Ordlista bygglov

På den här sidan förklarar vi de vanligaste begreppen som är viktiga att förstå när du ansöker om bygg- rivnings- eller marklov, anmäler en åtgärd eller ansöker om strandskyddsdispens.

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Med byggrätt menas i vilken omfattning som en tomt/fastighet kan bebyggas. Byggrätten regleras oftast genom en area, höjd på byggnaden och avstånd till tomtgräns. Hur stor din byggrätt är framgår av detaljplanen som gäller för din fastighet.

För tomter/fastigheter utanför planlagt område måste en lämplighetsbedömning göras från fall till fall gällande hur mycket av fastigheten som får bebyggas.

Vad som är en byggnad finns definierat i Plan- och bygglagen. Enligt definitionen i Plan- och bygglagen är byggnad en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Byggnadsarea är den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragar, byggnadsdelar som väsentligt påverkar hur underliggande mark kan användas (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc).

Text

Vid olovligt byggande ska Stadsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL).

Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Byggsanktionsavgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet

Många fastigheter i kommunen ligger inom detaljplanerade områden. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Bestämmelser för varje fastighet finns i detaljplanen.

Detaljplanen reglerar ofta byggnadshöjder, byggrätt det vill säga antalet kvadrat som får bebyggas och var byggnader exempelvis inte får placeras. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument.

Ritningar som lämnas in ska alltid vara fackmannamässigt utförda.

Fackmannamässiga ritningar innebär följande:

  • Ritningarna är utförda på vitt olinjerat papper, helst i A3-format
  • Skalenliga
  • Måttsatta
  • Ytor för tak och fasad ska vara rena utan mönster eller raster som illustrerar skuggor, fasad- eller takmaterial.

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Förutom den utvändiga väggen visar ritningen taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera. Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel i grader från horisontalplanet.

Mer information finns på sidan Ritningsexempel.

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Om färdigställandeskydd krävs ska intyg skickas in innan startbesked ges.

Färdigställandeskydd gäller endast för småhus (en- och tvåbostadshus, fritidshus).

Det skall alltid finnas vid nybyggnad, tillbyggnad och/eller anmälningspliktig åtgärd som rör småhus och där byggherren har anlitat en entreprenör.

Vid nybyggnad av fritidshus, tillbyggnad och/eller anmälningspliktig åtgärd som rör småhus, och där byggkostnaden är understigande 10 basbelopp, prövar byggnadsnämnden om behov finns.

Färdigställandeskyddet behövs inte när byggherren agerar självbyggare d.v.s. utför arbetet själv utan att anlita en entreprenör.

Det är byggherrens ansvar att se till att ett färdigställandeskydd finns då det krävs, men det är vanligt att det tecknas av entreprenören.

Mer information finns i dokumentet Information om färdigställandeskydd (pdf)PDF.

Det vi bygger ska vara säkert och uppfylla de tekniska krav som samhället ställer. Därför måste du som bygger utse en kontrollansvarig (KA) för byggprojektet.

Det är viktigt att den kontrollansvarige kommer in i byggprojektet så tidigt som möjligt. I broschyren Behöver jag en kontrollansvarig? (pdf)länk till annan webbplats kan du läsa mer.

Certifierad kontrollansvarig

Den som ska utses till kontrollansvarig för ett byggprojekt måste ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs.

Detta styrks med ett bevis om certifiering. Boverket har en förteckning över certifierade kontrollansvariga och sakkunniga. Den kontrollansvarige ska dessutom ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden som ska kontrolleras.

Leta efter kontrollansvariga, sakkunniga och intygsgivare på Boverketlänk till annan webbplats.

Om det är ett stort byggprojekt kan byggherren utse fler kontrollansvariga för olika delar av projektet.

Kontrollansvarigs uppgifter

  • Hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan.
  • Närvara vid besiktningar, tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser följs.
  • Dokumentera sina platsbesök.
  • Skriva ett utlåtande som underlag för slutbeskedet.

Kontrollansvarig behövs inte för enklare åtgärder eller åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan.

Mer information

Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång.

Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Vid mindre ny- och tillbyggnader, där det inte krävs en certifierad kontrollansvarig, sker detta inom byggherrens egenkontroll.

Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Kontrollplanen bör skickas in tillsammans med övriga handlingar. Som senast kan den lämnas in vid det tekniska samrådet. Det är dock önskvärt att vi får ta del av kontrollplanen tidigare än så, för att kunna förbereda inför det tekniska samrådet.

När arbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under och skickas in till oss för att få slutbesked.

Du kan ladda hem exempel på kontrollplaner på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor.

Tänk på att kontrollplanen kan behöva anpassas till ditt projekt genom att stryka eller lägga till kontrollpunkter. Mer information hittar du här i dokumentet Information om kontrollplan (pdf)PDF.

Info

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som har uppstått vid framtagande av detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kostnader för program i detaljplaneprocessen kan tas ut som planavgift. Kommunen får endast ta ut planavgift i samband med bygglov om planen är till nytta för fastigheten.

Mer information om hur planavgiften räknas ut finns i stadsbyggnadsnämndens taxa på sidan Avgifter och taxor.

Plan- och bygglagen reglerar bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Plan- och bygglagen (2010:900)länk till annan webbplats

En planritning redovisar alla våningsplan i en byggnad.

Exempel på planritningar finns på sidan Ritningsexempel.

Situationsplanen är en karta över din fastighet.

Situationsplanen visar alla sorters befintliga byggnader, höjdkurvor och var nya byggnader ska placeras och om något ska rivas.

Exempel på situationsplan finns på sidan Ritningsexempel.

Ett slutbesked utfärdas när byggprojektet är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt. När du fått ett slutbesked får du börja använda byggnaden.

Innan ett byggnadsverk få tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas. Ibland behövs det ett slutsamråd innan ett sådant besked kan ges. Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, andra villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvariga lämnar även sitt utlåtande.

Stadsbyggnadsnämnden har ansvaret för bygglov och bygganmälan, detaljplaner med enkelt förfarande, kart- och mät-frågor, förrättningsfrågor, obligatorisk ventilationskontroll samt kontroll av hissar.

Nämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Mer information finns på sidan Stadsbyggnadnämnden.

Innan arbetet får påbörjas behöver du få ett startbesked. I enklare ärenden ges oftast bygglov och startbesked i samma beslut.

Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter.

För byggnation inom strandskyddat område krävs ofta en dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Mer information finns på sidan Strandskydd.

I vissa ärenden kallas du till ett tekniskt samråd.

Under ett tekniskt samråd går man tillsammans med en byggnadsinspektör igenom förslag till kontrollplan och övriga inlämnade handlingar samt hur arbetet ska planeras och organiseras.

Samrådet ska dokumenteras i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvariga.