Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en mera hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd.

Globala målet hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för vår försörjning samt minskad påverkan från farliga kemikalier.

Cirkulär ekonomi och kretslopp

En linjär ekonomi handlar om att utvinna naturresurser, producera, konsumera och sedan hantera stora mängder avfall, ibland uttryckt som ”slit och släng”.

Med cirkulär ekonomi avses ett kretslopp, där varorna och produkter repareras, återanvänds eller delas. När prylarna inte länge håller ihop återvinns materialet och kan bli till nya produkter eller i sista hand gå till energiåtervinning.

Vår konsumtion påverkar globalt

När vi konsumerar varor, tjänster och resor här i Sverige påverkar vi globalt och miljön i andra länder. De konsumtionsbaserade CO2-utsläpp i Sverige är ca 11 ton per person och år. Om alla konsumerade som svenskarna skulle det krävas resurser som motsvarar fler än 4 jordklot.

Mer information

Läs mer om mål 12 på Globala målens och om situationen i Sverige på Naturvårdsverket.