Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men det kan också medföra ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystemen. Med en hållbar stadsutveckling ökar städernas förmåga att motstå påfrestningar och samtidigt säkerställs skyddet för natur- och kulturarvet.

Globala målet hållbara städer och samhällen

Utifrån de globala delmålen har Vaxholms stad prioriterat förljande:

  • Säkra bostäder till en överkomlig kostnad
  • Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla
  • Arbeta med en hållbar och inkluderande planering
  • Skydda kultur- och naturarv
  • Minska stadens miljöpåverkan
  • Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla