Riktlinjer för skolskjuts

Här hittar du information om vilka regler som gäller för skolskjuts och hur du ansöker om skolskjuts.

Dessa riktlinjer gäller från och med läsår 2023/2024. (Avseende pågående läsår 2022/2023 gäller de gamla riktlinjerna som anger att busskort endast kan ges till den närmsta/anvisade kommunala skolan, förutsatt att inga särskilda skäl föreligger.)

Rätten till skolskjuts

Skolskjuts enligt skollagen

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen ändå anordna skolskjuts. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas (Skollagen 2010:800).

Vaxholms stads tillämpning

Vaxholms stad uppfyller skollagens krav om skolskjuts samt erbjuder skolskjuts med kollektivtrafik i större utsträckning än vad lagen kräver. Skolskjuts beviljas i första hand med kollektivtrafik och endast i undantagsfall med skolskjutsfordon.

Kollektivtrafik

Vaxholms stad kan bevilja skolskjuts med kollektivtrafik till elevens skola, oavsett kommunal, fristående eller annan kommuns grundskola. Det innebär att eleven kan få biljett till kollektivtrafik om bedömningskrav om avstånd till skola, trafikförhållanden eller särskilda skäl uppfylls.

Skolskjutsfordon

Vaxholms stad kan bevilja skolskjuts med skolskjutsfordon till den kommunala skolan närmast elevens folkbokföringsadress, eller till skolan där kommunen har beslutat att placera eleven. Skolskjutsfordon kan vara skolbuss, taxi eller båttaxi och erhålls där kollektivtrafik inte finns att tillgå eller bedöms icke lämplig.

Skolskjuts med skolskjutsfordon till annan skola än närmaste innebär oftast organisatoriska och ekonomiska svårigheter och beviljas ej. I de fall eleven valt en annan skola belägen på samma ö som närmaste skolan kan undantag göras. Undantag kan även göras vid särskilda skäl, läs mer under bedömning, avsnitt 2.

För elever boendes på Rindö och Skarpö räknas Rindö skola som närmaste skolan.

Ansökan och bedömning

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska inlämnas inför varje läsår enligt kommunens anvisning. Kommunen tilldelar lämpligt färdmedel. Behovet av skolskjuts omprövas varje läsår vilket betyder att ny ansökan krävs. Skolskjuts kan beviljas på grund av avstånd till skola, trafikförhållanden eller särskilda skäl. Ange ett eller flera av skälen i din ansökan om skolskjuts. Vid särskilda skäl krävs vårdintyg.

Bedömning

Avstånd till skola

Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skola är det första kriteriet vid bedömning av skolskjuts. Vid växelvis boende, se avsnitt 3, sidan 7. För att erhålla skolskjuts gäller att gångavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst:

  • 2 kilometer för elev i förskoleklass samt årskurs 1-3
  • 3 kilometer för elev i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elev i årskurs 7-9

Skolskjuts kan beviljas vid kortare avstånd när kriterier om trafikförhållanden eller särskilda skäl uppfylls, se nedan. Skolskjuts beviljas även om eleven behöver färdas över vatten till skolan och bro- eller vägfärja saknas.

Trafikförhållanden

Trafikförhållanden kan i enskilda fall motivera att skolskjuts beviljas även för kortare avstånd än de ovan angivna. Beslut om undantag bedöms i varje individuellt fall. Vid bedömningen tas hänsyn till bland annat vägens utformning, siktförhållanden, övrig trafik samt trafikmognad. Trafikförhållanden för samtliga vägar i kommunen bedöms av tekniska enheten, stadsbyggnadsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen. Därefter tillämpas Vaxholms stads riktlinjer för trafikmognad, vilka finns på Vaxholms stads hemsida.

Särskilda skäl

Om en elev på grund av varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet har svårigheter att ta sig till och från skolan kan skolskjuts beviljas på grund av särskilda skäl. Det kan också beviljas till elever som har behov av att gå i en skolform som inte finns i Vaxholms stad. Vid ansökan görs en individuell prövning av elevens behov och förutsättningar. Att ange särskilda skäl medför inte automatiskt rätt till skolskjuts.

Till ansökan ska aktuellt vårdintyg bifogas. Intyget ska beskriva varför elevens behöver skolskjuts samt vilket färdmedel eleven behöver och varför.

När gäller skolskjuts?

