Anmälan

Även om en åtgärd inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan och invänta ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Här finns information om anmälanspliktiga åtgärder.

Nedan följer grundläggande information om de åtgärder som räknas som attefallsåtgärder.

Attefallshus

Attefallshus får ha en byggnadsarea på högst 30 m2 med taknockshöjd som är högst
4,0 meter. Attefallshuset ska vara fristående och måste placeras inom omedelbar närhet till en- och tvåbostadshuset. På Boverkets hemsida finns information om vad som menas med omedelbar närhet till bostadshuset.

Attefallshuset ska placeras minst 4,5 meter från totmgräns. Placeras attefallshuset närmare tomtgräns eller fastighetsgräns än 4,5 meter så behöver du berörda grannars medgivande. Det är den som bygger som ser till att medgivande finns och skickas in med anmälan. Ibland går det inte att placera attefallshuset närmare än 4,5 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna medgivande. Det gäller till exempel när byggnaden placeras närmare gräns inom detaljplan för allmän plats, natur, park, väg eller gata. Då kan inte startbesked ges för byggnaden. Information om när grannar inte kan lämna medgivande hittar du på Boverket.

Flera attefallshus på samma tomt

Om flera attefallshus byggs på samma tomt så får den sammanlagda byggnadsarean för alla attefallshusen på tomten vara högst 30 m2. Det betyder att om du vill bygga fler attefallshus och det redan finns ett attefallshus på tomten som är 20 m2 så finns det då bara möjlighet att uppföra ett till attefallshus med en byggnadsarea om 10 m2.

Bygga till attefallshus

Finns det redan ett attefallshus på tomten som är mindre än 30 kvm så fnns möjlighet att kunna bygga till attefallshuset så att det blir högst 30 m2. Vill du bygga till ett attefallshus som är mindre än 30 m2 så kräver tillbyggnaden anmälan och startbesked innan du kan börja bygga.

Krav på tillgänglighet och användarhet

Tänk på att Attefallshus som används som komplementbostadshus för permanentboende behöver uppfylla krav på tillgänglighet och användbarhet.

Hur krav på tillgänglighet och användbarhet uppfylls redovisar du på de ritningar som du skickar in med anmälan. Ta gärna hjälp av ritningsexempel och Bygglovalliansens folder om krav på tillgänglighet och användbarhet när du förbereder din anmälan för komplementbostadshus.

Mer information om attefallshus hittar du på Boverketlänk till annan webbplats.

Vatten och avlopp för attefallshus

Det finns speciella regler gällande komplementbostad med inkoppling till kommunalt vatten och avlopp. Mer information om detta hittar du hos Roslagsvattenlänk till annan webbplats.

Tillbyggnad 15 kvadratmeter bruttoarea

Med tillbyggnad menas åtgärder som syftar till att öka en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Det kan vara uppåt, nedåt eller åt sidan.

Bruttoarean kan något förenklat beskrivas som ytan i varje plan inklusive ytterväggarna. En tillbyggnad i ett plan med yttermåtten 3 x 5 meter som ger 15 kvadratmeter bruttoarea blir dubbelt så stor om den utförs i två plan och kan då inte utföras enligt dessa regler. Tillbyggnaden behöver inte följa detaljplanen.

Ytterligare bostad

Möjligheten att få inreda ytterligare en bostad gäller bara om du har ett enbostadshus eller fritidshus. Tvåbostadshus eller komplementbostadshus omfattas däremot inte av förenklingen. Den nya bostaden behöver inte följa detaljplanen.

Yttre ändringar kräver fortfarande bygglov, till exempel nya dörrar eller fönster.

Takkupor

På en- eller tvåbostadshus, som saknar takkupor, får du bygga högst två kupor. Om bostadshuset redan har en takkupa får du bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Fortsatt krav på bygglov

I följande situationer ställs fortfarande krav på bygglov:

  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område.
  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör en värdefull miljö.

Kulturhistorisk byggnad eller miljö?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs däremot fortfarande krav på bygglov. Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra, men kontakta gärna Bygglov- och GIS-enheten innan du gör en anmälan.

När det gäller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har stadsbyggnadsförvaltningen sammanställt en karta, utifrån boverkets vägledning, där startbesked inte kan ges.

Mer information

Vid ändring av ...

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt är en anmälanspliktig åtgärd enligt plan- och byggförordning (2011:338). På tomt omfattar anmälningsplikten installation eller väsentlig ändring av VA-ledningar fram till förbindelsepunkt eller avloppsanläggningar som minireningsverk, infiltrations-, markbäddar, slutna tankar med mera. I byggnader omfattar anmälningsplikten installation av vatten och avlopp i en byggnad som inte har vatten och avlopp anslutet sedan tidigare.

Förutom anmälan och en kontrollplan behövs en karta som visar fastigheten med gränser, befintliga byggnader och planerad vatten- och avloppsledning från anslutningspunkt eller avloppsanläggning till den byggnad som ska anslutas. För kommunal anslutning kan VA-anslutningskarta från Roslagsvatten AB användas. Det går också bra att använda Vaxholmskartanlänk till annan webbplats.

Ska fastigheten anslutas till kommunala VA-ledningar ska det också anmälas till Roslagsvatten AB och utföras enligt deras anvisningar.

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis, kakelugn, vedeldad bastu och/eller skorsten/rökkanal, ska du göra en anmälan till bygglov- och GIS-enheten. Det gäller också om du installerar en braskasett eller spisinsats i din befintliga öppna spis.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren (sotaren) redan i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.

Innan arbetet får påbörjas, måste du ha fått ett startbesked.

Innan eldning

Eldstaden och rökkanal ska godkännas av skorstensfejarmästaren innan eldning får ske. Vid besiktningen kontrolleras att eldstaden och rökkanalen installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Även takskyddsanordningar som till exempel takstege, glidskydd för lös markstege med mera, kontrolleras så att de uppfyller kraven.

Slutbesked

Slutbesked i ärendet utfärdas så snart samtliga krav på handlingar, i beslutet om startbesked, uppfyllts och har lämnats in.

Eldning och grannarna

Vedrök innehåller ämnen som kan vara hälsoskadliga i höga halter. Problem uppstår framförallt i två situationer, i områden med tät bebyggelse och i områden med stora höjdskillnader.

Den som eldar ansvarar för att röken inte besvärar grannarna. Uppstår ändå problem kan miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägga om begränsningar och förbud.

Mer information

När en ändring innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt ska detta anmälas. Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden är anmälanspliktigt. Detsamma gäller för installation eller väsentlig ändring av hiss.

För rivning, av byggnad eller del av byggnad krävs anmälan om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. För komplementbyggnader och bygglovsbefriade byggnader behövs ingen anmälan. Viktigt är dock att komma ihåg att det inom detaljplanerat område krävs rivningslov.

En anmälan ska göras innan man påbörjar underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.

Innehåll

Kontaktinformation

E-post: bygglov@vaxholm.se