Mål 14: Hav och marina resurser

Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av havens biologiska mångfald för sin försörjning.

Globala målet 17, hav och marina resurser

Världshavens temperatur, strömmar, kemi och liv driver de globala systemen som gör det möjligt att bo på jorden. Att vi tar hand om haven är avgörande för mänsklighetens framtid. Bland annat balanserar de stora vattenmassorna klimatförändringarnas effekter.

Idag utnyttjar människan havens resurser obegränsat och bidrar till överfiske, utsläpp av föroreningar och avfall.

Överfiske

Fångsten av fisk och skaldjur har sedan 60-talet ökat drastiskt över hela världen. Detta kan till viss del förklaras av ökande befolkning men även en utvckling av ett storskaligt industriellt fiske för att producera djurfoder.

Övergödning

Läckage av näringsämnen, fosfor och kväve orsakar övergödning genom en ökad tillväxt av alger. Det kan medföra syrebrist och döda havsbottnar.

Gifter

Utsläppen av miljögifter i Östersjön har generellt sett minskat de senaste årtiondena. Men vissa ämnen är långlivade och accumuleras på bottnar och i den marina livsmiljön. Halterna av flamskyddsmedel och Perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har under de senaste decennierna ökat markant i vår miljö.

Svenskars genomsnittsintag av PCB och dioxiner kommer till stor del från fisken vi äter. EU:s gränsvärde för dioxin överskrids för fet fisk i vissa delar av Östersjön. Det gäller framför allt lax och strömming som fiskas längs Norrlandskusten och i insjöar. Rovfiskar såsom abborre, gös, gädda och lake kan innehålla höga halter av kvicksilver.

På senare år har forskare uppmärksammat att läkemedelsrester och ansamlingen av hormoner i avloppsvatten kan orsaka reproduktionsstörningar på fisk som lever i närheten av avloppsvattenutsläpp.

Avfall och föroreningar

Plast- och mikroplastpartiklar förekommer i alla vattendrag över hela vår planet och uppskattningsvis 13 miljoner ton skräp hamnar i världshaven varje år, varav största delen är av plast.