Skolskjuts gäller för resor till och från ordinarie skolschema. Skolskjuts beviljas inte för resor under skollov och studiedagar. Tillfälliga ändringar såsom annat schema vid skolstart, skolavslutning, friluftsdagar eller dylikt berättigar inte till ändrad skolskjuts.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor växelvis på två olika adresser. För att skolskjuts ska kunna beviljas till båda adresserna ska boendet vara likvärdigt fördelat. Intyg kan krävas.

Vid växelvis boende gäller samma bedömningskriterier som när eleven har en adress. Elevens folkbokföringsadress är utgångspunkten där skolskjuts med skolskjutsfordon är aktuellt.

Skolskjuts kan beviljas till elevens adresser i Vaxholm där färdvägen uppfyller kriterierna för skolskjuts. Detta innebär att skolskjuts kan beviljas till en, eller till båda adresserna, beroende på hur färdvägen ser ut från respektive adress. Skolskjuts beviljas inte till adresser utanför kommunen.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb

Förskolebarn och elever som deltar i fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts. Förskolebarn samt elever som åker till och från fritidshemmet eller fritidsklubben är därmed inte berättigade till skolskjuts.

Undantag resor till fritidsverksamhet på grund av särskilda skäl

Resor mellan fritidsverksamhet och hemmet kan i undantagsfall beviljas för elever som på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet har ett omfattande behov av särskilt stöd som medför behov av fritidsverksamhet. Behovet bedöms utifrån elevens individuella förutsättningar. Vårdintyg som styrker behovet ska bifogas ansökan.

För elever i årskurs 7-10 i anpassad grundskola kan resor till korttidsverksamhet anordnas via socialförvaltningen.

Verksamhetstransport inom skolverksamhet

Om skolan tillfälligt väljer att bedriva utbildningen på annan plats vid exempelvis skolavslutningar, studiebesök, idrottslektion med mera är resan en verksamhetstransport inom skolverksamhet och ansvaret att anordna transport tillfaller därmed respektive skola.

Transport som sker inom skolverksamheten och inte till och från skolverksamheten ligger under skolans ansvar. Det är därmed inte aktuellt med skolskjuts om det finns behov av transport under skoldagen.

Undantag kan beviljas när utbildning bedrivs på annan plats hela dagen om platsen ingår i elevens ordinarie, regelmässiga schema och behovet av skolskjuts till annan plats är nödvändig.

Resor på grund av olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning

Ansökan om resor med taxi vid skada på grund av olycksfall görs hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med.

Elev som på grund av planerad operation eller sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt i upp till fyra veckor är inte berättigad till skolskjuts. I dessa fall är det elevens egen försäkring som ska finansiera resorna. Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till och från skolan.

Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger fyra veckor kan resor beviljas av utbildningsförvaltningen. Ansökan ska då ha inkommit till utbildningsförvaltningen i god tid och läkarintyg som styrker behovet ska bifogas.

Skolskjutsens genomförande

Kollektivtrafik

Att erhålla bussbiljett är den mest vanligt förekommande formen av skolskjuts.

Elever boendes på Tynningö kan erhålla särskilda båtbiljetter för de perioder som bussbiljetten ej gäller på båtarna.

Elever boendes på öar utan bro- eller vägfärjeförbindelse till fastlandet kan erhålla så kallat ”ö-kort”. Ö-kort ansöks om hos regionen och kommunen bekostar egenavgiften för elever som har rätt till skolskjuts.

Skolskjutsfordon

Skolskjutsfordon kan till exempel vara en skolbuss eller taxi, och erhålls där kollektivtrafik inte finns att tillgå eller bedöms icke lämplig. Det kan vara vid svåra trafikförhållanden eller om väntetiderna med ordinarie kollektivtrafik normalt överstiger riktlinje om väntetid (se väntetid sidan 9). Skolskjuts med skolskjutsfordon kan även erhållas på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Resor med skolskjutsfordon samplaneras i så stor utsträckning som möjligt.

Ekonomisk ersättning

Ersättning för självskjuts med egen bil eller båt kan erhållas när skolskjuts inte är tillgänglig genom kollektivtrafik eller skolskjutsfordon. Vårdnadshavare ersätts med ett schablonbelopp beslutat av barn- och utbildningsnämnden för att vårdnadshavare själv ska svara för att skolskjutsberättigad elev skjutsas till och/eller från skolan. Ersättning utgår enligt rutin.

