Matavfallsinsamling

Rester, rens, gamla äggskal och kaffesump är inte värdelöst skräp. Det innehåller näring och energi som vi kan ta tillvara och göra biogas och biogödsel av.

Ett av Sveriges miljömål är att 50 % av matavfallet ska återvinnas genom biologisk behandling. Detta ligger till grund för Vaxholms beslut att sortera ut matavfallet. Också i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm har man som mål tt avfallsmängderna ska minska och att det avfall som uppstår ska användas som en resurs, där matavfall bör gå till energiåtervinning.

Sveriges miljömål när det gäller avfall utgår från EU:s avfallstrappa som är vägledande för hur allt avfall ska behandlas. I första hand ska man sträva efter att minska mängden avfall. I andra hand ska avfall återanvändas. Om det inte kan återanvändas ska det materialåtervinnas, och hit räknas också biologisk behandling av matavfall – när matavfallet sorteras ut kan näringen återanvändas genom att det återförs till jordbruket i form av biogödsel, och på så vis har man slutit kretsloppet.

Varför sortera?

När matavfallet har sorterats ut rötas det. Näringsämnena i dina matrester återförs till det naturliga kretsloppet och energin tillvaratas. Biogödsel ger näring till åkermarker, och biogas används som drivmedel istället för bensin och diesel. På så vis bidrar vi till att minska koldioxidutsläppen.

När matavfall komposteras återvinns bara näringsämnena men inte energin, och när matavfall bränns upp med övriga hushållssopor tas bara energin tillvara men inte näringsämnena. Rötning är därför det miljömässigt bästa sättet att ta tillvara matavfallet.