan 2022 (pdf) Pdf, 446.8 kB, öppnas i nytt fönster.