Kompostering av hushållsavfall

Kompostering är ett bra sätt att ta tillvara näringsämnen och humusämnen ur det organiska avfallet för dig som har egen odling.

För att kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan.

Om du vill kompostera köksavfall ska du anmäla din kompost till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Använd blanketten Anmälan kompostering köksavfall (pdf) Pdf, 290.7 kB..

Komposteringen omvandlar köksavfall och trädgårdsavfall till en näringsrik gödning och tillskott av humus. Det är roligt att kompostera och få fram näringsrik jord till grönsakslandet och rabatter.

Behållare

Kompostering av hushållsavfall ska ske i en sluten, men inte lufttät behållare. Behållarens botten ska vara tät eller ha ett finmaskigt nät som hindrar djur från att komma åt avfallet.

Om komposten används året om bör behållaren också vara isolerad. Isoleringen håller värmen kvar i komposten, vilket gör att nedbrytningen går fortare och processen hålls igång även vintertid.

Om du har en stor latrinkompost (minst 2x500 l) kan du även kompostera hushållsavfall i den. Latrin får emellertid aldrig komposteras i en hushållskompost!

Kompostbehållaren bör stå lätt tillgänglig på en skuggig plats. Tänk på att inte placera den nära uteplatsen eller grannens tomt om det skulle uppstå luktproblem.

Vad kan komposteras?

Nästan allt vegetabiliskt och mindra mängder animaliskt avfall kan
komposteras som matrester, grönsaker och fruktrester, kaffe och tefilter, hushållspapper, plantor och blommor från egen odling samt trädgårdsavfall.

Vad kan inte komposteras?

Hälso- och miljöfarliga produkter hör inte hemma i komposten. En väl fungerande kompost myllrar av liv som jobbar med att omvandla avfallet till jord och näring. Se till att inte störa dem med rester av farligt avfall, färg, olja, impregnerat trä, papper med tryck, dammsugarpåsar, tobaksrester och liknande.

Om du har invasiva växter i din trädgård eller växtdelar som är angripna av skadedjur lämna det som brännbart avfall till återvinningscentralen.

Så gör du

De mikroorganismer och nedbrytare som gråsuggor, tusenfotingar och maskar som finns i komposten behöver de en rätt sammansatt kost, samt vatten och luft, för att leva.

För att få igång en bra nedrytningsprocess i komposten är balansen kväverikt och kolrikt material viktig. Köksavfall består till största delen av kväverikt material och det som används som täckmaterial är kolrikt. Det viktigt att uppluckrande täckmaterial läggs i mellan skikten av matavfall så att det inte blir syrebrist.

Kolrikt (täckmaterial): kutterspån, sågspån, trä- och barkflis, torv, papper, torra löv, barr.

Kväverikt: matrester, frukt- och grönsaksrester, blast, blommor, färskt gräs och färska löv.

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten utan anmälan under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas utan ska komposteras eller köras till avfallsanläggning.

Trädgårdsavfall kan också köras till återvinningscentraln. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall på annans mark.

Kontaktinformation

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor vid frågor.

Adress: Täby kommunhus, Esplanaden 3 183 34 Täby
Telefonnummer: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se