Mål 14: Hav och marina resurser

Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av havens biologiska mångfald för sin försörjning.

Globala målet 17, hav och marina resurser

Världshavens temperatur, strömmar, kemi och liv driver globala system som gör det möjligt att bo på jorden. Att vi tar hand om haven är avgörande för mänsklighetens framtid. Bland annat balanserar de stora vattenmassorna klimatförändringarnas effekter.

Idag utnyttjar människan havens resurser obegränsat och utmaningar som finns är bland annat överfiske, gifter, föroreningar och avfall.

Överfiske

Fångsten av fisk och skaldjur har sedan 60-talet ökat drastiskt över hela världen. Detta kan till viss del förklaras av ökande befolkning men även nya fisketekniker och ökat välstånd. 

Övergödning

Läckage av näringsämnen, fosfor och kväve, orsakar övergödning då det stimulerar algtillväxten. Det kan i sin tur leda till syrebrist och döda bottenområden, då syre förbrukas när den stora mängder när alger och andra växter dör och bryts ner.

Gifter

Utsläppen av miljögifter i Östersjön har generellt sett minskat de senaste årtiondena sedan åtgärder satts in. Trots detta finns alltför höga halter kvar på vissa platser, samtidigt som nyare ämnen påträffas i allt större mängd. Halterna av flamskyddsmedel och Perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har under de senaste decennierna ökat markant i vår miljö, men vissa börjar nu minska på några av provtagningslokalerna.

Svenskars genomsnittsintag av PCB och dioxiner kommer till mer än en tredjedel från fisken vi äter. EU:s gränsvärde för dioxin överskrids för fet fisk i vissa delar av Östersjön, men Sverige har beviljats undantag och får sälja fisken på inhemska marknaden. Det gäller framför allt lax och strömming som fiskas längs Norrlandskusten och i insjöar. Rovfiskar såsom abborre, gös, gädda och lake kan innehålla höga halter av kvicksilver.

På senare år har forskare uppmärksammat att läkemedelsrester och ansamlingen av hormoner i avloppsvatten kan orsaka reproduktionsstörningar på fisk som lever i närheten av avloppsvattenutsläpp.

Avfall och föroreningar

Plast- och mikroplastpartiklar förekommer i alla vattendrag över hela vår planet och uppskattningsvis 13 miljoner ton skräp hamnar i världshaven varje år, varav största delen är av plast.