Rutin för resorna

Här kan du läsa mer om rutiner för kollektivtrafiken.

Resa med kollektivtrafik

Borttappat färdbevis

Vaxholms stad ersätter inte förlorade färdbevis. Buss- och båtkort ska vårdnadshavare eller elev registrera på ”Mitt SL” på www.sl.se, för att omfattas av SL:s förlustgaranti. Om du förlorar ditt ö-kort ska du göra en förlustanmälan hos trafikförvaltningen Region Stockholm genom att ringa 08-123 316 00.

Resa med taxi

  • Utbildningsförvaltningen lägger beställning med start- och sluttider till Sverigetaxi. Tiderna baseras på elevens schema som meddelas till oss av skolan. Elevernas resor samplaneras i så stor utsträckning som möjligt. Väntetider kan uppstå.
  • Vårdnadshavare kontaktar Sverigetaxi en vecka innan skolstart för att få reda på tid och plats för taxiresorna. Vårdnadshavare kontaktar även Sverigetaxi för att få reda på eventuella ändrade tider p.g.a. schemaändringar. Telefon 08- 632 90 50 eller e-post planering@sverigetaxi.se.
  • Skolan kontaktar utbildningsförvaltningen senast en vecka vid permanenta schemaändringar. Tillfälliga schemaändringar berättigar inte ombokad taxi. Under augusti månad kan inga ändringar göras.
  • Tillfälliga avbokningar meddelar vårdnadshavaren till Sverigetaxi senast en timme innan bokad tur via telefon 08- 632 90 50 eller e-post planering@sverigetaxi.se. Om taxin inte avbokas i tid räknas denna som missad skolskjuts. Om en elev missar bokad skolskjuts vid fler än fem tillfällen per termin kan behov av skolskjuts omprövas. Omfattningen av skolskjuts kan därmed minska eller upphöra.
  • Om en elev missar sin morgontur till skolan ställs eftermiddagsturen hem från skolan in per automatik.
  • Vårdnadshavare kontaktar utbildningsförvaltningen på skolskjuts@vaxholm.se om resor med taxi ska avslutas permanent, avslutas en längre period eller vid övriga frågor.
  • Synpunkter eller klagomål som rör taxiresorna skickas till planering@sverigetaxi.se med kopia till skolskjuts@vaxholm.se för att utbildningsförvaltningen ska kunna följa upp klagomålet. Om en incident inträffar ska datum, tid och en beskrivning av den inträffade händelsen rapporteras. Det går även att meddela klagomål per telefon till Sverigetaxi 08- 632 90 50 eller kommunen 08-541 708 00.

Ekonomisk ersättning

Utgår efter överenskommelse enligt tabell

Skriv tabellbeskrivning här

Schablonersättning för självsjuts


Per påbörjad resa

Per mil/sjömil
Självskjuts med bil

50 kr
50 kr
Självskjuts med båt

50 kr
50 kr