Frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du svar på de vanligast förekommande frågorna om skolskjuts. För mer specifika frågor vänligen kontakta utbildningsförvaltningen.

Nya riktlinjer

Vad innebär de nya riktlinjerna?

Skolskjuts beviljas till anvisad skola, vilket är den närmsta skolan eller den skola där kommunen kan erbjuda en plats, eller till annan kommunal skola inom Vaxholm om det kan ske utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Skolskjuts kommer inte beviljas till fristående skolor eller utomkommunala skolor då det innebär svårigheter för kommunen. Undantag kan som tidigare göras för elever med särskilda skäl.

Vilka påverkas av de nya riktlinjerna?

Inga elever som reser med taxi idag kommer att påverkas. Elever som reser med kollketivtrafik till utomkommunala eller fristående skolor kommer att påverkas.

Varför ändrar kommunen riktlinjerna?

Vaxholms stad eftersträvar en hållbar, rättvis och effektiv skolskjuts och fann ett behov av ändrade riktlinjer för att möjliggöra detta. De nya riktlinjerna gör till exempel att elever kan samplaneras i större utsträckning. Riktlinjerna följer skollagen och överensstämmer mer med hur andra kommuner gör.

Innebär inte detta en åtstramning?

Vaxholms stad har tidigare haft riktlinjer som gick utöver skollagen och beviljat mer skolskjuts än vad som krävts. Kommunen har ett ansvar gentemot invånarna att använda skattemedel på ett effektivt sätt. Ändringen innebär ett mer effektivt nyttjande av resurser.

Påverkar detta det fria skolvalet?

Förändringen påverkar inte det fria skolvalet och alla har fortsatt rätt enligt skollagen att välja skola. Däremot innebär förändringen att Vaxholm följer skollagen som reglerar rätten till skolskjuts.

Vad ska barn göra som inte längre får skolskjuts till sin skola?

I de fall där skollagen inte stödjer rätt till skolskjuts ansvarar föräldrarna för elevens resa mellan hem och skola.

Och om vårdnadshavare inte kan det?

Skulle det vara så att en elev inte längre kan ta sig till skolan och därmed behöver byta skola ansvarar kommunen för att ordna en plats i en av kommunens skolor.

Ansökningsprocessen

Hur ofta ska man ansöka om skolskjuts (skoltaxi, busskort, båtkort)?

Inför varje läsår. Förvaltningen informerar via hemsida, lokaltidningar och Vklass när det är dags att ansöka inför det nya läsåret.

Var hittar jag ansökan om skolskjuts?

Du ansöker om skolskjuts via Vaxholms stads e-tjänster. Du hittar ansökan under Barn och utbildning. Ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Varför kan jag inte välja färdmedel?

Du ansöker endast om skolskjuts. Kommunen tilldelar sedan lämpligt eller lämpliga färdmedel. Bedömningen är densamma som förut, det är bara ansökningsprocesen som är förenklad.

Beslut om skolskjuts

När får jag mitt beslut om skolskjuts?

Har du ansökt senast 20 maj får du beslut om skolskjuts innan läsåret börjar. Sent inkomna ansökningar handläggs löpande.

Hur får jag mitt beslut om skolskjuts?


Du får en notis till den e-postadress du angett. I notisen finns en länk där du loggar in med e-legitimation för att sedan kunna läsa beslutet. Behöver du hjälp att läsa beslutet, kontakta kommunen.

 

Om rätten till skolskjuts

Om barnet går i en skola i Vaxholms stad men är folkbokförd i en annan kommun, har barnet rätt till skolskjuts?

Nej, skolskjuts gäller endast för barn/elever som är folkbokförda i Vaxholms stad. Kontakta den kommun där eleven är folkbokförd för vidare information.

Mitt barn är folkbokfört i Vaxholms stad men går i en skola utanför kommunen, har mitt barn rätt till skolskjuts?

Nej, skolskjuts beviljas inte till skolor utanför kommunen eller till fristående skolor, på grund av organisatoriska och ekonomiska svårigheter. I undantagsfall kan skolskjuts beviljas om det finns särskilda skäl.

Måste båda föräldrarna vara folkbokförda i Vaxholms stad för att barnet ska få skolskjuts?

Det beror på det enskilda fallet. I regel gäller att båda föräldrarna ska vara folkbokförda i Vaxholms stad. Om ena föräldern är skriven i Vaxholms stad och avståndet mellan adressen och skolan uppfylls enligt gällande riktlinjer får barnet skolskjuts. I vissa fall kan det även beviljas på grund av trafikfarlig väg eller av särskilda skäl. Däremot får barnet inte skolskjuts till den föräldern som är skriven utanför kommunen.

Om mitt barn bor på två likvärdiga adresser, det vill säga 50 % hos mig och 50% hos den andra föräldern, har barnet rätt till skolskjuts även om folkbokföringsadressen är nära skolan?

När barnet bor på två likvärdiga adresser och föräldrarna har delad vårdnad (50/50) har barnet rätt till skolskjuts om båda bor i Vaxholms stad, och kriteriarna för skolskjuts uppfylls. Detta kallas ”växelvis boende”. Exempelvis kan folkbokföringsadressen ligga nära skolan, men den andra likvärdiga adressen ligger långt ifrån. Då har barnet rätt till skolskjuts från den andra adressen.

Har mitt barn rätt till skjuts om hen har råkat ut för en olycka, exempelvis brutit ett ben, och därför behöver taxi till och från skolan under en period?

Ansökan om skolskjuts med taxi vid skada på grund av olycksfall görs hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med.

Elev som på grund av planerad operation eller sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt i upp till fyra veckor är inte berättigad till skolskjuts. I dessa fall är det elevens egna försäkring som ska finansiera skolskjutsen. Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till och från skolan.

Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger fyra veckor kan skolskjuts beviljas av utbildningsförvaltningen. Ansökan ska då ha kommit in i god tid i e-tjänsten på Vaxholms stads hemsida. Vårdnadshavare ska även ha postat läkarintyg till utbildningsförvaltningen som styrker behovet.

Olika form av skolskjuts

Jag vill ansöka om både busskort och skoltaxi. Vad gäller?

Du ansöker endast om skolskjuts, utbildningsförvaltningen tilldelar sedan det eller de färdmedel som bedöms lämpliga. För vissa elever innebär det både busskort och taxi, om taxi endast används vissa turer.

Vad är det för skillnad på ö-kort och båtkort?

Ö-kort gäller för samtliga av Waxholmsbolagets båtar, dygnet runt, året om. Ö-korten löper årsvis från januari - december. De som bor på en ö utan vägförbindelse har rätt till ö-kort finansierade av Region Stockholm, och de boende behöver endast betala en administrativ avgift. För elever som har rätt till ö-kort betalar utbildningsförvaltningen den administrativa avgiften.

Båtkort kan elever boende på Tynningö ansöka om. De kan även ansöka om busskort, och SL-kortet gäller numerna på Waxholmsbåtarna under större delen av året. Utbildingsförvaltningen tillhandahåller båtkort för de resor till och från skolan som busskortet inte täcker.

Jag har ansökt om skolskjuts och beviljats busskort av kommunen. Hur får jag busskortet?

Om du har ansökt om skolskjuts innan 20 maj kommer ett kort att skickas hem till dig inför läsårsstart. Busskort gäller under skoltid. För mer information, vänligen besök SL:s webbsida.

För sent inkomna ansökningar kan utbildningsförvaltningen inte garantera att du får ditt busskort innan skolstart. Ansökningarna hanteras löpande i turordning och du kommer att få besked så snart din ansökan är hanterad.

Jag har fått hem ett beslut från kommunen att mitt barn har fått skoltaxi. Vad händer nu?

En vecka innan skolstart tar ni kontakt med Sverigetaxi.
Telefonnummer: 08-632 90 50
E-post: planering@sverigetaxi.se

Du får då information om hämtning- och lämningstider, samt eventuell uppsamlingsplats.

Om du önskar avboka en tur på grund av att ditt barn är sjukt ska du alltid kontakta Sverigetaxi. Om du önskar avboka taxin permanent eller för en längre period ska du kontakta utbildningsförvaltningen.

Mitt barn har skoltaxi, kan vi få SL-kort istället?

Det är troligt. Kontakta utbildningsförvaltningen om önskad ändring av färdmedel.

Vad för ersättning gäller för självskjuts?

Tabell för ekonomisk ersättning

Skriv tabellbeskrivning här


Schablonersättning för självsjutsPer påbörjad resaPer mil/sjömilSjälvskjuts med bil50 kr50 krSjälvskjuts med båt50 kr50 kr


Rutiner för skoltaxi

Får mitt barn ta med en vän i skoltaxi?

Nej. Kommunens försäkring täcker inte en eventuell olyckssituation i skoltaxin. Taxibolagets försäkring gäller endast beställda resenärer/elever.

Mitt barn missade skoltaxin. Kan han/hon åka med nästa tur i mån av plats?

Nej, då eleven inte är försäkrad om en olycka skulle inträffa i taxin. Det är endast de barn som är beställda för en specifik tur/slinga som får åka i bilen.

Om mitt barn har studiedag och behöver åka hem tidigare, vad händer då?

Vid tillfälliga schemaändringar kan inga ändringar i taxiresorna garanteras. För planerade schemaavvikelser som skolan har meddelat utbildningsförvaltningen om i god tid, kan utbildningsförvaltningen försöka ändra turen. Detta går dock endast om det fungerar med resten av planeringen. Skolskjuts gäller till och från elevens ordninarie schema.

Vem har rätt att avboka skoltaxin?

Tillfälliga avbokningar kan göras av vårdnadshavare. Permanenta avbokning görs endast av utbildningsförvaltningen. Kontakta utbildningsförvaltningen om ni önskar avboka turen permanent eller under en längre period.

Mitt barn får sitta länge i skoltaxi, är det rimligt?

Skolskjuts innebär samordnade resor. Eleverna samplaneras i sås stor usträckning som möjligt vilket att innebära att elevens resa till skolan blir längre än om elev åkte direkt mellan hem och skola.

Mitt barn har behov av att åka ensam i taxin, hur gör jag?

Ett särskilt beslut om ensamtaxi måste du upprättas. Kontakta controller för särskilt stöd fattar som beslut om detta.

Hur gör jag om mitt barn inte längre har behov att åka skoltaxi?

Kontakta alltid utbildningsförvaltningen.

Klagomålshantering

Vid klagomål eller synpunkter, vart vänder jag mig?

Lämna ditt klagomål till utbildningsförvaltningen. Synpunkter eller klagomål som rör taxiresor skickas till planering@sverigetaxi.se med kopia till skolskjuts@vaxholm.se för att utbildningsförvaltningen ska kunna följa upp klagomålet. Om en incident inträffar ska datum, tid och en beskrivning av den inträffade händelsen rapporteras. Det går även att meddela klagomål per telefon till Sverigetaxi 08- 632 90 50 eller kommunen 08-541 708 00.

Kontaktinformation utbildningsförvaltningen

Kontakta utbildningsförvaltningen via Vaxholms stads växel. Be att få tala med en handläggare på utbildningsförvaltningen gällande skolskjuts.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: skolskjuts@vaxholm.se