Bygglov och andra lov

Har du planer på att bygga nytt, flytta eller ändra en byggnad så behöver du oftast bygglov. Här hittar du information om olika åtgärder som kräver bygglov samt vad som gäller för mark- och rivningslov.

Har du planer på att bygga nytt eller flytta en befintlig byggnad till en annan plats så behöver du oftast bygglov. Innan du skickar in ansökan om bygglov behöver du ta reda på vad som gäller för fastigheten du planerar att bygga på. Ligger fastigheten inom detaljplan så är det detaljplanen som reglerar vad som får byggas och var på fastigheten. I detaljplanen hittar du uppgifter om hur stor byggrätten är, hur hög byggnaden får vara, vilket typ av byggnad som får uppföras och var den får placeras. Ligger fastigheten utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas. En prövning utanför detaljplan är oftast mer omfattande eftersom åtgärden då inte har utretts i en detaljplan.

Ligger fastigheten inom ett område med pågående planarbete så kan stadsbyggnadsnämnden i vissa fall besluta om anstånd med att avgöra ett ärende tills detaljplan har antagits av kommunfullmäktige. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov kom in till stadsbyggnadsnämnden ska ansökningen avgöras utan dröjsmål. Mer om anståndsprövning inom pågående planarbete hittar du på Boverketlänk till annan webbplats.

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. För att få uppföra en byggnad inom strandskyddat område behöver du både strandskyddsdispens och bygglov och startbesked.

Ligger fastigheten inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på till exempel utformning och placering av en byggnad.

I inventeringarna för kulturmiljö kan du söka information om fastigheten eller byggnaden ligger inom kulturmiljö. Inventeringarna hittar du på sidan Kulturhistoriska inventeringar.

Det finns vissa undantag när en byggnad inte kräver lov. Information om när en byggnad inte kräver lov hittar du under bygglovsbefriade åtgärder som till exempel friggebodar och attefallshus.

Mer information

Planerar du att bygga till en byggnad så behöver du oftast bygglov. En tillbyggnad innebär att en befintlig byggnad byggs till så att byggnadens volym blir större.

Innan du skickar in ansökan om bygglov för en tillbyggnad behöver du ta reda på vad som gäller för fastigheten där du planerar att bygga till. För att ta reda på om det finns byggrätt kvar så kan du till exempel mäta upp byggnaden som du vill bygga till för att se om dina byggplaner stämmer överens med detaljplan. Finns det tidigare bygglov så innehåller oftast bygglovet uppgifter om byggnadsareor för byggnaderna som kan vara till hjälp när du mäter upp byggnaden. Byggnadsarean mäts utifrån utsida fasad och utsida stolpar vid altan med tak. Gäller det äldre byggnader så är de oftast inte inmätta i kartor utan inritade utifrån flygfoton.

Detaljplanen innehåller även bestämmelser som reglerar hur hög byggnaden får vara och hur nära fastighetsgränserna den får placeras.

Ligger fastigheten utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas. På Boverketslänk till annan webbplats hemsida hittar du mer information om bygglov utanför detaljplan.

Ligger fastigheten inom ett område med pågående planarbete så kan stadsbyggnadsnämnden i vissa fall besluta om anstånd med att avgöra ett ärende tills detaljplan har antagits av kommunfullmäktige. Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov kom in till stadsbyggnadsnämnden ska ansökningen avgöras utan dröjsmål. Mer om anståndsprövning inom pågående planarbete hittar du på Boverketlänk till annan webbplats.

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så behöver du oftast dispens från strandskyddet för att bygga. Om tillbygganden kräver dispens från strandskyddet så behöver du både strandskyddsdispens, bygglov och startbesked för att få bygga.

Ligger fastigheten inom kulturmiljö ställs oftast högre krav på till exempel utformning och placering av en byggnad.

I inventeringarna för kulturmiljö kan du söka information om fastigheten eller byggnaden ligger inom kulturmiljö. Inventeringarna hittar du på sidan Kulturhistoriska inventeringar.

Stockholms stadsmuseumslänk till annan webbplats hemsida finns tips och råd som kan vara till hjälp om du funderar på att bygga till. Där beskrivs byggnadens olika delar, historik och vad man ska tänka på när man renoverar eller bygger om.

Det finns vissa undantag när en byggnad inte kräver lov. Information om när en byggnad inte kräver lov hittar du på sidan Bygglovsbefriade åtgärder.

Mer information

Brygga

För att anlägga brygga för en enskild fastighets behov behövs inget bygglov, men för en brygga behövs i de flesta fall dispens från strandskyddsbestämmelserna. Läs mer på sidan Strandskydd.

Sjöbod

För att bygga en sjöbod/sjöstuga behövs bygglov och ofta dispens från strandskyddsbestämmelserna. Inom planlagt område (stadsplan, byggnadsplan eller detaljplan) kan strandskyddet vara upphävt och då behövs ingen strandskyddsdispens.

Även ändring av en befintlig sjöbod kan kräva bygglov som till exempel att bygga till, ändra fasad eller inreda med hygienrum. Läs mer om att inreda en sjöbod under fliken Ändrad användning.

Vad avgör om strandskyddsdispens för sjöbod/sjöstuga kan ges?

 • Byggnaden inte avhåller allmänheten från att röra sig på vattenområdet utanför, till exempel kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare. Med detta menas att ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridzon på grund av bryggan.
 • Platsen sedan tidigare är lagligt ianspråktagen som tomt, så att allemansrätten är utsläckt. Ianspråktagen tomt brukar oftast vara det som är typisk för en trädgård bland annat uteplats, gräsmatta, planteringar och staket.

Småbåtshamn

Att anlägga en småbåtshamn eller brygga som ingår i en småbåtshamn är bygglovspliktigt, en småbåtshamn kan kräva både bygglov och strandskyddsdispens.

Mer information

Bygglov kan krävas för att ändra användningen av en byggnad om ändringen är ett väsentligt annat ändamål. Lov kan också krävas om bara en del av en byggnad planeras att ändras. Det kan t.ex vara att en del av en byggnad som tidigare har använts som kontor ändras till bostad.

Ligger byggnaden inom detaljplan så är det detaljplanen som styr vilken använding byggnaden får ha. Ligger byggnaden utanför område med detaljplan så görs en prövning om den nya användningen är lämplig på den platsen.

Enligt rättspraxis kan bygglov krävas för att till exempel inreda ett hygienrum i en sjöbod, ändra från garage till lager, inrätta en caférörelse i en villabyggnad.

Att börja använda ett fritidshus som helårsbostad kräver inte bygglov.

Även om den ändrade användningen inte kräver lov så kan ändringar som görs i samband med en ändrad användning kräva bygglov eller anmälan. Det kan till exempel vara om fasaden ändras med upptagning av nya fönster och dörrar eller att planlösningen ändras avsevärt eller om ändringen påverkar bärande kosntruktion och brandsäkerhet.

Exempel på vilka åtgärder som kräver anmälan hittar du på sidan Anmälan.

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan ändringen kräva dispens från strandskyddet. Läs mer på sidan Strandskydd.

Mer information

Om du vill göra en fasadändring kan det krävas bygglov. Exempel på fasadändringar är att byta färg, byta fasadbeklädnad eller byta tak. Även andra ändringar som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan kräva bygglov.

Om din fastighet ligger inom detaljplan eller inom ett kulturmiljöområde är det lovpliktigt att måla om en byggnad i en helt ny kulör, till exempel från vitt till rött.

Detaljplanen kan ha bestämmelser om vilka fasadmaterial och kulörer som får användas.

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från lovplikten. Det gäller till exempel om du ska byta färg på fasader eller tak som vetter mot en kringbyggd gård.

Ligger byggnaden inom kulturmiljö så gäller inte undantagen för lovplikt och då behöver du ansöka om lov om för att ändra fasaden om ändringen är en väsentlig ändring.

I inventeringarna för kulturmiljö kan du söka information om fastigheten eller byggnaden som du planerar att ändra fasad på till ligger inom kulturmiljö. Inventeringarna hittar du på sidan Kulturhistoriska inventeringar.

Stockholms stadsmuseumslänk till annan webbplats hemsida finns tips och råd som kan vara till hjälp om du funderar på att ändra en byggnad. Där beskrivs byggnadens olika delar, historik och vad man ska tänka på när man renoverar eller bygger om.

