Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Fristående och kommunala förskolor och skolor kan ansöka om medel för att tillgodose barns och elevers behov av särskilda stöd. Här hittar du information om tilläggsbelopp och hur ansökan går till.

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Fristående och kommunala förskolor, grund- och grundsärskolor samt gymnasie- och gymnasiesärskolor (i det följande kallade skolan) kan ansöka om medel för att tillgodose barns och elevers behov av särskilt stöd. Medel kan sökas för barn eller elev, som har omfattande behov, vilka medför extraordinära stödinsatser i utbildningen. Begreppet tilläggsbelopp avser det stöd som lämnas till fristående skolor. Hantering av tilläggsbelopp regleras i skollagen och genom rättspraxis.

I Vaxholms stad används begreppet verksamhetsstöd för det interna stöd som lämnas till de egna kommunala förskolorna/skolorna. Hantering av verksamhetsstöd sker utifrån samma rutiner och rättsliga regelverk som gäller för tilläggsbelopp.

Särskilt stöd inom ramen för grundbelopp

Varje förskola/skola ansvarar för att verksamheten utformas så att varje
barn/elev kan delta efter sina förutsättningar och behov.

I verksamheten ska hänsyn tas till barn/elev i behov av särskilt stöd. Stöd kan ges i olika steg. Stegen utgörs av ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Dessa insatser ska rymmas inom grundbeloppet (skolpengen). Därigenom ska flertalet barn/elever få sina behov tillgodosedda.

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för barn/elever med omfattande särskilda svårigheter som medför behov av att förskolan/skolan/ genomför extraordinära stödinsatser. Tilläggsbelopp avser alltså insatser som inte ryms inom grundbeloppet. Det är rektor som beslutar hur medlen ska användas och insatserna ska dokumenteras i barnets/elevens handlingsplan/ åtgärdsprogram.

Diagnos utgör inte ett självständigt kriterium för stödet utan bedömning görs utifrån barnets/elevens individuella behov av extraordinära stödåtgärder. För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära krävs att stödbehoven och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa och kontinuerliga.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 REF.46) har fastslagit att näst intill alla barns/elevers behov av stöd ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet. Skolan kan inte räkna med att tilläggsbeloppet ska täcka hela stödinsatsen, utan bidraget är avsett att täcka den extra kostnad som gör att en stödinsats är att betrakta som extraordinär.

Strukturbidrag

Vaxholms stad tillämpar också en ersättningsmodell som kallas strukturbidrag. Detta ges för de barn/elever från Vaxholm som går i en fristående resursskola, som i sitt tillstånd har begränsat sitt mottagande för elever med särskilda behov och som erbjuder mindre undervisningsgrupper. Strukturbidragets storlek beslutas varje kalenderår och lämnas utan att ansökan behöver göras.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska vara fullständig med en tydlig beskrivning av planerade extraordinära stödinsatser och mål för dessa. För ärendet relevanta dokument ska bifogas. Alla ansökningar ska innehålla en fördjupad kartläggning (för förskola) alternativt ett åtgärdsprogram (för grund-/grundsärskola, gymnasie-/gymnasiesärskola). Mer information om ytterligare underlag som krävs för bedömningen av ansökan finns e-tjänsten.

Vid förnyad ansökan ska även, förutom sedvanlig dokumentation, bifogas en digital utvärdering, där det framgår hur barnets/elevens omfattande behov av extraordinärt särskilt stöd har utformats, vilket resultat som har uppnåtts samt en utvärdering av insatsernas resultat.

Ansökan görs för olika tidsperioder beroende på om eleven byter stadium eller är ny på förskolan/skolan, se vidare under rubriken Sista ansökningsdag….

Ansökningsformulär

Ansökan görs av rektor eller av behörig firmatecknare. Ofullständig ansökan returneras för begäran om komplettering.

Ansökningsformulär om tilläggsbelopp för skolor i fristående regi finns i Vaxholms stads e-tjänst. Välj Barn och utbildning, och därefter Övrigt. Ansök om tilläggsbelopp, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

En huvudman har rätt att söka tilläggsbelopp när som helst. De sista ansökningsdagar som Vaxholms stad beslutat om gäller för att kommunen ska kunna garantera beslut om ersättning före vissa tider.

  • Inskrivna barn/elever som går i förskolan/skolan sedan tidigare

Ansökan för nästkommande läsår ska lämnas in senast 15 mars för att beslut om tilläggsbelopp ska kunna fattas före 1 juli. Beslut kan fattas för sökt period, till exempel för resterande del av stadiet som eleven går i.

  • Nya barn/elever i förskolan/skolan samt elever som börjar åk F, 4 och 7 samt gy år 1.

Ansökan ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 15 oktober innevarande läsår. Om ansökan beviljas ersätts skolan retroaktivt från och med 1 juli eller från det datum barnet/eleven skrevs in i verksamheten under innevarande termin. Observera att ansökan kan göras för ett helt stadium när behov och insatser är utredda och dessa bedöms vara stadigvarande.

Återkallelseförbehåll

Beslutet om tilläggsbelopp kan komma att återkallas vid ändrade förhållanden, som till exempel att barnet/eleven slutar på skolan, flyttar från kommunen eller har förändrade behov som medför förändrade stödinsatser. Skolan har en anmälningsplikt vid sådana ändrade förhållanden. Om barnet/eleven slutar skolan i förtid ska erhållen ersättning återbetalas månaden efter det att barnet/eleven har slutat.

Uppföljning

Alla förskolor/skolor som erhåller tilläggsbelopp är skyldiga att varje år, samt vid hemkommunens uppmaning, lämna uppföljning och utvärdering av elevens situation och resultat enligt särskild anvisning i e-tjänst. Om barnets/elevens behov och insatserna kvarstår fortlöper gällande beslut. Om ändringar skett omprövas beslutet, utifrån de underlag som skolan lämnat i uppföljningen.