Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Globala målet bekämpa klimatförändringarna

Konsekvenserna av klimatförändringarna är stigande havsnivåer, smältande isar, flera extrema väderhändelser med skyfall, uppvärmning av haven samt värmebölja och torka.

I hållbarhetsstrategin är tre delmål prioriterade:

13.1 Stärk motståndskraften och anpassa till klimatrelaterade risker

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar

Eftersom det är en tröghet i klimatsystemet kommer utsläppen under det senaste århundradet att höja temperaturen under en lång tid framåt. Vi måste arbeta med att båda minska forsatta utsläpp samtidigt som vi ska anpassa oss till de nya förutsättningar.

Sverige har som mål att senast 2045 inte ha några nettonollutsläpp av växthusgaser. Sverige har en klimatlag som är antagen i en bred politisk överenskommelse.

EU:s mål är att minska utsläppen med 55 % till 2030 jämfört med 1990.

FN har genom Parisavtalet målet att hålla den globala temperaturökningen under två grader och att ansträngningar ska göras för att klara 1,5 grader.

Länets energi- och klimatstrategi ansluter till det nationella målet om nettonollutsläpp till 2045. I den klimatfärdplan som Regionen har tagit fram finns målet att utsläppen 2045 ska vara mindre än 1,5 ton/invånare.

Länsstyrelsen har tagit fram en koldioxidbudget som visar att vi behöver minska utsläppen med minst 16 % per år för att klara de globala målet.

En klimatkartläggning för Vaxholm genomfördes 2021 som ett alternativ till en lokal koldioxidbudget. Det är ett nuläge och ett kunskapsunderlag för det fortsatta klimatarbetet.

Mer information

Läs mer om mål 13 på Globala målen och om situationen i Sverige från Naturvårdsverkets rapportering om personbilars och flygtransporters växthusgasutsläpp.