Ligger fastigheten inom ett område med strandskydd så kan du behöva dispens från strandskyddet för att ändra byggnaden. Mer information om strandskydd hittar du på sidan Strandskydd.

Mer information om vad som menas med väsentlig ändring hittar du på Boverketslänk till annan webbplats hemsida.

Även om en fasadändring inte kräver bygglov så kan ändringen kräva anmälan. Information om när en fasadändring kräver anmälan hittar du på sidan Anmälan.

Mer information

Har du planer på att riva för att sen bygga nytt? Vanligast är att ansökan om rivningslov skickas in samtidigt med ansökan om bygglov för nybyggnad. På så sätt visar du hur det är tänkt att den rivna byggnaden ska ersättas.

Inom detaljplanelagt område krävs alltid ett rivningslov, vare sig det är hela eller bara en del av byggnaden som ska rivas. Rivningslov behövs normalt inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Detaljplanen kan ha skyddsbestämmelse som till exempel innebär att en byggnad har ett högt kulturhistoriskt värde och att byggnaden omfattas av rivningsförbud.

Även om en byggnad inte finns utpekad i en detaljplan med skyddsbestämmelse så kan kommunen i vissa fall avslå begäran om rivningslov om byggnaden har ett högt kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Mer information om rivningslov hittar du på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Utanför områden med detaljplan, krävs oftast en anmälan för rivning av byggnader. För komplementbyggnader till småhus behöver ingen anmälan göras.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov eller anmälan på den gamla platsen samt bygglov på den nya platsen.

Den som är byggherre ansvarar för att bygg- och rivningsavfall omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Dessa krav uppfylls bäst genom att en inventering görs, en kontrollplan för rivningsarbetena med redovisning hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Mer information

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan. På Boverketslänk till annan webbplats hemsida hittar du exempel på vad som är en skylt.

Det finns undantag för när en skylt inte kräver bygglov. Du hittar information om när skyltar inte kräver bygglov under bygglovsbefriade åtgärder.

I vissa detaljplaner kan det finnas bestämmelser som berör skyltar och även om skylt kanske inte kräver bygglov får den inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Du hittar detaljplaner på sidan Gällande detaljplanerlänk till annan webbplats. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan. Vid oklarheter rekommenderar vi att kontakt tas med Bygglov- och GIS-enheten.

Ljusanordningar

För ljusanordningar gäller att inom område som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en sådan anordning om:

 • den avsedda användningen av anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen, eller
 • anordningen placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan.

Ljusanordningar som inte kräver bygglov får inte strida mot den detaljplan som gäller för området. Information om vad som gäller i områden utan detaljplan finns längst ned på sidan.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område så gäller inte undantag för bygglov.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

När det gäller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har bygglovs- och GIS-enheten sammanställt en karta.

Om området inte har detaljplan?

Utom detaljplan kan du behöva tillstånd enligt lagen om gaturenhållning och skyltning eller enligt väglagen. I dessa fall är Länsstyrelsen tillståndsmyndighet du ska vända dig med frågor och/eller ansöka

Mer information

Det kan krävas bygglov för etablering av byggbodar. Bygglov kan också krävas för uppställning av container om containern till exempel ska användas som byggnad eller upplag. Definitionen för vad som är en byggnad eller ett byggnadsverk finns i Plan- och bygglagen.

Undantag från krav på bygglov finns för container inom industriområden. Information om när en container inte kräver bygglov hittar du på sidan bygglovsbefriade åtgärder.

Detaljplaner kan ha bestämmelse för utökad lovplikt och om en sådan bestämmelse finns så kräver containern bygglov.

Mer information

För murar och plank krävs oftast bygglov. Men en mur menas en konstruktion som uppförs med till exempel stenar, tegel, betong, trä eller något annat material. Muren kan vara fristående eller ha en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Med plank menas en fristående vägg som oftast är högre än ett staket och ofta brukar byggas med träplankor eller plast eller något annat material.

Staket kräver normalt inte bygglov. Som en hjälp när du planerar att bygga mur, plank eller staket har stadsbyggnadsnämnden tagit fram policydokument. I dessa dokument hittar du information om utformning, lovplikt och när kommunen bedömer att det inte behövs bygglov.

I plan- och bygglagen finns undantag från bygglovskrav för mur och plank för att anordna en skyddad uteplats till en- och tvåbostadshus. Under bygglovsbefriade åtgärder hittar du information om när mur och plank inte kräver bygglov.

Detaljplan kan innehålla bestämmelse för att bygglov krävs för en skyddad uteplats. Om bestämmelse finns i detaljplan för skyddad uteplats så är inte mur eller plank vid uteplatsen bygglovsbefriad.

Mer information

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i planen, marklov för åtgärder som trädfällning, schaktning eller fyllning för att avsevärt förändra markens höjdläge inom kvartersmark eller mark för allmän plats.

Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Trädfällning och skogsplantering kan också behöva marklov om det finns bestämmelser om detta i detaljplanen.
För marklov gäller

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
  Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Om en obebyggd tomt ska bebyggas finns särskilda bestämmelser

 • Naturförutsättningarna ska så lång möjligt tas till vara.
 • Stora olägenheter och svårigheter för omgivningen och trafiken får inte uppkomma.
 • Det ska finnas en utfart där utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter lätt kan komma fram.
 • Det ska finnas utrymme för parkering, lastning och lossning.
 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnader och på annat sätt använda tomten. På allmän plats ska enkelt avhjälpta hinder alltid tas bort.
 • Risken för olycksfall ska begränsas.
 • Vid fritidshem, förskolor och skolor ska det finnas tillräcklig med fri yta.

Mer information

Förhandsbesked används mest inom områden utom detaljplan. Till exempel för att få veta om det går att stycka av en fastighet. Ett positivt förhandsbesked kan bifogas en ansökan till Lantmäteriet som då inte behöver inhämta kommunens medgivande. Kommunens översiktsplan kan ge vägledning hur man ställer sig till avstyckningar i områden utom detaljplan. Läs mer på sidan Översiktplanlänk till annan webbplats.

För åtgärder som kräver bygglov kan man söka förhandsbesked. En sådan ansökan kan oftast göras på enkla handlingar. I förhandsbeskedet behandlas i första hand frågan om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats. Syftet är att den som planerar ett bygge ska kunna undvika onödig projektering om möjligheterna att senare få bygglov är svårbedömda. Till exempel om förutsättningarna för att lösa vatten- och avlopp är oklara ska inte sökanden behöva upprätta alla de ritningar som krävs vid en bygglovansökan.

Förhandsbesked kan däremot inte prövas för till exempel ändrad användning eller för åtgärder som kräver mark- eller rivningslov.

Stadsbyggnadsnämnden är bunden av sitt beslut om förhandsbesked vid prövning av en bygglovansökan som görs inom två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Inom område med detaljplan är frågan om hur och var byggnader får uppföras reglerade och då är en ansökan om förhandsbesked ofta en onödig åtgärd. Inom område med detaljplan ska även tomtstorlekar vara reglerade och då prövas avstyckningar och fastighetsregleringar genom ansökan till lantmäteriet.

Mer information

Altan, uteplats

1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebar även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Möjligheten att bygga skärmtak utan lov kan inte användas i samband med att en ny byggnad ska byggas. Inte heller får skärmtaket utformas så det kan uppfattas som en tillbyggnad, d.v.s. att byggnadens volym ökar.

Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Viktigt att tänka på

För både altan, uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad strandskyddsbestämmelserna säger. Även om altanen uteplatsen eller skärmtaket får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare på isen. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon.

Mer information

Är du intresserad av att installera solceller på ditt hus eller på din fastighet? Nedan följer information om vad plan- och bygglagen säger och i vilka lägen du kan uppföra solceller utan bygglov.

Detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område krävs oftast ingen ansökan om bygglov för att sätta upp solceller på småhus.

För byggnader eller områden med bevarandevärde gäller det dock att ta hänsyn till varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Vad som gäller då kan du läsa nedan.

För fristående solceller krävs inget bygglov.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare och solcellspaneler kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Sedan augusti 2018 gäller ny lagstiftning. För de anläggningar som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Stadsbyggnadsnämnden fattade innan den nya lagstiftningen trädde i kraft beslut om riktlinjer för bygglovsbefrielse av solenergianläggningar på tak för småhus (pdf)länk till annan webbplats.

