Särskola, specialskola

Ibland måste barn som är i behov av extra stöd gå i en annan skolform om det inte räcker med stödinsatser i ordinarie grundskola eller resursskola.

I både särskolor och specialskolor är såväl undervisning som fysisk miljö ännu mer anpassad efter barnens funktionsnedsättningar och individuella förutsättningar. Här hittar du information om särskolor och specialskolor och kan läsa om skillnaden mellan de olika skolformerna.

Egen läroplan och anpassad timplan

Särskola och specialskola är två skolformer som är särskilt utformade för barn med vissa funktionsnedsättningar. Såväl lokaler som utlärningsmetoder är mer anpassade efter barnens individuella behov, och båda skolformerna har en egen läroplan och anpassad timplan. Särskolan är till för barn som har stora kognitiva svårigheter på grund av en intellektuell funktionsnedsättning och därför behöver ett långsammare tempo och mer tid för inlärning. Specialskolan är till för barn med en viss typ av funktionsnedsättning, till exempel hörselnedsättning eller medfödd dövblindhet.

Viktigt med grundlig utredning

Oftast har du som förälder fått veta långt i förväg om ditt barn behöver gå i särskola eller specialskola, men en del barn börjar först i en ordinarie grundskola innan de förflyttas. Eftersom dessa reducerade skolformer kan ha stora konsekvenser på ett barns framtid och möjlighet till fortsatta studier bör ett barn aldrig förflyttas utan att först ha genomgått en grundlig utredning som visat att grundsärskola eller specialskola är det bästa alternativet för barnet. En sådan utredning innehåller bland annat en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Förändringar i skollagen sedan 2011

Tidigare har en vårdnadshavare alltid kunnat tacka nej om barnet blivit placerat i grundsärskolan, men sedan år 2011 så finns det en regel i skollagen som tillåter att barn placeras i grundsärskolan utan vårdnadshavarens samtycke. Ett villkor för detta är dock att det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa, vilket innebär att det endast ska ske i undantagsfall. 

En annan förändring i den senaste skollagen är att barn som har diagnosen autismspektrumtillstånd (AST) utan en utvecklingsstörning inte längre tillhör målgruppen för grund- och gymnasiesärskolan. 

Valet av skola påverkar ditt barns framtid

Innan du placerar ditt barn i en specialskola eller i en grundsärskola kan du behöva ta reda på hur det kommer att påverka ditt barns framtida studiemöjligheter. Ger den skola du väljer behörighet för fortsatta studier på gymnasiet? Når eleverna på skolan godkänt i kärnämnena? Hur har det gått för andra som har gått i den skolan?

Det är med andra ord värt att göra en efterforskning innan du väljer skola åt ditt barn, eftersom valet av skola har en direkt inverkan på ditt barns framtid.

Om ditt barn från början går i en ordinarie grundskola och du som förälder får förslaget från skolan att ditt barn borde utredas för att eventuellt få läsa i grundsärskola så behöver du tänka efter innan du bestämmer dig. Beror svårigheterna på att skolan inte ger ditt barn tillräckligt med stöd så är det kanske snarare den ordinarie skolan som behöver göra vissa ändringar. Eller beror det på att barnet har stora inlärningssvårigheter.

Ett byte till grundsärskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke man kan välja i framtiden.

Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är anpassad för elever med en intellektuell funktionsnedsättning och en undervisning som är anpassad efter hens behov och förutsättningar.

Hemkommunens ansvar

Hemkommunen måste alltid göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Det är först efter bedömningen man kan fatta beslut om att eleven ska gå i grundsärskola, då bara elever som befinner sig i grundsärskolans målgrupp kan erbjudas plats där.

Det är hemkommunens ansvar att förklara för vårdnadshavare vilka konsekvenser det får för barnet att gå i grundsärskola på lång och på kort sikt.

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta Vaxholms stads enhet för samverkan och stöd om du har frågor eller funderingar.

E-post: samverkanstod@vaxholm.se