Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren som förekommer om lov- och anmälansärenden och strandskydd.

Hur stort får jag bygga?

Många fastigheter i kommunen ligger inom detaljplanerade områden. Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Bestämmelser för varje fastighet finns då i detaljplanen. Du kan använda Vaxholms stads karttjänst Vaxholmskartanlänk till annan webbplats för att ta reda på ifall din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan så framgår det av plan- och bygglagen vilka krav som ska prövas. En prövning utanför detaljplan är oftast mer omfattande eftersom åtgärden då inte har utretts i en detaljplan.

Mer information

Avgift tas ut i samband med att du söker bygglov, rivningslov, marklov, gör en anmälan och får ett startbesked eller söker förhandsbesked om bygglov samt strandskyddsdispens.

I samband med beslut om bygglov tillkommer ibland även en planavgift om fastigheten som du planerar att utföra en åtgärd på ligger inom en detaljplan där planavgift ska tas ut.

Att avgift får tas ut regleras i plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8-11 §§ och hur stor avgiften är bestäms av kommunfullmäktige.

Mer information finns på sidan Avgifter och taxor.

Behöver jag bygglov?

Har du planer på att bygga nytt, bygga till eller flytta en byggnad till en annan plats så behöver du oftast bygglov. Läs mer om vilka åtgärder som är lovpliktiga på sidan Bygglov och andra lov.

Vissa åtgärder som i normala fall kräver bygglov kan vara bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Mer information hittar du på sidan Bygglovsbefriade åtgärder.

Även om en åtgärd är bygglovsbefriad så kan åtgärden ändå kräva anmälan. Vilka åtgärder som är anmälanspliktiga åtgärder hittar du på sidan Anmälan.

Söka bygglov - hur gör jag?

Innan du lämnar in en ansökan om bygglov är det viktigt att du har läst på om vilka bestämmelser som gäller för din fastighet och vilka handlingar som behöver bifogas till ansökan. Information om bygglovsprocessen finns på sidan Bygglov och anmälan - så går det till. 

För att ansöka om bygglov kan du använda vår e-tjänst eller fylla i en blankett. Till ansökan behöver ritningar och övriga handlingar bifogas. Vi har skapat checklistor för vilka handlingar du behöver lämna in för respektive åtgärd. Checklistorna finns på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor 

Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan utforma ritningarna själv behöver du ta hjälp av en fackman.

Mer information

Hur lång är handläggningstiden?

Enligt plan- och bygglagen ska en bygglovsansökan handläggas inom tio veckor och en anmälan handläggas inom 4 veckor. Handläggningen kan förlängas med tio veckor för bygglov och 4 veckor för anmälan om detta behövs för att byggnadsnämnden ska kunna fatta beslut i ärendet. Om handläggningstiden förlängs skickas ett meddelande till dig som sökande. Tar handläggningen ytterligare tid fram till beslut så reduceras då avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids.

Handläggningstiden räknas från den dag när ansökan är komplett. Att ansökan är komplett innebär att alla handlingar som begärts in för att byggnadsnämnden ska kunna granska ärendet. Ritningarna behöver vara fackmannamässigt utförda.

Mer information

Vad kan hända om jag bygger utan ett bygglov?

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan lov eller startbesked ska stadsbyggnadsnämnden besluta om föreläggande anpassat till utförd åtgärd. Föreläggandet kan innebära att lov måste sökas i efterhand eller att det utförda måste rivas.

Vid olovligt byggande ska Stadsbyggnadsnämnden ta ut byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL). Avgiften är bestämd utifrån åtgärden och ska betalas av den som ägde fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller den som fått en fördel av den. Byggsanktionsavgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Mer information

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet värnar om allemansrätten och friluftslivet. Det är också till för att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla. Strandskydd gäller normalt på land och i vatten 100 meter från strandlinjen, på många platser har strandskyddet utökats till 300 meter. I Länsstyrelsen Stockholms karttjänsterlänk till annan webbplats kan du hitta information om var områden med strandskydd finns

För byggnation inom strandskyddat område krävs ofta en dispens från strandskyddsbestämmelserna. Vissa strandskyddade områden kan vara upphävda i detaljplanen. Strandskydd är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Många åtgärder inom område där strandskyddsbestämmelser gäller är förbjudna.

Mer information

Får jag fälla träd på min fastighet?

Ibland krävs det ett beslut om marklov för fällning av träd. Det gäller till exempel om fastigheten som du planerar att fälla träd på ligger inom detaljplan som har en bestämmelse om marklov för trädfällning. Planerar du att fälla träd inom område med strandskydd så kan trädfällningen även kräva en strandskyddsdispens. Står träden på någon annans fastighet så behöver du även tillstånd från fastighetsägare för att fälla träden.

Mer information

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska skickas till Bygglov- och GIS-enheten. Du kan skicka överklagandet via e-post till adressen bygglov@vaxholm.se eller via post till adressen Vaxholms stad, Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm.

  • För den som delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till oss inom 3 veckor från den dag då personen fick del av beslutet.
  • För den som inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till oss inom 4 veckor från den dag då beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Vad är en kontrollplan?

Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan.

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång.

Det är den som är byggherre som ansvarar för att en kontrollplan upprättas. Vid mindre ny- och tillbyggnader, där det inte krävs en certifierad kontrollansvarig, sker detta inom byggherrens egenkontroll.

Kontrollplanen fastställs i startbeskedet. Kontrollplanen bör skickas in tillsammans med övriga handlingar. Som senast kan den lämnas in vid det tekniska samrådet. Det är dock önskvärt att vi får ta del av kontrollplanen tidigare än så, för att kunna förbereda inför det tekniska samrådet.

När arbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under och skickas in till oss för att få slutbesked.

Exempel på kontrollplaner hittar du på sidan E-tjänster, ritningar och checklistor

Behöver jag en kontrollansvarig?

När du ska göra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd behövs ofta en kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs inte för enklare åtgärder eller åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig kan du kontakta Bygglov- och GIS-enheten.

Du hittar certfierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida.

Mer information

Hur länge är bygglovet giltigt?

Du ska ha påbörjat åtgärden inom två år och byggt klart inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.

Får jag bygga ett attefallshus på min fastighet?

I Vaxholm finns områden där attefallsåtgärder inte får utföras.

När det gäller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt har Bygglov- och GIS-enheten sammanställt en karta, utifrån boverkets vägledning, där startbesked inte kan ges.

Om en befintlig byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs krav på bygglov. Om fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område måste komplementbyggnaden då prövas mot bestämmelserna i detaljplanen och den byggrätten som bestämts där.

Vad som är särskilt värdefull byggnad från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt går inte alla gånger i förväg att avgöra, men kontakta gärna Bygglov- och GIS-enheten innan du gör en anmälan.

Jag har byggt klart, vad gör jag nu?

Information om vilka handlingar som du behöver lämna in för att få slutbesked finns i startbeskedet. När du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked.

Att flytta in utan slutbesked kan innebära en byggsanktionsavgift. När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Vad gäller för sprängning?

Text

Hur tar jag reda på om min fastighet ligger inom kulturmiljö?

Text..