Riktlinjer för skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om nya riktlinjer Pdf, 502.3 kB, öppnas i nytt fönster. som börjar gälla läsår 2022/2023.

1. Rätten till skolskjuts

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola

Enligt skollagen (2010:800) har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.

Vaxholms stad är därmed skyldig att anordna skolskjuts för elever som är folkbokförda i Vaxholm och går i anvisad skola med offentlig huvudman inom kommunen. Anvisad skola är den skolan som är belägen närmst elevens bostad/folkbokföringsadress. Kan inte kommunen erbjuda plats i den närmsta skolan gäller den skola där eleven placeras istället som anvisad skola.

Annan skolenhet i hemkommunen

Vaxholms stad ombesörjer skolskjuts till annan skolenhet i hemkommunen än anvisad om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Annan skolenhet syftar till enheter med offentlig huvudman.

 • Vaxholms stad bedömer att skolskjuts genom kollektivtrafik till annan skolenhet inte innebär någon organisatorisk eller ekonomisk svårighet och kan därför beviljas under förutsättning att skolskjuts hade beviljats till anvisad skola.
 • Vaxholms stad bedömer att skolskjuts genom skolskjutsfordon till annan skolenhet kan innebära organisatoriska och ekonomiska svårigheter. Resor till skolenhet på annan ö än anvisad beviljas ej på grund av dessa svårigheter. Är skolenheten belägen på samma ö som och i närheten av anvisad skola är svårigheterna mindre och skolskjuts genom skolskjutsfordon kan därför beviljas under förutsättning att det hade beviljats till anvisad skola.

Fristående skola eller annan kommuns grundskola

Vaxholms stad bedömer att skolskjuts, oavsett färdmedel, till fristående skola eller annan kommuns grundskola innebär organisatoriska och ekonomiska svårigheter och beviljas därmed ej.

Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet

Vaxholms stad kan göra undantag från ovan i de fall eleven på grund av varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet har svårigheter att ta sig till och från skolan. Eleven anger då ”särskilda skäl” i ansökan om skolskjuts och kommunen gör en individuell prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet med utgångspunkt från de bestämmelser som reglerar skolskjuts samt kommunens riktlinjer. Val av annan skola än anvisad på grund av särskilda skäl medför inte automatiskt rätt till skolskjuts av särskilda skäl.

2. Bedömning av skolskjuts

Skolskjuts kan beviljas på grund av avstånd till skola, trafikförhållanden eller särskilda skäl.

Avstånd till skola

Avståndet mellan elevens bostad och anvisad skola är det första kriteriet vid bedömning av skolskjuts. För att erhålla skolskjuts gäller att gångavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst:

 • 2 km för elev i förskoleklass samt åk 1-3
 • 3 km för elev i åk 4-6
 • 4 km för elev i åk 7-9

Skolskjuts kan erhållas när avståndet är kortare, när kriterier om trafikförhållanden eller särskilda skäl uppfylls. Skolskjuts beviljas även om eleven behöver färdas över vatten till skolan och bro eller vägfärja saknas.

Trafikförhållanden

Väg- och trafikförhållanden kan i enskilda fall motivera att skolskjuts medges även för kortare avstånd än de ovan angivna. Beslut om undatag bedöms i varje individuellt fall. Vid bedömningen tas hänsyn till bland annat vägens utformning, siktförhållanden och övrig trafik. Samtliga vägar i kommunen bedöms av tekniska enheten, stadsbyggnadsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen utefter ett antal kriterier. Därefter tillämpas Vaxholms stads riktlinjer för trafikmognad Öppnas i nytt fönster..

Särskilda skäl

Elever som på grund av varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet har svårigheter att ta sig till och från skolan kan beviljas skolskjuts. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en individuell prövning av elevens behov och förutsättningar. Dessa förutsättningar kan vara:

 • Eleven har en varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet som medför behov av skolskjuts till skolan.
 • Eleven har erhållit beslut om LSS och är yngre än 13 år samt har behov av skolskjuts.
 • Eleven har behov och går i skola i skolform som inte finns i Vaxholm, till exempel träningsskola inom grundsärskolan.

Vid ansökan på grund av särskilda skäl såsom funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska en beskrivning av elevens behov av skolskjuts lämnas. Underlag som styrker funktionsnedsättningen eller de särskilda omständigheterna bifogas i särskild bilaga till ansökan. Läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts mellan hem och skola ska också lämnas.

Vilken form av skolskjuts som är nödvändig ska utredas och beslutas årligen med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder, utveckling eller annan särskild omständighet. Vid bedömning av behov av särskilt anordnad skolskjuts med skolskjutsfordon till skola utanför Vaxholms stad görs en bedömning av elevens behov av placering i den aktuella skolan. Avstånd till skolan tas också i beaktande.

3. När gäller skolskjutsen?

Har eleven blivit beviljad skolskjuts gäller den till ordinarie skolschema. Skolskjuts beviljas inte för resor under skollov och studiedagar.

