Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp

Fristående och kommunala förskolor och skolor kan ansöka om medel för att tillgodose barns och elevers behov av särskilda stöd. Här hittar du information om verksamhetsstöd och hur ansökan går till.

Stödet kan sökas för barn eller elev i förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och gymnasiesärskola som har behov av extraordinära stödinsatser i utbildningen.

Särskilt stöd inom ramen för grundbelopp

Varje förskola/skola ansvarar för att verksamheten utformas så att varje
barn/elev kan delta efter sina förutsättningar och behov.

I verksamheten ska hänsyn tas till barn/elev i behov av särskilt stöd. Stödet ska rymmas inom grundbeloppet (skolpengen). Därigenom ska flertalet barn/elever få sina behov tillgodosedda

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd och extraordinära stödinsatser som medför ett stödbehov utöver det särskilda stöd som verksamheten ansvarar för inom ramen för grundbeloppet.

Om en elev beviljas verksamhetsstöd/tilläggsbelopp ska kommunen betala ut ett särskilt belopp för det barn/den elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara direkt kopplat till ett enskilt barn/elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna fullfölja sin skolgång. Det är rektor som beslutar hur medlen ska användas.

Tilläggsbeloppet för fristående verksamheter och verksamhetsstöd för egenregin avser ersättning för:

  • assistenthjälp
  • anpassning av skollokaler
  • eller andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen

Diagnos utgör inte ett självständigt kriterium för stödet utan bedömning görs utifrån barnets/elevens individuella behov av extraordinära stödåtgärder. För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära krävs att stödbehoven och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa och kontinuerliga.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2012 REF.46) har fastslagit att nästintill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen för grundbeloppet.

Skolan kan inte räkna med att tilläggsbeloppet och verksamhetsstöd ska täcka hela stödinsatsen, utan bidraget är avsett att täcka den extra kostnad som gör att stödinsatsen är att betrakta som extraordinär.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs av rektor/förskolechef och vid fristående verksamhet i förekommande fall av behörig firmatecknare. Ansökan ska vara fullständig och i ärendet relevanta dokument ska bifogas. Ofullständig ansökan kommer att avslås alternativt returneras för begäran om komplettering.

Ansökningarna ska vara fullständiga med en tydlig beskrivning av planerade extraordinärt stödinsatser och mål för dessa. Alla ansökningar ska innehålla aktuell pedagogisk utredning som utgår från organisations-, grupp- och individnivå med kartläggning och bedömning, ansökningsblankett samt aktuellt åtgärdsprogram.

Vid förlängning av tidigare ansökan ska förutom ovannämnda dokumentation även bifogas en digital utvärdering, där det framgår hur elevens omfattande behov av extraordinärt särskilt stöd har utformats, vilket resultat som har uppnåtts samt en utvärdering av dessa insatser.

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär om tilläggsbelopp för skolor i fristående regi finns i Vaxholms stads e-tjänst. Välj Barn och utbildning, och därefter Övrigt. Ansök om tilläggsbelopp, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara barn- och elevstöd tillhanda senast den 15 oktober innevarande läsår. Om ansökan beviljas ersätts skolan retroaktivt från och med 1 juli.

Ansökningar som inkommer efter ansökningstid handläggs löpande.

Återkallelseförbehåll

Beslutet om tilläggsbelopp kan komma att återkallas vid ändrade förhållanden, som t.ex. att eleven slutar på skolan eller flyttar från kommunen. Skolan har en anmälningsplikt vid sådana ändrade förhållanden. Bifallet belopp ska då återbetalas månaden efter det att barnet/eleven har slutat.