Kompostering av hushållsavfall

Kompostering kan ses som en form av återvinning. Ett enkelt sätt att ta tillvara näringsämnen och humusämnen ur det organiska avfallet och återföra det som jordförbättring i trädgårdsland och odlingar. Samtidigt minskar mängden avfall.

För att kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan, men om du vill kompostera köksavfall ska du anmäla din kompost till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Kompostering av köksavfall

Om du vill kompostera köksavfall ska du anmäla din kompost till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Använd blanketten Anmälan kompostering köksavfall (pdf) Pdf, 50.6 kB..

Om du komposterar gör du en positiv insats för miljön. Vissa möjligheter finns till förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras.

Ungefär hälften av hushållens avfall är matrester, blast, skal och liknande som kan komposteras. Komposteringen omvandlar köksavfallet till näringsrik
gödning. Det är roligt att kompostera, att själv göra in egen gödning till grönsakslandet och rabatterna och se hur bra det växer.

Behållare

Kompostering av hushållsavfall ska ske i en sluten, men inte lufttät behållare. Behållarens botten ska vara tät eller ha ett finmaskigt nät som hindrar djur från att komma åt avfallet.

Om komposten används året om bör behållaren också vara isolerad. Isoleringen håller värmen kvar i komposten, vilket gör att nedbrytningen går fortare och processen hålls igång även vintertid.

Om du har en stor latrinkompost (minst 2x500 l) kan du även kompostera hushållsavfall i den. Latrin får emellertid aldrig komposteras i en hushållskompost!

Kompostbehållaren bör stå lätt tillgänglig på en skuggig plats. Tänk på att inte placera den nära uteplatsen eller grannens tomt om det skulle uppstå luktproblem. Placeras behållaren inomhus måste den stå i ett väl ventilerat utrymme.

Vad kan komposteras?

Nästan allt vegetabiliskt och animaliskt avfall kan
komposteras:

 • matrester från kött, fisk och skaldjur
 • grönsaker och fruktrester
 • kaffesump, kaffe och tefilter
 • hushållspapper
 • krossade äggskal
 • plantor och blommor
 • trädgårdsavfall.

Vad kan inte komposteras?

 • kemikalier och läkemedel
 • plastpåsar, gummi och liknande
 • färger och oljor
 • metaller och impregnerat trä
 • papper med färger och trycksvärta, kartonger
 • innehåll från dammsugarpåsar
 • tobaksaska och cigarettfimpar

Så gör du

Varje svensk producerar i genomsnitt 200-250 kg hushållsavfall per år, med trädgårdsavfall 25-50 kg mer. Ungefär hälften är matavfall och annat organiskt material som man själv kan kompostera.

De mikroorganismer som finns i komposten lever av vårt avfall som blir deras mat. Precis som vi människor, behöver de en rätt sammansatt kost, samt vatten och luft, för att leva. Komposterbart material kan delas in i kolrikt och kväverikt. För att få en snabb och fullständig nedrytning i komposten är balansen mellan dessa viktig. Köksavfall består till största delen av kväverikt material och det som används som täckmaterial är kolrikt. En tumregel är att lägga i knappt hälften så mycket täckmaterial som hushållsavfall. Hushållsavfall med matrester innehåller mycket vatten och blir lätt för kompakt. Därför är det viktigt att uppluckrande täckmaterial läggs i mellan skikten av matavfall.

Kolrikt (täckmaterial): kutterspån, sågspån, trä- och barkflis, torv, papper, torra löv, barr.

Kväverikt: matrester, frukt- och grönsaksrester, blast, blommor, färskt gräs och färska löv.

Gör så här

 1. Lägg ett luftigt lager i botten på behållaren, till exempel ris, halm eller småkvistar.
 2. Täck botten med torvmull eller annan mylla, gärna gammal kompostjord.
 3. Börja med att lägga i grönsaksavfall. Vänta med att lägga i rester av kött och fisk till dess att komposten kommit igång ordentligt, det brukar ta ett par veckor. Ju mer finfördelat materialet är, desto snabbare går nedbrytningen.
 4. Varva köksavfall med täckmaterial. Blanda om ytan med en handkratta eller liknande, när ett nytt lager köksavfall läggs på.
 5. Lägg gärna i några daggmaskar från trädgårdslandet. De påskyndar processen och underlättar luftningen. Daggmaskar trivs ofta bra i kompostens botten och vid kanterna där det inte blir för varmt.
 6. Om nytt köksavfall inte kommer att läggas i under en längre tid (till exempel på semestern), lägg på ett extra tjockt lager täckmaterial.

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan.

Trädgårdsavfall ska i första hand omhändertas på den egna fastigheten genom kompostering och i andra hand genom eldning.

Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas utan ska komposteras eller köras till avfallsanläggning. Ska du elda i trädgården måste det vara torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar.

Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåten perioden 2 maj till 30 september.

Trädgårdsavfall kan också köras till en återvinningscentral. Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall på annan mark.

När du vårstädar trädgården är det bäst för både miljön och din trädgård att kompostera trädgårdsavfallet.

Mer information

Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

 • Telefon: 08 – 578 663 00
 • E-post: miljokontoret@srmh.se
 • Besöksadress: Kemistvägen 8, Täby, öppettider måndag – fredag 9.00 – 15.00