Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för omställningen. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete.

Globala målet anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.

Mer än hälften har osäkra anställningar

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.

Den svenska arbetsmarknaden

En undersökning från 2017 visar att av de drygt fem miljoner sysselsatta personerna i Sverige är närmare tre av fyra nöjda med arbetet i stort. Drygt 70 procent har i hög grad ett intressant och stimulerande arbete.

Undersökningen visar också att den svenska arbetsmarknaden är fortsatt könssegregerad. Många kvinnor har yrken där de ofta kommer i kontakt med andra människor och arbetar i stor utsträckning inom branschgrupperna vård och omsorg och utbildning. En stor andel män arbetar i yrken där olika maskiner används och många män arbetar inom branschgrupper som tillverkning, byggverksamhet och utvinning av mineraler. Var och hur kvinnor och män arbetar påverkar också vilka risker de utsätts för i sin arbetsmiljö och deras upplevelser av sin arbetsmiljö.

Mer information

Läs mer om mål 8 på Globala målen och om situationen i Sverige.