Strandskydd

Sedan början av 1950-talet har det funnits särskilda bestämmelser om byggande vid stränder. Inom område med strandskydd behöver du oftast dispens för att utföra åtgärder.

Om strandskydd
Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddets syfte är att värna om allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvilkor för djur- och växtliv. Strandskydd gäller oftast inom 100 meter från strandlinjen men kan på många platser vara utökat till 300 meter.

Inom strandskyddat område är det till exempel förbjudet att:

 • anlägga brygga eller ändra befintlig brygga
 • uppföra pirar
 • uppföra vägar eller parkeringsplatser
 • bygga nytt eller bygga till eller gräva för att förbereda inför att bygga
 • sätta upp staket
 • fälla mer än enstaka träd
 • ändra livsvillkor för djur och växter genom att till exempel gräva diken, gödsla, dika ut eller göra markuppfyllnader
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig
 • utöka fritidszonen genom att anlägga gräsmatta och rabatter eller ställa ut utemöbler

För att ta reda på om din fastighet ligger inom strandskyddat område kan du använda dig av länsstyrelsen karttjänsterlänk till annan webbplats eller kontakta Bygglov- och GIS-enheten via bygglov@vaxholm.se.

Kan jag få dispens från strandskyddsbestämmelserna?

För att kunna få dispens från strandskyddet så behöver du särskilda skäl. De särskilda skälen finns i miljöbalken.

Skälen för dispens är om området:

 • är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg,
 • behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
 • behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Avgift för strandskyddsdispens hittar du på sidan Avgifter och taxor

Exempel på vanliga dispensärenden:

Nybyggnad, huvudbyggnad

För att uppföra en ny huvudbyggnad krävs att platsen redan är i anspråktagen. Det kan till exempel var om det redan finns en huvudbyggnad som planeras att rivas och ersättas med en byggnad som har samma storlek och placeras på samma plats. Finns det ingen byggnad på fastigheten så går det oftast inte att ge dispens för att uppföra en byggnad.

Ersättningsbyggnad

För att återuppföra en riven eller nedbrunnen byggnad krävs dispens. Som regel kan dispens oftast ges för en ersättningsbyggnad med samma storlek, samma ändamål och på samma plats om ansökan har inkommit senast inom ett år från det att byggnaden revs eller brann ner. Har det gått för lång tid det vill säga mer än ett år så återgår platsen till att inte längre vara i anspråktagen och då kan dispens oftast inte ges för en ny byggnad även om den uppförs på samma plats och med samma storlek som den som revs eller brann ner.

Komplementbyggnad

Dispens kan krävas för nybyggnad av komplementbyggnad. En komplementbyggnad är till exempel ett garage, uthus, båthus eller en sjöbod. Undantag från krav på dispens är de komplementbyggnader som Länsstyrelsen har tagit beslut om. Undantaget gäller för komplementbyggander som placeras inom 15 meter från huvudbyggnaden. Hela komplementbyggnaden ska då placeras inom 15 meter. Förutsättningen för att byggnaden ska vara en komplementbyggnad är att den underordnar sig huvudbyggnaden både i storlek, utformning och användning.

Tillbyggnad och ändring av byggnad

Tillbyggnader och ändringar av en befintlig byggnad kan kräva dispens beroende på hur de utformas. Att ändra en byggnad genom att ta upp fönster och dörrar kan kräva dispens. Att ändra en byggnad med att till exempel öppna upp fönster kan påverka hur byggnaden uppfattas och området runt om. Den kan då upplevas som mer privatiserande och avhålla allmänheten mer från att röra sig i området.

Brygga

Att anlägga en brygga kräver dispens. Men om det till exempel gäller en brygga vid en allmän badplats kan det finnas skäl för att anlägga en brygga. Att anlägga en brygga för att den ska ligga nära en byggnad på din tomt eller som soldäck är detta inte skäl för att kunna ge en dispens. Bryggor ska inte placeras så att de privatiserar platsen och hindrar allmänheten från att använda området. Bryggan ska placeras så att livsvillkor för djur och växter inte ändras väsentligt.

Trädfällning

Att fälla mer än enstaka träd kräver oftast dispens. Att fälla träd kan avhålla allmänheten från platsen eller förändra livsvillkoren för växt- och djurliv.

Vattenverksamhet

Att ändra bryggor, bygga nytt eller muddra kan kräva anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Du hittar mer information om vilka åtgärder som kan kräva anmälan på Länsstyrelsenslänk till annan webbplats hemsida.

Sprängning

Ska du spränga inom strandskyddat område så kan det krävas dispens för sprängningen. Du behöver även tillstånd från polismyndighetenlänk till annan webbplats för att spränga.

Bojar

Att lägga ut en eller flera bojar kan också kräva dispens.

Webbutbildning om strandskydd

Naturvårdsverket har tagit fram en webbutbildning om strandskydd för dig som vill lära dig mer om strandskydd. Du hittar filmen på strandskyddsdelegationenslänk till annan webbplats hemsida.

Mer information