Mål 12: hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd.

Globala målet hållbar konsumtion och produktion

En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.

Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom:

  • ökad konkurrenskraft
  • näringslivsutveckling på en global marknad
  • ökad sysselsättning
  • förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom.

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en cirkulär ekonomi och för en hållbar utveckling.

Cirkulär ekonomi och slutet kretslopp

Begreppet cirkulär ekonomi förstås kanske enklast i kontrast till den linjära ekonomi som har präglat samhällets industrialisering. Förenklat beskrivet har den linjära ekonomin handlat om att utvinna naturresurser, producera, konsumera och sedan bli kvitt avfallet, ibland uttryckt som ”slit och släng”.

Cirkulär ekonomi fungerar istället som ett slutet kretslopp, där avfall motverkas genom reparation och underhåll, men sedan ses som en resurs som antingen kan återanvändas inom delningsekonomin (dela, sälj, byt, skänk bort), återvinnas som material till en ny produkt eller i sista hand utvinna energi vid förbränning.

Den linjära ekonomin har skapat framgång och välstånd i framför allt västvärlden, men det har skett på bekostnad av ekosystem i obalans och arter som dör ut. Människors levnadsförhållanden påverkas också till exempel tillgången till rent vatten och odlingsbar jord.

Vår konsumtion påverkar globalt

När vi konsumerar varor och tjänster här i Sverige påverkar vi miljön i landet där produkterna tillverkas men också klimatet på en global nivå. De konsumtionsbaserade CO2-utsläpp och i Sverige är 11 ton per person och år.

Konsumtionen medför en klimatpåverkan i produktion och transporter men även annan miljöpåverkan som vattenförbrukning, kemikalieanvändning och skövling av skogar för ensidig odling, gruvbrytning eller oljefyndigheter. Om alla konsumerade som svenskarna skulle det krävas resurser som motsvarar fler än 4 jordklot.

Mer information

Läs mer om mål 12 på Globala målens och om situationen i Sverige på Naturvårdsverket.