Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en och två- bostadshus.. Här finns information om vad som gäller för bygglovsbefriade åtgärder.

För balkong gäller följande.. osv. Burspråk osv.

Information om vad som gäller för attefallsåtgärder hittar du på sidan Attefallsåtgärder.

Mer information

Altan, uteplats

1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebar även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du bygga skärmtak utan bygglov över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Möjligheten att bygga skärmtak utan lov kan inte användas i samband med att en ny byggnad ska byggas. Inte heller får skärmtaket utformas så det kan uppfattas som en tillbyggnad, d.v.s. att byggnadens volym ökar.

Taket får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs godkänner det. Godkännandet bör i sådant fall vara skriftligt.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Viktigt att tänka på

För både altan, uteplats och skärmtak behöver man ha koll på vad strandskyddsbestämmelserna säger. Även om altanen uteplatsen eller skärmtaket får byggas utan bygglov kan den vara förbjuden enligt strandskyddsbestämmelserna. Till exempel om altanen avhåller allmänheten att röra sig på grönområde eller vattenområdet utanför tomten. Med allmänheten menas exempelvis vandrare, bärplockare, kajakpaddlare, skridskoåkare eller vintervandrare på isen. Ingen ska behöva ta en omväg för man känner att man inkräktar på någons hemfridszon.

Mer information

För att bygga pool behöver du inget bygglov. Murar, plank, altaner och poolskydd kan dock kräva bygglov. Strandskyddsdispens kan krävas inom strandskyddsområde.

Om din fastighet ligger inom detaljplan kan du behöva marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Marklov behövs enligt praxis om markens nivåer ändras 0,5 meter eller mer.

Roslagsvattenlänk till annan webbplats informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontorlänk till annan webbplats informerar om vad du ska tänka på när du fyller din pool och när den ska tömmas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats informerar om barn och vattensäkerhet.

För uppställning av fritidsbåt ..

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i Plan- och Bygglagen (PBL) som måste vara uppfyllda.

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov.

Någon möjlighet att bygga närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg, grönområde eller annan allmän platsmark finns inte även om ägaren, väghållaren etcetera godkänner en placering närmare gräns än 4,5 meter.

Friggeboden kan till exempel användas som:

 • förråd
 • garage
 • uthus
 • trädgårdsväxthus
 • gäststuga
 • bastu
 • båthus

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta Bygglov- och GIS-enheten för mer information.

Mer information

Det kan krävas bygglov för uppställning av byggbodar (arbetsbodar).

Detaljplaner kan ha bestämmelse för utökad lovplikt och om en sådan bestämmelse finns så kräver containern bygglov.

Kontakta bygglov- och GIS-enheten via bygglov@vaxholm.se för att utreda om bygglov krävs för uppställning av byggbod.

Mer information om när byggbodar kräver bygglov hittar du under bygglov och andra lov och på Boverkets hemsida.

Mer information

Är du intresserad av att installera solceller på ditt hus eller på din fastighet? Nedan följer information om vad plan- och bygglagen säger och i vilka lägen du kan uppföra solceller utan bygglov.

Detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område krävs oftast ingen ansökan om bygglov för att sätta upp solceller på småhus.

För byggnader eller områden med bevarandevärde gäller det dock att ta hänsyn till varsamhetskrav och förvanskningsförbud. Vad som gäller då kan du läsa nedan.

För fristående solceller krävs inget bygglov.

Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar

Solfångare och solcellspaneler kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Sedan augusti 2018 gäller ny lagstiftning. För de anläggningar som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Stadsbyggnadsnämnden fattade innan den nya lagstiftningen trädde i kraft beslut om riktlinjer för bygglovsbefrielse av solenergianläggningar på tak för småhus (pdf)länk till annan webbplats.

Varsamhet

I plan- och bygglagen finns det bestämmelser som handlar om varsamhet samt ett förbud mot förvanskning som är viktigt att beakta när det gäller solceller. Kravet på varsamhet betyder att man inte får göra åtgärder som inte är varsamma mot byggnadens karaktärsdrag. Detta gäller för alla byggnader men vad som är karaktärsdrag skiljer sig från byggnad till byggnad. Om en byggnads karaktärsdrag är total symmetri ska alltså åtgärden inte göra så att symmetrin förstörs. Ett annat exempel kan vara en byggnad med fin snickarglädje som då inte ska döljas eller tas bort.

