Energiplan

Energifrågor är en väsentlig del i hållbarhetsarbetet och en stor del av omställningen till ett hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan. Energiplanen visar inriktningen för Vaxholm stad samt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Globala mål logotyp nr 7, Hållbar Energi för alla

Energi är en resurs som vi behöver använda på ett effektivt sätt. Sverige har som mål att all elproduktion ska vara förnybar. Men även om vi har tillgång till förnybar, grön el så medför all energiproduktion en miljöpåverkan. Elanvändningen ökar, bland annat till laddbara fordon och transportsektorn men också för att vi har mera elektronisk utrustning på jobbet och hemma.

Den elbrist som vi pratar om är egentligen en brist på kapacitet i elnäten. Särskilt i Stockholmsregionen, men också i andra delar av landet räcker inte elnätet till. Det pågår en utbyggnad av nätet, men det kommer att ta tid.

Sverige följder uppsatta EU-mål, vilket har omsatts till en klimat - och energistrategi i Stockholmsregionen. Kommunens energiplan ligger i linje med de nationella målen.

En energiplan ska enligt lag främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Vaxholms stads energiplan 2021-2030 (pdf) Pdf, 1.2 MB. antogs av kommunfullmäktige 2021-06-14.

Energiplanen redogör för nuläget i stadens geografiska område samt för den kommunala verksamheten med avseende på fastigheter, transporter och utsläpp. Mål, handlingsplan och nyckeltal ska stödja omställningen inom energisektorn.