Mål 7: Hållbar energi för alla

Alla ska ha tillgång till tillförlitlig och förnybar energi till en överkomlig kostnad. Det är en förutsättning för en hållbar utveckling och för att möta många av de utmaningar som världen står inför, inte minst klimatpåverkan. När vi ser energi som en resurs och använder den effektivt kan tillgången till el och energitjänster säkerställas utan ökad resursförbrukning.

Globala mål logotyp nr 7, Hållbar Energi för alla

Sverige har god tillgång till förnybar energi, men all produktion av energi medför en viss miljö- och klimatpåverkan. Energianvändningen ska vara effektiv, leda till minskat beroende av fossila bränslen och fördelas så att kapaciteten i nätet räcker till för all viktig verksamhet. Den stora utmaningen för att klara klimatkrisen är att ställa om transportsektorn och industrisektorn till förnybara bränslen. En annan utmaning är att anpassa energisystemet till en varierande energiproduktion från sol och vind.

I Vaxholm finns en 100 % förnybar fjärrvärme som producerad med biobränslen på Kullön. Intresset för solel ökar hos fastighetsägarna vilket ger en småskalig energiproduktion oberoende av långa ledningar och stora elproducenter. I energiplanen finns mål för kommunens arbete med energifrågor.

Mera solenergi och vindkraft

Solkraft och vindkraft står än så länge för en ganska liten del av Sveriges elproduktion. Intresset för småskalig energiproduktion med solceller ökar snabbt. Det finns ockå planer på nya storskaliga vindkraftsparker i landet.

I Stockholmsregionen har vi brist på effekt i elnätet. Förutom den totala elförbrukningen behöver förbrukningen över dygnet fördelas bättre.

Mer information

Läs mer om mål 7 på Globala målen och om situationen i Sverige på Energimyndigheten.