Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbart nyttjande av våra naturresurser och att minska förlusten av biologisk mångfald är avgörande för allt levande på jorden och för vår framtida välfärd.

Globala målet ekosystem och biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden, allt levande som genom årtusenden har utvecklats på vårt fantastiska jordklot, samverkar och bildar en väv av ekologiska samband. Att tillgodose människans behov av livsmedel, energi, vatten och mineraler utan att skada den här balansen är en avgörande fråga för en hållbar utveckling.

Ökad motståndskraft i ekosystemen

Den biologiska mångfalden behövs för att det ska finnas en motståndskraft i ekosystemen. Ekosystemtjänster är de funktioner som ekosystemen bidrar med och som på något sätt gynnar människan. Det kan till exempel vara pollinerande insekter, vattenrening, naturlig skadedjursbekämpning, växter som tar upp luftföroreningar och mikroorganismer som ger oss en bördig jord. Funktioner som vi är beroende av för vår överlevnad. Många av dessa är omöjliga att ersätta med tekniska lösningar och måste därför värnas.

Hot mot den biologiska mångfalden

Det finns många hot mot den biologiska mångfalden som till exempel att arternas livsmiljö förändras. Människan påverkar djur och växter med utsläpp av föroreningar, ohållbar jakt eller fiske, samt att vi sprider invasiva arter där de inte hör hemma.

Vårt sätt att leva och vår konsumtion påverkar den biologiska mångfalden på olika sätt genom storskalig livsmedelsproduktion, gruvdrift, energiproduktion, tillverkningsindustri samt inte minst avfallshanteringen. Ju mer vi producerar och konsumerar, desto mer påverkas allt levande omkring oss. Till konsumtionen hör också resande och turismen.

Svenska ArtDatabanken

Det finns ingen heltäckande övervakning av den biologiska mångfalden i Sverige eller någon annanstans i världen, men tack vare Svenska ArtDatabanken vid SLU är den svenska biologiska mångfalden relativt väl känd. Vart femte år bedöms tillståndet för Sveriges växter, djur och svampar i den så kallade rödlistan som tas fram av ArtDatabanken genom ett stort samarbete med många olika artexperter.

Mer information

Läs mer om mål 15 på Globala målen och om situationen för biologisk mångfald i Sverige på Naturvårdsverket och ArtDatabanken.