Mål 13: bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Globala målet bekämpa klimatförändringarna

Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för mänsklig säkerhet, vattentillgång, ekosystem, havsförsurning, matproduktion, hälsa och ge ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer.

Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

Svenskens utsläpp överstiger det globala målet

Genomsnittssvensken släpper varje år ut 10,7 ton CO2e*, vilket är mycket mer än det globala snittet 6,4 ton CO2e. Av de inrikes växthusgasutsläppen i Sverige står transporter för en tredjedel av utsläppen, industrin står för en tredjedel och resten kommer från övriga sektorer (figur 1). Huvuddelen av inrikestrafiken, 94 procent, kommer från vägtrafiken varav drygt 65 procent  beror på personbilar. Utlandsresor är ej inräknade i figuren.

De senaste åren har andelen förnybart bränsle för personbilar ökat, och därmed har CO2-ustläppen från biltrafiken minskat med i snitt tre procent per år sedan 2010 trots att trafiken ökat. Detta är ett viktigt steg i rätt riktning, och det är på den vägen vi behöver fortsätta. Beräkningar visar att vi måste öka minskningstakten till 7 procent i snitt per år för att nå klimatmålen till 2030.

Sedan 1990 har utsläppen från svenskarnas utrikesflygresor ökat med 61 procent, och låg 2014 på totalt 11 miljoner ton CO2e. Vi flyger allt mer utomlands vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser då det ännu inte finns några kommersiella lösningar på förnybart bränsle för flygtrafiken.

* CO2e = koldioxidekvivalenter. För att få alla växthusgaser (t.ex. metan och lustgas) jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med den växthuseffekt gasen har. Resultatet blir CO2e. Källa: Naturvårdsverket.