Samplanering

Långa res- och väntetider ska om möjligt undvikas och måste avvägas med hänsyn till planering och samordning av skolskjutsverksamheten.

Ramtider

Skolor med offentlig huvudman i Vaxholms stad tillämpar ramtider för att underlätta samplanering av skolskjuts med skolskjutsfordon.

Väntetid

Elever ska i möjligaste mån inte behöva vänta på skolan i mer än 60 minuter per dag. Undantag kan göras med hänsyn till ekonomiska och organisatoriska skäl kopplade till samplanering av skolskjuts och befintlig kollektivtrafik. För elever som beviljats skolskjuts till andra skolor än den närmaste kan riktlinje om väntetid ej garanteras på grund av samplanering. Gångtid till och från skolskjutshållplats räknas inte in i väntetiden.

Väntetider som uppstår tillfälligt, till exempel på grund av inställda lektioner eller liknande, berättigar inte till ombokad skolskjuts. Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömningen.

Restid

Elever ska i möjligaste mån inte behöva resa i fordon i mer än totalt 60 minuter per tur. Undantag kan göras med hänsyn till ekonomiska och organisatoriska skäl kopplade till samplanering av skolskjuts och befintlig kollektivtrafik. Gångtid till och från skolskjutshållplats samt väntetid räknas inte in i restiden. För elever som beviljats skolskjuts till andra skolor än den närmaste kan riktlinje om restid ej garanteras på grund av att avståndet till skolan kan vara långt.

Ansvar för resan

Hemkommunens ansvar

Hemkommunens ansvar är att ombesörja skolskjuts om eleven har rätt till sådan. Skolskjuts med skolskjutsfordon kan anordnas från särskilda uppsamlingsplatser. Hemkommunen ansvarar för att se till att dessa platser utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks.

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller skolskjutshållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv. Skolskjutshållplats kan vara en busshållplats, hamn, brygga eller uppsamlingsplats.

Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Vårdnadshavaren ansvarar för att avboka skolskjutsen om eleven tillfälligt inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro, enligt rutin. Om skolskjuts inte avbokas räknas denna som missad skolskjuts. Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behovet av skolskjuts omprövas. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela utbildningsförvaltningen om eleven inte ska åka med skolskjutsen under en period eller permanent.

Elevens ansvar

Följa föreskrivna regler, som bältesanvändning, ordningsregler med mera.

Transportörens ansvar

Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs. Föraren ska även meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar

Skolan har ett tillsynsansvar en tid innan skolan börjar och efter det att den slutar om eleverna befinner sig i direkt anslutning till den byggnad där undervisningen äger rum. Hur lång den tiden kan vara varierar med lokala förhållanden. Om eleverna har skolskjuts och brukar få vänta på den, innan första lektionen börjar och efter sista lektionen slutar, har skolan tillsynsansvar för eleverna under väntetiden.

Om en elev på grund av undervisningen missar skolskjutsen på eftermiddagen är det skolans ansvar att ordna hemtransport för eleven. Extra skolskjuts får inte beställas.

Väghållares ansvar

Väghållare ansvarar för väghållning. För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick, till exempel plogad och sandad. Är vägen ej farbar kan skolskjuts ej garanteras.

Övrigt

Överklagande

Den som inte är nöjd med sitt beslut om skolskjuts kan överklaga skriftligen genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Mer information om hur man överklagar bifogas till beslutet om skolskjuts.

Ändrade förhållanden

Beslutet om skolskjuts kan omprövas i de fall omständigheterna förändras. Ändring av folkbokföringsadressen eller byte av skola kan medföra att rätten till skolskjuts upphör under pågående läsår. Elever och vårdnadshavare har informationsskyldighet gentemot Vaxholms stad vid sådana ändrade förhållanden.

Force Majeure

Vid force majeure, t.ex. oframkomligt väglag, naturkatastrofer, arbetskonflikt, krig, mobilisering, beslag, uppror, upplopp m.m. kan skolskjutsen inte garanteras. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.

Synpunkter och klagomål

Hanteras enligt rutin.

[1] Till exempel på grund av platsbrist vid närmaste skolan. Nyanlända elever enligt Skollagen 3 kap. §12A placeras vid Vaxö skola eller Kronängsskolan.

Kontaktinformation

Vid frågor, kontakta utbildningsförvaltningen på Vaxholms stad.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: skolskjuts@vaxholm.se