Att varsamhet ska iakttas betyder dock inget generellt förbud mot att sätta upp solceller.

Förbudet mot förvanskning är precis vad det låter som – ett förbud mot att förvanska en byggnad. Det gäller för byggnader som är särskilt värdefulla ur till exempel kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt. Dessutom gäller det för bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Det innebär att din byggnad inte behöver vara klassad som värdefull men området som byggnaden ligger i är det. Om din byggnad, eller området den ligger i, är särskilt värdefullt kan det innebära att du inte får sätta upp solceller.

Utanför detaljplanerat område

Om byggnaden som du avser sätta solceller på ligger utanför detaljplan så gäller inte kravet för bygglov för väsentliga ändringar men varsamhetskraven och förbudet mot förvanskning gäller fortsatt. Helt fristående solceller kräver inte bygglov men kan vara olämpliga eller otillåtna att sätta upp på vissa ställen, t.ex. om de förhindrar fri sikt vid en korsning eller placeras inom område där det råder strandskydd.

Rådgivning

Det kan vara svårt att själv avgöra vad en väsentlig ändring innebär för en specifik byggnad eller vad varsamhet och förvanskning betyder. Vi finns här för att ge rådgivninglänk till annan webbplats och vår rekommendation är att du alltid kontaktar oss för att få hjälp och vägledning i frågan.

Solkartan

För att hjälpa Vaxholms stads invånare att få fakta om lämpligheten i att installera solceller på vissa byggnader ur ett rent ekonomi- och miljöperspektiv har energi- och klimatrådgivningen tagit fram en solkartalänk till annan webbplats där det går att se hur mycket solinstrålning olika byggnaders tak har. Där kan du se hur det ser ut för just din byggnad.

Mer information

I vissa fall krävs det inte bygglov för skyltar. Vilka skyltar som är undantagna från krav på bygglov regleras i Plan- och bygglagen. Exempel på skyltar som inte kräver lov är:

 • En skylt vars area är högst 1,0 m2,
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor,
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2,
  en skylt inomhus,
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning,
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
  ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen, och ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Undantagen från lovplikt gäller inte om skylten/tavlan placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kulturhistorisk byggnad eller bebyggelseområde?

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra. En byggnad eller fastighet behöver inte vara utpekad i förväg som särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt utan kan ändå ha sådana värden att bygglov krävs. 

När det gäller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har bygglovs- och GIS-enheten sammanställt en karta. Inom markerat område krävs bygglov för att sätta upp en skylt mindre än 1 m2 samt orienteringstavla mindre än 2 m2.

Om området inte har detaljplan?

Utom detaljplan kan du behöva tillstånd enligt lagen om gaturenhållning och skyltning eller enligt väglagen. I dessa fall är Länsstyrelsen tillståndsmyndighet du ska vända dig med frågor och/eller ansöka

Mer information

Undantag från krav på bygglov finns för container inom industriområden. Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en container ska vara undantagen från bygglov regleras i Plan- och bygglagen.

Kriterier som ska vara uppfyllda är att den ska vara av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Det kan krävas bygglov för uppställning av byggbodar (arbetsbodar).

Detaljplaner kan ha bestämmelse för utökad lovplikt och om en sådan bestämmelse finns så kräver containern bygglov.

Mer information

Ekonomibyggnad

Info om vad som gäller.

Viktig information

Om du vill placera en friggebod m.m närmare än 4,5 meter från tomtgräns behöver du grannes medgivande. Ger inte granne sitt medgivande så uppfyller inte byggnaden alla kriterier för friggebod och då blir byggnaden bygglovspliktig.

Här finns information om placering av byggnad som gränsar mot gata eller allmän plats. Placeras byggnaden närmare allmän plats, gata, natur eller park inom detaljplan så finns det ingen granne som kan lämna medgivande...