E-tjänster, ritningar och checklistor

Här hittar du länkar till e-tjänster som rör bygglov, anmälanspliktiga åtgärder, kart- och mätningsuppdrag. Du hittar även exempelritningar och checklistor för olika åtgärder.

Ritnignar ska vara fackmannamässiga. Att ritningar är fackmannamässiga innebär att de ska vara skalenliga, måttsatta, ritade med svarta linjer och svart text på vit bakgrund.Arkivbeständiga

Checklistor för bygglov och andra lov

I listan nedan har vi sammanställt checklistor för olika åtgärder. I checklistorna finns information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan.

 • Ansökan

För att ansöka om lov för en åtgärd kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen kan baseras på en enklare karta. Du kan använda Vaxholmskartanlänk till annan webbplats för att skapa en karta. Markera på situationsplan vilka fasader som berörs av inglasningen.

Mer information om kartor finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritning(ar), skala 1:100

Markera alla befintliga balkonger som berörs av inglasningen. Redovisa inglasningen av alla balkonger på alla fasader.

 • Planritning(ar), skala 1:100

Planritning(ar) som visar våningsplan med balkong. Redovisa planerad inglasning och utvändiga mått på balkongen mätt från utsida fasad.

 • Detaljritning(ar) i skala 1:20/1:50

Redovisa balkongens tekniska lösningar, arkitektoniska detaljer och infästningar i bärande konstruktion på föreslagen inglasning mm.

 • Förslag till kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan

 • Material- och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om tidsbegränsat bygglov för byggbodar, paviljonger, kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill söka bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan baserad på primärkarta, skala 1:500

Rita in och skraffera byggbodarna, paviljongerna på situationsplan. Måttsätt byggnaderna med utvändiga mått, mätt från utsida fasad och redovisa minst tre mått vinkelrätt från tomtgräns så att byggnadernas läge fixeras. Redovisa biluppställningsplatser och eventuella VA ledningar på situationsplan.

Primärkartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritning(ar), skala 1:100

Redovisa byggbodarnas, paviljongernas fasader med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns.

 • Planritning(ar), skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på byggbodarna, paviljongerna med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning.

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa sektioner på byggbodarna, paviljongerna med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

 • Avvecklingsplan

I avvecklingsplanen beskriver du syftet med byggbodarna, paviljongerna hur länge byggbodarna ska stå uppställda och hur byggbodarna, paviljongerna kommer att tas bort samt hur marken ska återställas.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplan finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan baserad på primärkarta, skala 1:500

Rita in och skraffera planerad mur/stödmur på sitautionsplan. Måttsätt mur/stödmur med utvändiga mått och redovisa minst tre mått vinkelrätt från tomtgräns så att murens läge fixeras. Ange plushöjder på mur/stödmur för övre kant (Ö.K). Redovisa eventuella slänter och ändrad marknivå, plushöjd.

Primärkartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Elevationer/fasadritningar, skala 1:100

Redovisa mur/stödmur på elevationer/fasadritningar med utvändiga mått.

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa stödmur på sektionsritning med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa var sektionen är tagen på situationsplan.

 • Material- och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan på primärkarta skala 1:500

Rita in och skraffera planerat plank på sitautionsplan. Måttsätt plank med utvändiga mått och redovisa minst tre mått vinkelrätt från tomtgräns så att plankets läge fixeras. Ange plushöjder för plankets övre kant (Ö.K). Redovisa eventuella slänter och ändrad marknivå, plushöjd.

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Elevationer/Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa plank på elevationer/fasadritningar med utvändiga mått.

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa plank på sektionsritning med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa var sektionen är tagen på situationsplan.

 • Material- och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan/anmälan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen kan baseras på en enklare karta till exempel Vaxholmskartan.

Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa befintlig byggnad och planerad ändring på alla berörda fasader. Förtydliga och beskriv planerad ändring med text på fasadritningarna. (Till exempel upptag av nya fönster och dörrar.)

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100

Redovisa sektionsritning för ny håltagning. Redovisa var sektionen är tagen på situationsplan.

 • Detaljritning i skala 1:20 eller 1:50

Redovisa arkitektoniska detaljer (Värdefulla byggnader)

 • Konstruktionsritningar i skala 1:50

Redovisa om ändringar görs i bärande konstruktion.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.


Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m.

Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa alla fasader på komplementbyggnaden med befintliga och blivande marklinjer till tomtgräns. Redovisa blivande byggnadshöjd från marknivå.

