Mål 13: bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Globala målet bekämpa klimatförändringarna

Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för mänsklig säkerhet, vattentillgång, ekosystem, havsförsurning, matproduktion, hälsa och ge ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer.

Svenskens utsläpp överstiger det globala målet

Genomsnittssvensken släpper varje år ut 10,7 ton CO2e*, vilket är mycket mer än det globala snittet 6,4 ton CO2e. Av de inrikes växthusgasutsläppen i Sverige står transporter för en tredjedel av utsläppen, industrin står för en tredjedel och resten kommer från övriga sektorer.