Ungdomsstödet

Vaxholms stad arbetar aktivt för att öka ungas välmående genom ungdomsstödet. Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 12-21 och deras vårdnadshavare.

Ungdomsstödet arbetar för att öka ungas vålmående genom att finnas till hands, lyfta viktiga frågor, öka kunskapen och samtala. Vi arbetar uppsökande och förebyggande, vilket innebär att vi möter ungdomarna i deras miljöer, exempelvis i skolan, på fritidsgården eller ute på stan.

Några exempel på insatser som Ungdomsstödet regelbundet arbetar med är:

  • temadagar gällande exempelvis respekt och självrespekt, kärlek och relationer, samt psykisk hälsa
  • skolfält
  • samverkan med elevhälsan
  • deltagande på föräldramöten där vi bland annat informerar om ungdomars alkoholvanor
  • föreläsningar på skolan, som bland annat lyfter ämnen som ångest, könsnormer och våldsprevention
  • nattvandring
  • kvalificerat kontaktmannaskap
  • öppenvårdssamtal
  • cannabisavvänjningsprogram

Ungdomsstödet har ett brett samarbete med en rad olika aktörer, däribland skola, socialtjänst och polis. Vårt arbete innefattar också extern samverkan med bland annat BUP, region och skolor utanför kommunen.

Ger även stöd till föräldrar

Vi stödjer även vårdnadshavare som känner oro för sin tonåring eller har andra tonårsrelaterade frågor.

En del av enheten för samverkan och stöd

Ungdomsstödet är en del av enheten för samverkan och stöd. Enheten är ett samarbete mellan socialförvaltningen, förskolorna och grundskolorna i Vaxholms stad. Syftet är att tillgodose barnets behov av stöd både i skolan och i hemmet. I enhetens funktioner ingår också ungdomsmottagningen och skol- och familjestödet. Läs mer om enheten för samverkan och stöd

Filmen nedan vänder sig till dig som är ung och beskriver var du kan få stöd.

Kontaktinformation

Ungdomsstödet sitter på övervåningen i Storstugan, tillsammans med skol- och familjestödet. Vi är kommunens öppenvård.

Kontakta ungdomsstödet via Vaxholms stads växel.
Telefonnummer: 08-541 708 00