Varsamhet

I plan- och bygglagen finns det bestämmelser som handlar om varsamhet samt ett förbud mot förvanskning som är viktigt att beakta när det gäller solceller. Kravet på varsamhet betyder att man inte får göra åtgärder som inte är varsamma mot byggnadens karaktärsdrag. Detta gäller för alla byggnader men vad som är karaktärsdrag skiljer sig från byggnad till byggnad. Om en byggnads karaktärsdrag är total symmetri ska alltså åtgärden inte göra så att symmetrin förstörs. Ett annat exempel kan vara en byggnad med fin snickarglädje som då inte ska döljas eller tas bort.

Att varsamhet ska iakttas betyder dock inget generellt förbud mot att sätta upp solceller.

Förbudet mot förvanskning är precis vad det låter som – ett förbud mot att förvanska en byggnad. Det gäller för byggnader som är särskilt värdefulla ur till exempel kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Dessutom gäller det för bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Det innebär att din byggnad inte behöver vara klassad som värdefull men området som byggnaden ligger i är det. Om din byggnad, eller området den ligger i, är särskilt värdefullt kan det innebära att du inte får sätta upp solceller.

Utanför detaljplanerat område

Om byggnaden som du avser sätta solceller på ligger utanför detaljplan så gäller inte kravet för bygglov för väsentliga ändringar men varsamhetskraven och förbudet mot förvanskning gäller fortsatt. Helt fristående solceller kräver inte bygglov men kan vara olämpliga eller otillåtna att sätta upp på vissa ställen, t.ex. om de förhindrar fri sikt vid en korsning eller placeras inom område där det råder strandskydd.

Rådgivning

Det kan vara svårt att själv avgöra vad en väsentlig ändring innebär för en specifik byggnad eller vad varsamhet och förvanskning betyder. Vi finns här för att ge rådgivninglänk till annan webbplats och vår rekommendation är att du alltid kontaktar oss för att få hjälp och vägledning i frågan.

Solkartan

För att hjälpa Vaxholms stads invånare att få fakta om lämpligheten i att installera solceller på vissa byggnader ur ett rent ekonomi- och miljöperspektiv har energi- och klimatrådgivningen tagit fram en solkartalänk till annan webbplats där det går att se hur mycket solinstrålning olika byggnaders tak har. Där kan du se hur det ser ut för just din byggnad.

Mer information

Viktig information

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om en policy för anståndsförklaring av ansökningar om bygglov. Policyn innebär att stadsbyggnadsnämnden i vissa fall kan besluta om anstånd med att avgöra ärendet till dess att detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige.

Om detaljplanen inte har antagits inom två år från det att ansökningen om lov inkom till stadsbyggnadsnämnden ska ansökan avgöra utan dröjsmål. I policyn finns uppgifter om vilka bedömningskriterier som tillämpas vid anståndsförklaring.

Mer information:

Länsstyrelsen har på begäran av Trafikverket beslutat om bebyggelsefritt avstånd av 30 respektive 50 meter utmed vissa allmänna vägar.

Mer information:

 • Byggnadsförbud utmed allmänna vägar, länsstyrelsen (pdf)
 • Beslutskarta (pdf)

Om fastigheten du söker bygglov för ligger på låglänt mark kan detta påverka beslutet. Stadsbyggnadsnämndens grundläggningspolicy är från och med 2016-01-01 ersatt med Länstyrelsen i Stockholms rekommendationer för byggande vid Östersjön (pdf).länk till annan webbplats

Länsstyrelsens rekommendationer innebär en sänkning med 0,24 meter jämfört med tidigare policy förutsatt att det dränerande lagret har höjden 0,1 meter (2,79 + 0,1 – 2,65 = 0,24).

Mer information:

 • Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (Pdf)

En byggnad ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Fritidshus med högst två bostäder är undantagna. Arbetslokaler är också undantagna om det är obefogat med hänsyn till verksamhetens art att göra lokalerna tillgängliga och användbara. Detsamma gäller om en byggnad ändras eller flyttas, beroende av hur stor åtgärden är, byggnadens standard och i vilket syfte den ändras.

Tomter avsedda för bebyggelse ska också vara tillgängliga och användbara om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt.