Riktlinjer för skolskjuts och elevresor

1. Rätt till skolskjuts enligt Vaxholms riktlinjer


Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola


Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman har enligt skollagen (2010:800) rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Vaxholms stad är skyldig att anordna skolskjuts för elever som är folkbokförda i Vaxholm och går i en skola med offentlig huvudman inom kommunen. Kommunen ska göra en individuell prövning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet med utgångspunkt från de bestämmelser som reglerar skolskjuts och kommunens riktlinjer.

Självvald skola, fristående skola eller annan kommuns grundskola

Kommunen ska anordna skolskjuts till självvald skola om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Kommunen har därmed ingen skyldighet att anordna skolskjuts till elever som väljer att gå i en fristående eller annan kommuns grundskola.
Vaxholms stad bedömer att utdelning av kort för kollektivtrafik (SL-kort samt kort för resor med Waxholmsbolaget) ej innebär ekonomiska svårigheter och därmed även kan beviljas till elever som väljer att gå i en fristående skola eller skolor utanför kommunen.
Vaxholms stad bedömer att resor med taxi till skolor utanför kommunen innebär ekonomisk och organisatorisk svårighet. Vaxholms stad kan göra undantag från detta och besluta att bevilja skolskjuts i fall där taxi är nödvändigt för elever med funktionsnedsättning eller på grund av annan särskild omständighet.


Funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet


Elever som på grund av varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet har svårigheter att ta sig till och från skolan kan beviljas skolskjuts. Behovet av skolskjuts bedöms utifrån en individuell prövning av elevens behov. Vid ansökan på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska en beskrivning av elevens behov av skolskjuts bifogas samt underlag som styrker aktuell funktionsnedsättning eller de särskilda omständigheter som ligger till grund för behovet. Vilken form av skolskjuts som är nödvändig ska utredas årligen med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, ålder och utveckling. Vid bedömning av ansökan om särskilt anordnad skolskjuts med taxi till skola utanför Vaxholms stad tas elevens behov av placering i den aktuella skolan samt avstånd mellan skolan och Vaxholm i beaktande.


Resor på grund av olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning


Ansökan om skolskjuts med taxi vid skada på grund av olycksfall görs hos det försäkringsbolag som Vaxholms stad har avtal med. Elev som på grund av planerad operation eller sjukdom tillfälligt blir funktionsnedsatt i upp till 4 veckor är inte berättigad till skolskjuts. I dessa fall är det elevens egen försäkring som ska finansiera
skolskjutsen. Om egen försäkring saknas är det vårdnadshavares ansvar att eleven kommer till och från skolan. Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger 4 veckor kan skolskjuts beviljas av Utbildningsförvaltningen. Ansökan ska då ha kommit in i god tid i e-tjänsten på Vaxholms stads hemsida. Vårdnadshavare ska även ha postat läkarintyg till utbildningsförvaltningen som styrker behovet. 

Växelvis boende

Skolskjuts beviljas endast i fall där grundförutsättningen, att eleven är folkbokförd i Vaxholm, är uppfylld. En elev som är folkbokförd i Vaxholm och som har föräldrar med gemensam eller delad vårdnad har i vissa fall rätt till skolskjuts vid växelvis boende. Skolskjuts kan beviljas till vårdnadshavare boende i Vaxholm där färdvägen uppfyller kriterierna för skolskjuts. Detta innebär att skolskjuts kan beviljas till en, eller till båda adresserna, beroende på hur färdvägen ser ut till respektive vårdnadshavare boende inom kommunen. Skolskjuts beviljas ej till vårdnadshavares adress utanför kommunen.

Färdvägens längd

För att erhålla skolskjuts när kriterier om trafikförhållanden och särskilda skäl inte uppfylls gäller att gångavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst:
2 km för elev i förskoleklass samt åk 1-3
3 km för elev i åk 4-6
4 km för elev i åk 7-9

Trafikförhållanden

Väg- och trafikförhållanden kan i enskilda fall motivera att skolskjuts medges även för kortare avstånd än de ovan angivna. Beslut om undantag bedöms i varje individuellt fall. Vid bedömningen tas hänsyn till bland annat vägens utformning, siktförhållanden och övrig trafik.

Förskola, fritidshem och fritidsklubb

Förskolebarn och elever som deltar i fritidshems- och fritidsklubbsverksamhet omfattas inte av skollagens bestämmelser om skolskjuts. Förskolebarn och elever som åker till och från fritidshemmet eller fritidsklubben är därmed inte berättigade till skolskjuts. Elevens ordinarie skolschema är utgångspunkt vid bedömningen av rätten till skolskjuts.

Undantag avseende resor till fritidshem

Resor mellan fritidshemmet och folkbokföringsadressen efter skoltid kan i undantagsfall beviljas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och som på grund av detta behov deltar i kommunal eller fristående fritidsverksamhet. För handläggningen av ansökan behöver utbildningsförvaltningen en beskrivning av varför eleven har behov av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet samt underlag som styrker detta. Vid bedömningen beaktas elevens behov av omfattande stöd efter skoltid samt elevens förmåga att resa på egen hand.

Resor under lov och studiedagar

Skolskjuts beviljas inte för resor under skollov och studiedagar.

Läkarbesök och frivilliga fritidsaktiviteter

Skolskjuts beviljas inte för behandlingsresor som till exempel läkarbesök, sjukgymnastik eller till och från frivilliga fritidsaktiviteter. Undantag kan beviljas för läxhjälp förutsatt att behovet är styrkt som en förutsättning för att eleven ska klara av undervisningen. Behovet ska då vara regelmässigt och gälla för hela terminens läxhjälpstillfällen den aktuella veckodagen. Läxhjälpen ska i dessa fall anses vara en del av elevens ordinarie schema.

Verksamhetstransport inom skolverksamhet

Skolskjuts är resan mellan hemmet och skolan i anslutning till skoldagens början och slut.
Undantag kan beviljas när utbildning bedrivs på annan plats om platsen ingår i elevens
ordinarie, regelmässiga schema och behovet av skolskjuts till annan plats är nödvändig. Om
skolan tillfälligt väljer att bedriva utbildningen på annan plats vid exempelvis
skolavslutningar, studiebesök, idrottslektion m.m. är resan en verksamhetstransport inom
skolverksamhet och ansvaret att anordna transport tillfaller därmed respektive skola.
Transport som sker inom skolverksamheten och inte till och från skolverksamheten ligger
under skolans ansvar. Det är därmed inte aktuellt med skolskjuts om det finns behov av
transport under skoldagen.

 

2. Skolskjutsens genomförande

Skolskjuts beviljas i första hand genom resor med kollektiva färdmedel och endast i undantagsfall med särskilt anordnad skolskjuts med taxi.

SL-kort

SL-kort kan beviljas på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden eller särskilda skäl.

Resor med Waxholmsbolaget

Elever boende på Tynningö kan ansöka om så kallat ”båtkort”.
Elever boende på Ramsö eller andra små öar i Vaxholm kan erhålla så kallat ”ö-kort”.

Taxi

Taxi kan beviljas för svåra trafikförhållanden för adresser inom kommunen. Taxi kan även beviljas på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Taxi kan i vissa fall beviljas till skolor utanför kommunen.

Ekonomisk ersättning

När skjuts med allmän linjetrafik eller särskild skolskjuts inte kan anordnas kan en
överenskommelse göras med utbildningsförvaltningen om så kallad självskjuts med egen bil eller båt. Med självskjuts avses att utbildningsförvaltningen ersätter vårdnadshavaren med en schablonersättning per kilometer eller sjömil för att vårdnadshavaren själv ska svara för att skolskjutsberättigad elev skjutsas till och från skolan. Ersättning för självskjuts utgår enligt följande tabell. Ersättning för självskjuts ska betalas per resa och ej per elev i fall flera elever åker med samma självskjuts.

Tabell för ekonomisk ersättning

Schablonersättning för självsjuts

Per påbörjad resa

Per mil/sjömil

Självskjuts med bil

50 kr

50 kr

Självskjuts med båt

50 kr

50 kr

3. Ansvar för resan

Vårdnadshavares ansvar

Vårdnadshavare förutsätts ansvara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv. Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.
Vårdnadshavaren ansvarar för att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro.

Elevens ansvar

Följa föreskrivna regler, som t.ex. bältesanvändning, ordningsregler m.m

Hemkommunens ansvar

Om vägen till skolan uppfyller kraven enligt skollagen vad gäller trafikförhållanden m.m. har
hemkommunen skyldighet att anordna skolskjuts. Skolskjutsen kan anordnas från särskilda på- och avstignings uppsamlingsplatser. Enligt Förordning (1970:340) om skolskjutsning har hemkommunen ansvar för att se till att upphämtningsplatser utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Enligt praxis ska vägen till anvisad uppsamlingsplats vara så pass trygg att barn självständigt ska kunna ta sig dit efter trafikträning av vårdnadshavare. Om omständigheterna i trafiksituationen är så pass svåra att barnen ej kan ta sig självständigt till uppsamlingsplatsen ska annan uppsamlingsplats anordnas.

Transportörens ansvar

Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande
trafikbestämmelser följs. Föraren ska även meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar

Skolan har ett tillsynsansvar en tid innan skolan börjar och efter det att den slutar om eleverna befinner sig i direkt anslutning till den byggnad där undervisningen äger rum. Hur lång den tiden kan vara varierar med lokala förhållanden. Om eleverna har skolskjuts och brukar få vänta på den, innan första lektionen börjar och efter sista lektionen slutar, anses skolan ha tillsynsansvar under den tiden.

Ansvar för avbokning och försening

Skolskjuts med taxi ska avbokas senast en timme före bokad avresa. Om taxin inte avbokas räknas denna som missad skolskjuts. Om en elev missar skolskjutsen på morgonen är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till skolan. Om en elev på grund av undervisningen missar skolskjutsen på eftermiddagen är det skolans ansvar att ordna hemtransport för eleven. Extra skolskjuts får inte beställas. Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behov av skolskjuts omprövas.

4. Övrigt

Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Ansökan måste vara beviljad för att skolskjuts ska erhållas. Ansökan om skolskjuts ska lämnas in till kommunen senast i slutet av maj månad för resor med start under höstterminen.

Överklagande

Den som inte är nöjd med sitt beslut om skolskjuts kan överklaga skriftligen genom
förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Mer information om hur man överklagar bifogas till beslutet om skolskjuts.

Uppsamlingsplats

Elever har rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Skolskjutsen behöver alltså inte anordnas från bostadsadressen eller anpassas efter varje elevs skoltider. Elever kan bli hänvisade till uppsamlingsplatser i närheten av hemmet eller skolan.

Ändrade förhållanden

Beslutet om skolskjuts kan omprövas i de fall omständigheterna förändras. Ändring av
folkbokföringsadressen kan medföra att rätten till skolskjuts upphör under pågående läsår. Elever och vårdnadshavare har informationsskyldighet gentemot Vaxholms stad vid sådana ändrade förhållanden.

Borttappat färdbevis

Vårdnadshavare eller elev ska registrera elevens accesskort på ”Mitt SL” på www.sl.se, för att omfattas av SL:s förlustgaranti. Vaxholms stad ersätter inte förlorade färdbevis.

Force Majeure

Vid force majeure, t.ex. oframkomligt väglag, naturkatastrofer, arbetskonflikt, krig, mobilisering, beslag, uppror, upplopp m.m. kan skolskjutsen inte garanteras. Någon ersättning för utebliven skolskjuts på grund av force majeure medges inte.

Väghållning på enskild väg

För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick, till exempel plogad och sandad.

Synpunkter och klagomål

Vårdnadshavare eller elev som anser att skolskjutsverksamheten inte uppfyller vad som utlovats eller har synpunkter/klagomål på verksamheten i övrigt ska i första hand vända sig till utbildningsförvaltningen och leverantören. Om en incident inträffar ska datum, klockslag och en beskrivning av den inträffade händelsen rapporteras in till utbildningsförvaltningen.

Kontaktinformation

Vid frågor, vänligen kontakta utbildningsförvaltningen på Vaxholms stad.

Telefonnummer: 08-541 708 00
E-post: skolskjuts@vaxholm.se