Verksamhetstransport inom skolverksamhet

Skolskjuts är resan mellan hemmet och skolan i anslutning till skoldagens början och slut.

Undantag kan beviljas när utbildning bedrivs på annan plats om platsen ingår i elevens ordinarie, regelmässiga schema och behovet av skolskjuts till annan plats är nödvändig. Om skolan tillfälligt väljer att bedriva utbildningen på annan plats vid exempelvis skolavslutningar, studiebesök, idrottslektion med mera är resan en verksamhetstransport inom skolverksamhet och ansvaret att anordna transport tillfaller därmed respektive skola.

Transport som sker inom skolverksamheten och inte till och från skolverksamheten ligger under skolans ansvar. Det är därmed inte aktuellt med skolskjuts om det finns behov av transport under skoldagen.

Resor på grund av olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning

Ansökan om resor med taxi vid skada på grund av olycksfall görs hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med.

Elev som på grund av planerad operation eller sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt i upp till fyra veckor är inte berättigad till skolskjuts. I dessa fall är det elevens egen försäkring som ska finansiera skolskjutsen. Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till och från skolan.

Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger fyra veckor kan skolskjuts beviljas av utbildningsförvaltningen. Ansökan ska då ha inkommit till utbildningsförvaltningen i god tid och läkarintyg som styrker behovet ska bifogas.

Växelvis boende

Skolskjuts beviljas endast i fall där grundförutsättningen, att eleven är folkbokförd i Vaxholm, är uppfylld. En elev som är folkbokförd i Vaxholm och som har föräldrar med gemensam eller delad vårdnad har i vissa fall rätt till skolskjuts vid växelvis boende. Skolskjuts kan beviljas till vårdnadshavare som är boende och folkbokförd i Vaxholm där färdvägen uppfyller kriterierna för skolskjuts. Detta innebär att skolskjuts kan beviljas till en, eller till båda adresserna, beroende på hur färdvägen ser ut till respektive vårdnadshavare boende inom kommunen. För att skolskjuts ska beviljas till båda adresserna ska boendet vara likvärdigt fördelat mellan adresserna. Skolskjuts beviljas inte till vårdnadshavares adress utanför kommunen.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb

Förskolebarn och elever som deltar i fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts. Förskolebarn samt elever som åker till och från fritidshemmet eller fritidsklubben är därmed inte berättigade till skolskjuts. Elevens ordinarie skolschema är utgångspunkt vid bedömningen av rätten till skolskjuts.

Undantag avseende resor till fritidshem på grund av särskilda skäl

Resor mellan fritidshemmet och folkbokföringsadressen efter skoltid kan i undantagsfall beviljas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och som på grund av detta behov deltar i kommunal eller fristående fritidsverksamhet.

Skolskjuts kan beviljas under olika förutsättningar som tillsammans vägs in i bedömningen. Förutsättningarna kan vara följande:

 • Eleven ska ha funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet som medför behov av skolskjuts till fritidsverksamhet.
 • Eleven ska ha behov av skolskjuts till fritidsverksamhet samt ha erhållit beslut om LSS och vara yngre än 13 år.
 • Eleven har behov av fritidsverksamhet och går i skola med skolform som inte finns i Vaxholm, till exempel träningsskola inom grundsärskolan.

En bedömning av ansökan görs alltid utifrån elevens individuella förutsättningar. Därför behöver utbildningsförvaltningen en beskrivning av elevens behov samt underlag som styrker beskrivningen. Beskrivning av behoven samt underlag som styrker behoven ska redovisas i särskild bilaga till ansökan. Läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts till fritidsverksamhet ska också lämnas.

4. Skolskjutsens genomförande

Färdmedel

Eleven ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår och utbildningsförvaltningen fattar beslut om samt tilldelar det eller de färdmedel eleven bedöms vara i behov av. Skolskjuts beviljas i första hand genom resor med kollektiva färdmedel och endast i undantagsfall genom skolskjutsfordon. Ansökan om skolskjuts ska lämnas in till kommunen enligt kommunens anvisning.

Kollektiva färdmedel

Att erhålla ett busskort är den mest vanligt förekommande formen av skolskjuts.

Elever boendes på Tynningö kan erhålla särskilda båtbiljetter för de perioder som busskort ej gäller på båtarna.

Elever boendes på öar utan bro- eller vägfärjeförbindelse till fastlandet kan erhålla så kallat ”ö-kort”. Ö-kort ansöks om hos regionen och kommunen bekostar egenavgiften för elever som har rätt till skolskjuts.

Skolskjutsfordon

Skolskjutsfordon kan tillexempel vara en skolbuss eller taxi, och erhålls där kollektivtrafik inte finns att tillgå eller inte bedöms lämplig. Det kan vara vid svåra trafikförhållanden eller om väntetiderna med ordinarie kollektivtrafik normalt överstiger riktlinje om väntetid. Skolskjuts med skolskjutsfordon kan även erhållas på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Resor med skolskjutsfordon samplaneras i så stor utsträckning som möjligt.