 • Planritningar, skala 1:100

Redovisa alla våningsplan på komplementbyggnaden med utvändiga mått, mätt från utsida fasad, så att arean kan räknas ut. Redovisa rumsanvändning.

 • Markplaneringsritning (Vid större markändringar inom fastigheten)

Redovisa utfart, slänter, eventuella stödmurar, hantering av dagvatten och ändring av marknivå m.m. Ta inte med höjdkurvor på markplanering.

 • Sektionsritning(ar) i skala 1:100

Redovisa sektioner på komplementbyggnaden med mått som visar rumshöjd, färdigt golv nivå och takvinkel. Redovisa var sektionen är tagen på planritning.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Material och kulörbeskrivning

Redovisa utvändiga material samt färgsättning med NCS - kod.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om rivningslov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Markera på situationsplanen byggnaden/byggnaderna som ska rivas.

Situationsplanen baseras på en Vaxholmskartan. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Foton

Foton på alla fasader på byggnaden eller byggnaderna som ska rivas.

 • Kontrollplan för rivning

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vad du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Markera på situationsplanen var skylten placeras eller vilken fasad som skylten sätts upp på.

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan och på primärkarta om skylten placeras på mark inom detaljplan. Primärkartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Redovisa skylt(ar) på alla berörda fasader eller fristående skyltar.

 • Fotomontage i färg

Fotomontage som visar berörda fasader med nya skylt(ar) eller fristående skyltar

 • Detaljritning i skala 1:50 eller lämplig skala

Redovisa kulör med NCS - kod, belysning och mått på skylten. Redovisa infästning i fasad, skyltens höjd mätt från marknivå/gata/trottoar till underkant på skylt.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en tomtkarta som du själv tar fram via vår karttjänst Vaxholmskartan.

 • Fasadritningar eller takplanritning, skala 1:100

På ritningarna ritar du in solcellernas placering redovisade med mått.

 • Detaljritning(ar) eller produktbeskrivning/produktblad

Redovisa infästningar i fasad eller på tak, utformning, material och färgsättning.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar i skala 1:100

Rita in tillbyggnaden och markera tillbyggnaden tydligt på alla fasader som berörs av ändringen. Redovisa utvändiga mått, byggnadshöjd och nockhöjd.

 • Planritningar i skala 1:100

Rita in och skraffera tillbyggnaden på planritningen och redovisa rumsanvändning. Redovisa utvändiga mått mätt från utsida fasad. Redovisa tillbyggnaden på alla berörda våningsplan. Vid större ändringar av en byggnad kan du även behöva redovisa hur krav på tillgänglighet klaras. Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

 • Sektionsritningar i skala 1:100

Skraffera tillbyggnaden och redovisa rumshöjd och plushöjd färdigt golv. Redovisa på planritningen var sektioner är tagna.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Åtagande kontrollansvarig

Kontrollansvarig bekräftar med åtagande. För enklare åtgärder behövs oftast inte en kontrollansvarig. Bedömning görs när vi får in ansökan med ritningar som visar åtgärden.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en Vaxholmskartan.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Rita in takkupan alla berörda fasader med utvändiga mått.

 • Tak- och planritning i skala 1:100

Rita in takkupan på tak och planritning.

 • Sektionsritning i skala 1:100
Rita in och skraffera takkupan på sektiosnritningen.

Rita in takkupa på sektionsritning med invändiga mått/rumshöjd.

 • Konstruktionsritning(ar), skala 1:20 eller 1:50

På ... ska ... redovisas.

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller..

 • Material och kulörbeskrivning

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vad du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Detaljritning, skala 1:20 eller 1:50
 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Anmälan av kontrollansvarig, eventuellt

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100

På sektionsritningen behöver ... redovisa

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Avvecklingsplan (om ändringen är tidsbegränsad)

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:400

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100

Sektionsritningen behöver redovisa

 • Tillgänglighetsutlåtande
 • Avvecklingsplan (om ändringen är tidsbegränsad)

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:400

Situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100
 • Anmälan om certifierad kontrollansvarig

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:400

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Sektionsritningar, skala 1:100
 • Anmälan om certifierad kontrollansvarig
 • Färg-PM
 • Tillgänglighetsutlåtande

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Produktblad

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Marksektion, skala 1:200
 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.


Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Handlingar som behövs för trädfällning

 • Ansökan

För att ansöka om marklov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

Handlingar som behövs för ändrad marknivå

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Marksektion, skala 1:200

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om förhandsbesked kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om förhandsbesked, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Projektbeskrivning

Checklistor för anmälanspliktiga åtgärder

I listan nedan har vi sammanställt checklistor med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din anmälan.

 • Anmälan

För att anmäla en åtgärd kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla. Anmälan behöver vara underskriven. E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. länk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.


Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Anmälan

För att anmäla en åtgärd kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla. Anmälan behöver vara underskriven. E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. länk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Sektionsritning(ar)

Sektionsritningen behöver redovisa

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Teknisk beskrivning
 • Medgivande från granne, om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från gräns

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Anmälan

För att anmäla en åtgärd kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla. Anmälan behöver vara underskriven. E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. länk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Sektionsritning(ar), skala 1:100
 • Markplaneringsritning

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Teknisk beskrivning
 • Medgivande från granne, om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från gräns

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Anmälan

För att anmäla en åtgärd kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla. Anmälan behöver vara underskriven. E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. länk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Ventilationsritning

behöver redovisa

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

 • Teknisk beskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Projekteringsutlåtande

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Anmälan

För att anmäla en åtgärd kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla. Anmälan behöver vara underskriven. E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. länk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Fasadritningar, skala 1:100

Fasadritningarna behöver .. måttsatt ...

 • Planritningar, skala 1:100

På planritningarna ska ... redovisas.

 • Produktblad

Markplaneringsritningen behöver redovisa

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Anmälan

För att anmäla en åtgärd kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Anmälan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill anmäla. Anmälan behöver vara underskriven. E-tjänst, anmälanspliktig åtgärd. länk till annan webbplats

 • Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

 • Ansökan

För att ansöka om rivningslov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du söker bygglov för. Ansökan behöver vara underskriven. Ansökan om lov, e-tjänstlänk till annan webbplats

 • Situationsplan, skala 1:500

Markera på situationsplanen byggnaden/byggnaderna som ska rivas.

Situationsplanen baseras på en Vaxholmskartan. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter.

 • Foton

Foton på alla fasader på byggnaden eller byggnaderna som ska rivas.

 

 • Kontrollplan för rivning

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som du som byggherre ska kontrollera under arbetsprocessen. Mer information om kontrollplanen finns i vår ordlista och under fliken Kontrollplan. Exempel på kontrollplaner hittar du under fliken Exempel på kontrollplaner.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.

Checklista för ansökan om strandskyddsdispens

Nedan hittar du en checklista med information om vilka handlingar du behöver lämna in tillsammans med din ansökan om strandskyddsdispens.

 • Ansökan

För att ansöka om strandskyddsdispens behöver du fylla i en blankett. Ansökan behöver innehålla fastighetsbeteckning, uppgifter om sökande samt vilken åtgärd du vill ansöka om. Ansökan behöver vara underskriven. Blankett, ansökan om strandskyddsdispens, pdfPDF

 • Situationsplan, skala 1:500

Situationsplanen baseras på en primärkarta. Kartan beställer du via vår e-tjänst. Mer information om kartbeställningar finns på sidan Kartprodukter. 

Alla befintliga och tillkommande byggnader samt anläggningar skall vara redovisade (även friggebodar och bryggor). Situationsplanen ska vara tydlig, skalenlig, överskådlig och lättläst samt utformad med svarta linjer på vitt papper.

 • Fasadritning(ar), skala 1:100, bifogas vid ny byggnad eller ändring av befintlig byggnad

Fasadritningen ska vara tydlig, skalenlig, överskådlig med samtliga mått inritade.

 • Planritning(ar), skala 1:100, bifogas vid ny byggnad eller ändring av befintlig byggnad

Planritningen ska vara tydlig, skalenlig, överskådlig med samtliga mått inritade.

 • Plan- och elevationsritning, skala 1:100, brygga

Plan och elevationsritningen ska vara tydlig, skalenlig, överskådlig med samtliga mått inritade.

 • Fotografier

Fotografier på befintliga byggnader alternativt brygga.

 • Motivering, skrivelse

En förklaring av vad ni vill bygga/ ändra samt en historik (årtal) om befintliga byggnader/ anläggningar.

Observera att ytterligare handlingar kan behövas för granskning av ärendet och beslut. Fullständig bedömning om vilka handlingar som behövs görs först när ansökan inkommit.