Källsortering och återvinning

Avfall är också en resurs. Genom att sortera ut återvinningsmaterial som i ett hushåll framförallt är förpackningar bidrar du till att minska behovet av att ta ut nya resurser från naturen. Matavfall samlas in separat och blir till biogas för fordon och biomull som kan återföras till marken.

Vårt sätt att konsumera varor och mat ger upphov till stora mängder förpackningsmaterial, matavfall och kasserade saker som vi inte längre villha eller som inte går att reparera. Det bästa är minska mängden avfall som vi får i ett hushåll genom att tänka på det redan i butiken. Plast material produceras av fossil råvara. För att klara klimatmålen måste konsumtionen av plast minska. Titta efter varor som består av återvunnet material, det är bättre än det som har producerats av nya råvaror.

Vi köper mera återbrukade saker, möbler, kläder, porslin från second hand på nätet eller i butiker. Genom att göra om, reparera eller måla om kan saker med bra kvalitet få ett nytt liv.

Ansvar

Det kan idag kännas som självklart att sortera avfallet hemma och på jobbet. Men det fungerar inte alltid som det är tänkt. Då behöver vi påminna varandra om att det är en enkel men viktig insats för miljön och att det bidrar till ett hållbart samhälle. Sorteringen ska vara ordnad så att det inte blir en olägenhet och det ska vara enkelt att förstå hur det ska göras, hela vägen från köket till mottagningen av sorterade fraktioner.