Ekonomisk ersättning

Ersättning för självskjuts med egen bil eller båt kan erhållas när skolskjuts inte är tillgänglig genom kollektiva färdmedel eller skolskjutsfordon. Vårdnadshavare ersätts med ett schablonbelopp beslutat av barn- och utbildningsnämnden för att vårdnadshavare själv ska svara för att skolskjutsberättigad elev skjutsas till och/eller från skolan. Ersättning utgår enligt rutin.

Samplanering

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas och måste avvägas med hänsyn till planering och samordning av skolskjutsverksamheten.

Ramtider

Skolor med offentlig huvudman i Vaxholms stad tillämpar ramtider för att underlätta samplanering av skolskjuts med skolskjutsfordon.

Väntetid

Elever ska i möjligaste mån inte behöva vänta på skolan i mer än 60 minuter per dag. Undantag kan göras med hänsyn till ekonomiska och organisatoriska skäl kopplade till samplanering av skolskjuts och befintlig kollektivtrafik. För elever som beviljats skolskjuts till andra skolor än anvisad kan riktlinje om väntetid ej garanteras på grund av samplanering.

Väntetider som uppstår tillfälligt, till exempel på grund av inställda lektioner eller liknande, berättigar inte till ombokad skolskjuts. Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömningen.

Restid

Elever ska i möjligaste mån inte behöva resa i fordon i mer än totalt 60 minuter per tur. Undantag kan göras med hänsyn till ekonomiska och organisatoriska skäl kopplade till samplanering av skolskjuts och befintlig kollektivtrafik. Gångtid till och från skolskjutshållplats samt väntetid räknas inte in i restiden. För elever som beviljats skolskjuts till andra skolor än anvisad kan riktlinje om restid ej garanteras på grund av att avståndet till skolan kan vara långt.

Tillfälliga ändringar

Ordinarie schema är utgångspunkt för skolskjuts. Tillfälliga ändringar såsom annat schema vid skolstart, skolavslutning, friluftsdagar eller dylikt berättigar inte ombokad skolskjuts. Skolan har tillsynsansvar för eleven vid eventuella längre väntetider.

5. Ansvar för resan

Hemkommunens ansvar

Hemkommunens ansvar är att ombesörja skolskjuts om eleven har rätt till sådan. Skolskjuts med skolskjutsfordon kan anordnas från särskilda uppsamlingsplatser. Hemkommunen ansvarar för att se till att dessa platser utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller skolskjutshållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv. Skolskjutshållplats kan vara en busshållplats, hamn, brygga eller uppsamlingsplats.

Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Vårdnadshavaren ansvarar för att avboka skolskjutsen om eleven tillfälligt inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro, enligt rutin. Om skolskjuts inte avbokas räknas denna som missad skolskjuts. Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behovet av skolskjuts omprövas.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela utbildningsförvaltningen om eleven inte ska åka med skolskjutsen under en period eller permanent.

Elevens ansvar

Följa föreskrivna regler, som bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Transportörens ansvar

Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs. Föraren ska även meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar

Skolan har ett tillsynsansvar en tid innan skolan börjar och efter det att den slutar om eleverna befinner sig i direkt anslutning till den byggnad där undervisningen äger rum. Hur lång den tiden kan vara varierar med lokala förhållanden. Om eleverna har skolskjuts och brukar få vänta på den, innan första lektionen börjar och efter sista lektionen slutar, har skolan tillsynsansvar för eleverna under väntetiden.

Om en elev på grund av undervisningen missar skolskjutsen på eftermiddagen är det skolans ansvar att ordna hemtransport för eleven. Extra skolskjuts får inte beställas.

Väghållares ansvar

Väghållare ansvarar för väghållning. För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick, till exempel plogad och sandad. Är vägen ej farbar kan skolskjuts ej garanteras.

6. Övrigt

Överklagande

Den som inte är nöjd med sitt beslut om skolskjuts kan överklaga skriftligen genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Mer information om hur man överklagar bifogas till beslutet om skolskjuts.

Ändrade förhållanden

Beslutet om skolskjuts kan omprövas i de fall omständigheterna förändras. Ändring av folkbokföringsadressen eller byte av skola kan medföra att rätten till skolskjuts upphör under pågående läsår. Elever och vårdnadshavare har informationsskyldighet gentemot Vaxholms stad vid sådana ändrade förhållanden.

Force Majeure

Vid force majeure, t.ex. oframkomligt väglag, naturkatastrofer, arbetskonflikt, krig, mobilisering, beslag, uppror, upplopp m.m. kan skolskjutsen inte garanteras. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.

Synpunkter och klagomål

Hanteras enligt rutin.

Kontaktinformation

Vid frågor, kontakta utbildningsförvaltningen på Vaxholms stad.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: skolskjuts@vaxholm.se