Avgifter och taxor

Här finner du information om, samt exempel på, de avgifter som tas ut i samband med handläggning och beslut i ärenden som hanteras inom stadsbyggnadsnämnden.

Avgift tas ut i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens.

Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige.

I beslutet finns information som visar vad avgiften kommer att bli. Avgiften faktureras sedan separat. Avgifter för framtagande av kartprodukter, utstakning och lägeskontroll ingår inte i avgiften men däremot ingår till exempel ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett arbetsplatsbesök, ett slutsamråd samt ett slutbesked (i de fall något av dessa är aktuella) i avgiften som tas ut efter beslut. Detta betyder att vissa avgifter tas ut i förskott. I beslutad taxa framgår vad som gäller för avgifter som ej kommit att utnyttjas. Läs mer på sidan Avgifter och taxor, kartprodukter och mätuppdrag.

Övriga avgifter

Planavgift
I samband med beslut om bygglov tas även en planavgift ut inom vissa områden med detaljplan. Information om vilka detaljplaner som omfattas av planavgift finns i taxan och i detaljplanens plan- och genomförandebeskrivning.

Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp
Anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, eller ytterligare lägenhetsavgift hanteras av Roslagsvatten AB.

Telefonnummer: 08-540 83 500.

Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump och borrad brunn
Tillstånd för enskild vatten- och avloppsanläggning, värmepump och borrad brunn hanteras av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Telefonnummer: 08-578 66 300
E-post: miljokontoret@srmh.se

Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor
Sotning, tillstånd för brandfarliga och explosiva varor hanteras av Storstockholms brandförsvar.

Telefonnummer: 08-454 87 00
E-post: registrator@ssbf.brand.se